DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

DATA SOL.LICITUD: dd/mm/aaaa FORMULARI DE SOL.LICITUD

data sol.licitud: dd/mm/aaaa formulari de sol.licitud d´alta / renovació de club temporada 2011 2012 (seleccionar el
27 Jan, 2024
Date
92.01 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Icon
SERVEIS FORMULARI SOLLICITUD DE PRÉSTEC DE MATERIAL CURS
serveis formulari sol.licitud de préstec de material curs 202021 aquest servei pretén facilitar i recolzar la dinamització d’activit
Icon
CASAL LLUIS ESPINALCIEI FORMULARIO SOLLICITUDSOLICITUD TALLER 23 DIAS TALLER
casal lluis espinal/ciei formulari/o sol.licitud/solicitud taller: 23 dias taller d’interioritat/interioridad persona de contacte/o
Icon
SP002B SOLLICITUD D’ANÀLISI ESPECTROMETRIA DE MASSESEXTERN SERVEI DE PROTEOMICA
sp002b sol.licitud d’anàlisi: espectrometria de massesextern servei de proteomica mòdul b pruab – sepbioes – universit
Icon
 SOLLICITUD TINENÇA I CONDUCCIÓ GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
 sol.licitud: tinença i conducció gossos potencialment perillosos
Icon
DATA SOLLICITUD DDMMAAAA FORMULARI DE SOLLICITUD D´ALTA RENOVACIÓ
data sol.licitud: dd/mm/aaaa formulari de sol.licitud d´alta / renovació de club temporada 2011 2012 (seleccionar el camp de t
Icon
NÚM EXPEDIENT……………………… SOLLICITUD HABITATGE MUNICIPAL DE LLOGUER A CARDONA
núm. expedient……………………….. sol.licitud habitatge municipal de lloguer a cardona dades de la persona sol·licitant: nom........
Icon
SOLLICITUD DE BAIXA DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
sol.licitud de baixa del servei municipal d’abastament d’aigua potable expedient: dades personals: nom i cognoms dni
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript


DATA SOL.LICITUD: dd/mm/aaaa
FORMULARI DE SOL.LICITUD D´ALTA / RENOVACIÓ DE CLUB
TEMPORADA 2011 2012
(Seleccionar el camp de text i llavors escriure)
DADES DE L’ENTITAT
NOM del CLUB [*]
Nº REGISTRE
DATA INSCRIPCIÓ REG.
CIF del CLUB
(VEURE *)
nnnnn
dd/mm/aaaa
CIF
ADREÇA SOCIAL
POBLACIÓ
C.P
PROVINCIA/REGIÓ
Domicili,Núm,Pis
Localitat
nnnnn
PROVINCIA
TELÈFON
FAX
CORREU ELECTRONIC (email)
ADREÇA WEB
nnn.nnn.nnn
nnn.nnn.nnn
identificadorusuari@domini
direcció url
[*] Tal com figuri inscrit en el Registre d’Entitats Esportives,
excepte ‘Club de Ball Esportiu’ que es posarà en sigles (CBE) si no hi
cap el nom sencer.
DADES DEL PRESIDENT/A DE L’ENTITAT
1r. COGNOM
2n. COGNOM
NOM
DNI
COGNOM 1
COGNOM 2
NOM
DNI/NIE/PASSAPORT
ADREÇA
POBLACIÓ
CODI POSTAL
PROVINCIA/REGIÓ
Domicili,Núm,Pis
Localitat
nnnnn
PROVINCIA
TELÈFON
MÒBIL
FAX
CORREU ELECTRONIC (email)
nnn.nnn.nnn
nnn.nnn.nnn
nnn.nnn.nnn
identificadorusuari@domini
ALTA / RENOVACIÓ A LA FCBE I A L´AEBD
A la Federació Catalana de Ball Esportiu AFILIACIÓ (150 €) RENOVACIÓ
(150 €)
A la Agrup. Española de Baile Deportivo AFILIACIÓ (250 €) RENOVACIÓ
(200 €)
PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A:
ENTITAT
OFICINA
D.C.
NÚM. COMPTE
2100
3048
71
2200379111
INGRESSAR xxx € AL COMPTE DE LA FCBE
El sota signant, en qualitat de (càrrec en el Club) CÀRREC , actuant
en nom i representació del Club:(VEURE *)
Certifica que les dades proporcionades són correctes i estan
actualitzades.
Sol·licita l’Alta/Renovació de l’Afiliació de l’esmentat Club a la
FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU, i l’habilitació (si s’escau) a la
AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO, adjuntant justificant d’ingrés
bancari de les taxes corresponents a la temporada: 2011 – 2012
Declara conèixer i expressament acceptar els Estatuts, Normes i
Reglaments de la FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU, a la jurisdicció
de la qual es sotmet, comprometentse al seu compliment.
Signat, Vist i plau,
El/la Secretari/a El President
Segell del club
Nom I Cognoms Nom I Cognoms
DNI DNI
[CLÀUSULA DE CESSIÓ DE DADES: (LOPD): En compliment del que disposa la
Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, les dades de caràcter personal que vostè ens
proporcioni seran processades en un servidor segur i tractades amb
absoluta confidencialitat. Seran incloses en un fitxer propietat de la
FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU, amb l'únic objectiu de gestionar
i administrar el procés per a federarse. Eventualment podran ferse
servir per enviar als membre federats informació del seu interès. En
aquest sentit,vostè autoritza i consenteix de forma expressa a que les
seves dades siguin tractades per la FEDERACIÓ CATALANA DE BALL
ESPORTIU per a donar compliment a les finalitats indicades
anteriorment. Si desitja accedir a les seves dades, rectificarles,
cancel·larles o oposarse al seu tractament, es pot dirigir a la
FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU a la següent direcció postal: C/
Viladomat, 184186, Esc. A – 1r.3a. – 08015 Barcelona; o mitjançant
correu electrònic a [email protected]]
DATA SOL.LICITUD: dd/mm/aaaa
FORMULARI DE SOL.LICITUD D´ALTA / RENOVACIÓ DE CLUB
TEMPORADA 2011 2012
COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA – PERÍODE ACTUAL (Del dd/mm/aaaa al
dd/mm/aaaa )
CÀRREC
NOM i COGNOMS
DNI
TELÈFON
PRESIDENT/A
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
VICEPRESIDENT/A
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
CÀRREC
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
CÀRREC
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
SECRETARI/A
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
TRESORER/A
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
VOCAL
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
VOCAL
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
VOCAL
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
VOCAL
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
VOCAL
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
VOCAL
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
CÀRREC
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
CÀRREC
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
CÀRREC
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
CÀRREC
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
CÀRREC
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
CÀRREC
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
CÀRREC
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
CÀRREC
NOM I COGNOMS
DNI/NIE/PASSAP.
nnn.nnn.nnn
L’alta / renovació de club serà efectiva quan es rebi el comprovant
bancari del pagament
Enviar formulari emplenat, signat i segellat a la Federació Catalana
de Ball Esportiu (FCBE), juntament amb el comprovant de l’ingrés
bancari al compte de la FCBE:
*
per Annex d’email (preferentment) [email protected]
*
per Fax al 934.518.060
Signat, Vist i plau,
El/la Secretari/a El President
Segell del Club
Nom I Cognoms Nom I Cognoms
DNI DNI
FEDERACIÓ CATALANA de BALL ESPORTIU C/ Viladomat, 184 – 186, Esc. A
1r. 3a. – 08015 (Barcelona)
Tel.: 934.538.020 /Fax: 934.518.060 / [email protected] / www.fcbe.cat

More Files

Showing 20 files
Icon
PRÀCTICA EL TEMPS METEOROLÒGIC VARIABLES METEOROLÒGIQUES LA TEMPERATURA LA
pràctica: el temps meteorològic variables meteorològiques la temperatura la temperatura de l’aire es mesura amb el termòmetre. e
Icon
OBSERVATOIRE DE L’INNOVATION DANS LE SECTEUR PUBLIC DE L’OCDE
observatoire de l’innovation dans le secteur public de l’ocde : formulaire de soumission d’une innovation (français) formulaire de soumiss
Icon
GREMI DE CONSTRUCTORS DEL GARRAF ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE
gremi de constructors del garraf associació empresarial de constructors d´obres comarca del garraf
Icon
DIFFUSION SCONET SCONETNOTES OCTOBRE 2009 CONSEILS RELATIFS AU DÉBUT
diffusion sconet sconetnotes octobre 2009 conseils relatifs au début dannée scolaire avant douvrir la saisie aux enseignants
Icon
M503 SARWAR TRACTOR HOUSE GHULAM UDDIN MIRPUR KHAS RAOD
m503 sarwar tractor house ghulam uddin mirpur khas raod sanghar cell no.: +92 333 291 4826 route agtl sukkur, sind m504
Icon
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL Y AMPA
actividades extraescolares del patronato deportivo municipal y ampa
Icon
REFERENCIAS ROBERT FRANK NÚMERO DE PÁGINAS CAP 1 319
referencias: robert frank número de páginas cap. 1: 319 cap. 2: 3158 cap. 3: 6581 // 8897 cap. 4: 113118 // 131138
Icon
LE 4 OCTOBRE 2016 DÉCRET N°91259 DU 7 MARS
le 4 octobre 2016 décret n°91259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d’attaché temporaire
Icon
PREGUNTA AL GOVERN SOBRE LA GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS
pregunta al govern sobre la gestió de recursos hídrics a les comarques de girona (tram. 31000261/08) la següent pregunta la formula el senyo
Icon
2 ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКА 1 КОДИ ДАТА (РІК МІСЯЦЬ ЧИСЛО)
2 продовження додатка 1 коди дата (рік, місяць, число) 2019 01 01 підприємство кредитна спілка « довіра кпп »
Icon
LISTADO DE EMPRESAS DEL PRÁCTICUM GRADO EN TURISMO CURSO
listado de empresas del prácticum grado en turismo curso 2013/2014 datos practic grado tur curs 1314 cif empresa empresa a783045
Icon
DADES DE L’EMPRESAENTITAT (NOM ADREÇA CP POBLACIÓ NIF) 
dades de l’empresa/entitat (nom, adreça, cp, població, nif)           (nom i cognoms de la persona que fi
Icon
NOTA DE PREMSA LA COMÈDIA EL TEST OBRE LA
nota de premsa la comèdia el test obre la temporada de teatre de cal bolet
Icon
MINISTERE DE L’INTERIEUR DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE DES COLLECTIVITES
ministere de l’interieur, de l’administration du territoire, des collectivites locales, de la decentralisation charge de la citoyennete et de
Icon
C URSOS DE DIRECCIÓ CORAL 20112012 PREVISIÓ PER AL
c ursos de direcció coral 20112012 previsió per al curs 20122013 xxi curs de direcció c
Icon
PROJET DE DELIBERATION FIXANT LES AUTORISATIONS D’ABSENCE ACCORDEES DANS
projet de deliberation fixant les autorisations d’absence accordees dans la collectivite
Icon
LE PRIX CITOYEN 2020 LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PROPOSE DE
le prix citoyen 2020 le conseil départemental propose de mettre en valeur les projets et actions citoyennes portés par les jeunes e
Icon
MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS CANADA 2302041V1C
ministère des pêches et des océans, canada 2302041v1c / al250018 politique sur les données 1.date d’entrée en vigueur
Icon
CONTINGUT I ORGANITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ D’UN PROJECTE FINAL
contingut i organització de la documentació d’un projecte final de carrera guia per a la redacció, presentació i defensa dels pfc de l’
Icon
COMMUNE DE SAINTNICOLAS AVIS PERMIS UNIQUE ENQUETE PUBLIQUE ETABLISSEMENT
commune de saintnicolas avis permis unique enquete publique etablissement contenant des installations et/ou activités classées