DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

FUNDAT L’ANY 1924 Begues,

fundat l’any 1924 begues, setembre del 2011 en nom de la junta del cf begues, em plau donarvos la benvinguda al c
29 Oct, 2023
Date
67.28 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Icon
FUNDAT L’ANY 1924 BEGUES SETEMBRE DEL 2011 EN NOM
fundat l’any 1924 begues, setembre del 2011 en nom de la junta del cf begues, em plau donarvos la benvinguda al club, a l’
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript


FUNDAT L’ANY 1924
Begues, setembre del 2011
En nom de la Junta del CF Begues, em plau donarvos la benvinguda al
Club, a l’inici d’aquesta nova temporada; tant als que ja formàveu
part dels nostres equips l’anterior temporada, com als que us hi
incorporeu de nou. Espero que aquest any sigui molt profitós en totes
les vessants que ens proposem treballar: la pràctica de l’esport i la
cultura social al nostre poble, els resultats en el joc, i la
sostinguda mostra de comportament cívic i esportiu dels nostres
seguidors.
Us demanem especialment que els primers dies de la temporada
col·laboreu atenent les informacions que us donarà el Club sobre el
procés d’elaboració de la fitxa federativa.
Cal omplir el full d’inscripció per obtenir la fitxa federativa
Cal que el jugador federat passi la revisió mèdica obligatòria
Cal retornar puntualment el full d’inscripció i la revisió mèdica al
Club.
Rebeu una cordial salutació
Daniel LLompart, president del CF Begues.
1Què és la fitxa federativa?
És un document expedit per la FCF (Federació Catalana de Futbol)
imprescindible per participar en competició federada.
Aquesta fitxa inclou l’assegurança i cobertura legal per poder
participar també als entrenaments.
2. Qui i quan cal fer la fitxa?
La fitxa cal obtenirla a l’inici de cada temporada en unes dates
marcades per la FCF. Aquest tràmit es obligatori a tots els jugadors,
tant els que són nous aquest any al Club, com els que hi eren les
temporades anteriors. La fitxa vincula jugador i Club tota la
temporada. Si un jugador vol canviar d’equip durant la temporada, cal
que el seu actual Club el doni de baixa.
Els equips que no juguin competició federada (promeses...), també
tenen fitxa individual. El CF Begues inclou una assegurança i
cobertura legal pels partits amistosos i competicions comarcals en les
que puguin participar.
3.Procés d’obtenció de la fitxa federativa al nostre Club
. El Club lliura a cada jugador el full d’inscripció.
. Els pares o tutors legals han d’omplir les dades sol·licitades al
full d’inscripció i retornarlo al Club degudament signades. Els
jugadors nous també han d’adjuntar una fotocòpia del DNI
4. Cada jugador ha de passar revisió mèdica:
La revisió mèdica l’ha de passar obligatòriament tots els jugadors
nous al club aquesta temporada i també aquells jugadors de temporades
anteriors que els ho indiqui els coordinadors del club.
Com es pot obtenir la revisió mèdica?
1. A través d’una mútua privada. El metge ha d’adjuntar l’informe
indicant el seu número de col·legiat.
2. El CF Begues posa a disposició de qui ho vulgui un servei mèdic
que realitzarà les revisions a les instal·lacions esportives
municipals durant les hores d’entrenament dels diferents equips .
Aquesta revisió mèdica consta de:
. Revisió i auscultació bàsica i mesura d’alçada i pes
. Examen podològic
. Electrocardiograma
. Espirometria (a criteri facultatiu)
Qui vulgui passar la prova mèdica a través d’aquest servei que ofereix
el club, cal que lliuri el retallable que figura al final d’aquesta
carta al CF Begues.
Recorda que sense fitxa o certificat de revisió mèdica, no podràs
participar de les activitats del Club.
Si per un retard en la presentació de la documentació, no imputable al
propi Club, li calgués al Club fer gestions extraordinàries davant la
FCF per donar d’alta un jugador, aquest hauria de córrer amb la
despesa econòmica corresponent.
Esperem i demanem a tothom la màxima col·laboració perquè aquest
procés funcioni correctament i puguem començar la temporada amb plena
normalitat.
Salutacions molt cordials.
La Junta directiva del CF Begues.

Vull passar al revisió mèdica a través del servei del CF Begues
Nom
jugador:.................................................................................
Telèfon fix........................................... Tel
Mòbil...................................................
DRETS I DEURES DELS PARES/MARES/TUTORS/ES DEL CF BEGUES
1. La inscripció d’un jugador al Club suposa el coneixement i
l’acceptació per part dels pares/mares/tutors/es del projecte i
normatives, així com procurar que els seus fills les respectin
2. Els pares/mares/tutors/es tenen dret a ser informats de la marxa
esportiva i del comportament del seu fill.
3. Al principi de cada temporada els pares/mares/tutors/es
facilitaran les dades identificatives i administratives que el Club
sol·liciti.
4. Es responsabilitzaran de què la documentació sol·licitada pel Club
sigui vigent i de lliurarla dins de les dates estipulades.
5. Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i requerits pel
club en la forma i dates establertes. La devolució de qualsevol
d’aquest pagaments suposa l’aplicació del Codi disciplinari intern per
part de la Junta Directiva del Club fins al seu pagament, amb els
càrrecs (interessos) corresponents.
6. El Coordinador, sota la responsabilitat del CF Begues, designarà
els components dels diferents equips de l'entitat, i podrà realitzar
els canvis que consideri adients durant el transcurs de la temporada.
7. Durant els entrenaments o partits, inclòs el descans, s’abstindran
en tot moment d’aconsellar o recomanar, tant a jugadors com a
entrenadors, accions que siguin competència exclusiva de l’entrenador.
8. Són imatge del Club els entrenadors, jugadors i pares. No fent
comentaris fora de lloc, evitarem enfrontaments amb els jugadors i
acompanyants de l'equip contrari.
9. L'àrbitre és el responsable de les seves decisions disciplinàries
i s'equivoca a favor i en contra. La seva tasca és complicada, per
tant, ajudantlo, l'estimulem i criticantlo o insultantlo el
descentrem. Deixem que realitzi la seva feina.
10. Als pares/mares se’ls hi demanarà el mateix comportament que
s’exigeix a entrenadors i jugadors en els entrenaments i partits.
DRETS I DEURES DELS JUGADORS DEL CF BEGUES.
DRETS
1. El jugador té dret a rebre una formació que asseguri el ple
desenvolupament de la seva personalitat.
2. Tots els jugadors tenen dret a les mateixes oportunitats d’accés
als diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les
derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per l’esport.
Per assegurar aquest dret el CF Begues es compromet a proporcionar :
a.) Un entrenador per equip
b.) Equipament esportiu.
c.) Instal·lacions esportives.
d.) Un horari d’entrenament.
e.) Una deguda educació esportiva que ajudi a complementar la
formació integral de l’esportista.
3. Tots els jugadors tenen dret a que se’ls hi respecti la seva
integritat física, moral i la seva dignitat personal, sense poder ser
objecte de vexacions físiques o morals.
4. Els jugadors tenen dret a participar del funcionament del Club.
5. Tots els membres del club estan obligats al respecte dels drets
dels jugadors que s’estableixen en aquesta normativa interna.
DEURES
1. Assistir als entrenaments prèviament establerts, esforçantse i
obligantse a aprendre i millorar en tots els aspectes.
2. Es prohibeix utilitzar en entrenaments i partits anells, polseres,
rellotges, pírcings, arracades i altres articles que puguin causar
danys a un mateix, als companys i adversaris.
3. Els jugadors deuran utilitzar l’equipament específic del Club tant
en els entrenaments com en els partits.
4. Els jugadors deuran estar completament equipats i preparats a
l'inici de l’entrenament amb rigorosa puntualitat.
5. Assistir a tots els partits que siguin convocats i amb l’antelació
determinada per l’entrenador amb l’equipament esportiu facilitat pel
Club. Sent l’equipament esportiu el principal element identificador,
els jugadors estan obligats a portarlo.
6. Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells
casos que no puguin assistir, comunicantlo a l’entrenador amb la
deguda antelació (un mínim de 2 dies a la celebració de l’entrenament
o partit), a excepció de causes imprevistes. L’entrenador valorarà
l’esforç complementari del jugador en la seva assistència a tots els
entrenaments. Aquesta valoració pot ser determinant per convocatòries
i titularitats en els partits.
Motius justificats:
a.) Malaltia
b.) Motius familiars
c.) Motius docents
Motius injustificats
a.) Els no inclosos en els anteriors
b.) Pràctiques en altres activitats.
7. Els jugadors que durant la setmana estiguin lesionats (depenent de
la lesió) hauran de venir com a mínim a un entrenament per conèixer el
seu estat i ser visitat pel fisioterapeuta del Club, que farà un
seguiment de la lesió i aconsellarà en el procés a seguir.
8. És obligatòri mantenir l'ordre en la zona de vestidors i
instal·lacions esportives pròpies i alienes. En els vestidors està
prohibit jugar amb pilotes, llançarse objectes, etc
9. Cuidar el material esportiu del Club i de les seves instal·lacions
fent l’ús adequat i correcte.
10. Retornar en perfectes condicions l’equipament que se li ha
facilitat pel Club a la formalització de cada temporada.
11. Comportarse amb correcció i respecte en els entrenaments,
partits, amb els altres jugadors, companys, arbitres, entrenadors i
qualsevol altre persona relacionada amb el Club.
12. Comprometre’s amb el desenvolupament de l’activitat esportiva
durant tota la temporada sense perjudicar els interessos esportius del
Club.
13. Esta prohibit sense permís explícit del CF Begues, participar en
tornejos de futbol, futbol sala, basquet i handbol, durant la
temporada de competicions.
14. Respectar les decisions preses per la coordinació del Club i la
seva Junta Directiva.
UNIFORMITAT DELS JUGADORS DEL CF BEGUES
El CF Begues, reparteix a principi de temporada dos vestuaris iguals
pels entrenaments i un vestuari pels partits, per mantenir una
uniformitat. Quan ens traslladem a diferents camps per jugar un
partit, la imatge que oferim ens ajuda a representar millor el CF
Begues.
Una reiteració utilitzant un vestuari que no és el del CF Begues
suposarà la no participació en l'entrenament i/o no jugar el partit de
lliga corresponent.
ACTIVITATS EXTRES DURANT LA TEMPORADA
Durant la temporada, que comença l'1 de setembre i finalitza el 30 de
juny, els equips no podran fer cap activitat extra sense el
consentiment del Club. Això inclou festes o activitats en períodes de
vacances de Nadal i Setmana Santa que el Club té marcats per continuar
amb entrenaments o partits amistosos o dates compromeses pel Club per
actes relacionats amb la competició (tornejos, partits de
pretemporada...)
Esperem que actueu en consideració i respecteu aquestes
normes.L’objectiu d’aquesta comunicació és establir les bases de
disciplina i identitat amb la imatge del CF Begues, així como
incentivar el sentit de la responsabilitat de pares i jugadors.
Tota la informació d’aquest document la teniu disponible a la pàgina
web del Club.
http://www.cfbegues.com/
Atentament
Junta directiva del CF Begues.
SIGNATURA
Pare/tutor Jugador
Nom i cognom: Nom i cognom:
DNI: DNI:

w ww.cfbegues.com

More Files

Showing 20 files
Icon
APPROXIMATION D’UN NOMBRE 1 COMPARAISON DE DEUX NOMBRES
approximation d’un nombre 1. comparaison de deux nombres * pour comparer deux nombres positifs ou deux nombr
Icon
CODIGO 94032 MARCA ACER MODELO AZ1220AR11B PROCESADOR AMD APU450
codigo: 94032 marca: acer modelo: az1220ar11b procesador: amd apu450 dual core memoria: ddr3 4gb
Icon
ACTIVITATS DE REPÀS [TEMES 1 I 2] LALBADA
activitats de repàs [temes 1 i 2] lalbada del pensament. marqueu en cada exercici la resposta correcta
Icon
UAB “AUTARĖ” BALTIJOS NVS RYTŲ IR VAKARŲ EUROPOS
uab “autarė” baltijos, nvs, rytų ir vakarų europos parodų rūmų atstovas lietuvoje, kviečia jus dalyvauti bei apsilank
Icon
POCHETTE 87 TEXTE 1 AVRIL 2009
pochette 87, texte 1 avril 2009
Icon
MODEL NORMALITZAT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE
model normalitzat de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició 1. dades complementàries a l’estudi de gestió de resid
Icon
BIENVENUE SUR LE SITE DES ALLOCATIONS FAMILIALES MAINTENANCE EN
bienvenue sur le site des allocations familiales maintenance en cours maintenance en cours le site des alloca
Icon
3 QUESTION 3 QUI PRODUIT LES RICHESSES ? 1QUE
3 question 3 qui produit les richesses ? 1que produiton ? document 1:
Icon
DEPENSE PROCESSUS OBSERVATIONS BUDGET & DBM COMPTABILITE BUDGETAIRE BUDGET
depense processus observations budget & dbm comptabilite budgetaire budget et décision budgétaire modificative pour vote (dbm d
Icon
ATTESTATION – REPRISE DE TRAVAIL CHEZ UN NOUVEL EMPLOYEUR
attestation – reprise de travail chez un nouvel employeur ou création d’emploi indépendant après inscription auprès d’une cellule pour
Icon
CVZOBRAZOVACÍ VYŠETŘENÍ NA RDG CV CV3SPC003 ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘENÍ NA
cv/zobrazovací vyšetření na rdg cv cv3spc003 zobrazovací vyšetření na rdg cv zobrazovací metody,včetně vyšetření zajišťovaných extramurálně
Icon
LA FRANCHISE UNE MÉTHODE D’IMPLANTATION DANS LE COMMERCE DE
la franchise, une méthode d’implantation dans le commerce de détail : le cas du vietnam minhngoc nguyen doctorante, allocataire de rech
Icon
ACTIVITATS DE REFORÇ CURS PROFESSORA 15 ELS
activitats de reforç curs: professor/a: 15. els fenòmens migratoris
Icon
DEPARTAMENT TECNOLOGIA (TECNOLOGIA 1R 2N 3R I 4T D’ESO)
departament tecnologia (tecnologia 1r, 2n, 3r i 4t d’eso) criteris de qualificació es valoraran separadament tres aspectes: proves escr
Icon
УКРАЇНА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЖОВТОВОДСЬКА МІСЬКА РАДА VІI СКЛИКАННЯ (СОРОК
україна місцеве самоврядування жовтоводська міська рада vіi скликання (сорок четверта сесія) р і ш е н н я
Icon
LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT CURS 1516 EDUCACIÓ INFANTILP3
llistat de llibres de text curs 1516 educació infantilp3 ed. santillana. taller+ matemàtiques 3 anys ed. santillana. taller de g
Icon
СОВЕТ ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
совет екатериновского сельского поселения щербиновского района четвертого созыва
Icon
FICHE CONTRAT ENSEIGNANT CLASSE 1ÈRE ANNÉE BEP 2EME
fiche contrat enseignant classe : 1ère année bep 2eme année bep 1ère année bac pro 2eme année bac pro pé
Icon
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES JEUNES SDF EN FRANCE ET EN
l’accompagnement social des jeunes sdf en france et en grande bretagne. annefrançoise dequiré emmanuel jovelin1 introduction cet
Icon
107076 МОСКВА МАТРОССКАЯ ТИШИНА Д 23 СТР1 ТЕЛФАКС (095)
107076, москва, матросская тишина, д. 23, стр.1 тел/факс: (095) 7255446, 7255448 тел. (095) 7255447; 7435970: 2694443 w