DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

ESTATUTS I. DOMICILI I ÀMBIT

estatuts i. domicili i àmbit d’actuació article 1r. es constitueix per temps indefinit “l’associació taller d’història d
12 Feb, 2024
Date
63.39 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Icon
CERTIFICAT DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ
certificat de l’acord de modificació dels estatuts de l’associació. en/na en qualitat de secretari/ària de l’associació “...............”
Icon
MODEL DE CERTIFICAT DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS SECRETARIÀRIA
model de certificat de modificació d’estatuts
Icon
ESTATUTS DE LA PONTIFÍCIA I REIAL ACADÈMIA BIBLIOGRÀFICA MARIANA
estatuts de la pontifícia i reial acadèmia bibliogràfica mariana de lleida títol i. naturalesa i domicili de l’associació article 1r.
Icon
ESTATUTS I DOMICILI I ÀMBIT D’ACTUACIÓ ARTICLE 1R ES
estatuts i. domicili i àmbit d’actuació article 1r. es constitueix per temps indefinit “l’associació taller d’història de celrà”
Icon
ESTATUTS DE LASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DALUMNES DEL
estatuts de lassociació de mares i pares dalumnes del c.e.i.p. cristòfor mestre denominació àmbit, objectius i domicili ar
Icon
ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ FESTA MAJOR DE VILAFRANCA DEL
estatuts de la fundació festa major de vilafranca del penedès capítol i denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuac
Icon
ESTATUTS ESTATUTS DE DEPANA LLIGA PER A LA DEFENSA
estatuts estatuts de depana, lliga per a la defensa del patrimoni natural, de 2011 estatuts socials capítol 1r disposicions gene
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript

ESTATUTS
I. DOMICILI I ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Article 1r. Es constitueix per temps indefinit “L’Associació Taller
d’Història de Celrà” en règim d’autonomia i amb adaptació a la Llei
4/2008, de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques.
Article 2n. S’estableix el domicili social a Celrà, Ronda de Baix,
16.
Article 3r. L’àmbit territorial d’actuació de l’entitat es el
municipi de Celrà i comarques gironines i podrà establir convenis de
col·laboració i vincularse en les condicions que es fixin en cada cas
amb altres entitats de tipus cultural i científic.
II. OBJECTIUS I FINS
Article 4t. L’entitat tindrà com a objectius la investigació i la
promoció de la ciència i de la cultura del seu àmbit d’actuació i, en
especial, la col·laboració en la salvaguarda del patrimoni històric,
científic, natural i ecològic.
Article 5è. Per assolir aquests objectius, l’entitat podrà
col·laborar amb d’altres centres I entitats de la comarca en les
condicions que s’estableixin i podrà organitzar conferències,
xerrades, congressos, exposicions, concursos i actes de caràcter
cultural i social. També podrà promoure la realització i publicació
d’estudis d’investigació relacionats amb Celrà i comarques i podrà
concedir premis i borses d’estudi.
Article 6è. Internament podrà organitzarse en seccions, segons el
volum que pugui prendre en el futur l’activitat en els diversos camps
d’actuació.
III. DELS SOCIS
Article 7è. Podran formar part de l’associació totes les persones
físiques siguin majors o menors d’edat, encara que les que no tinguin
jurídicament capacitat d’obrar tindran dret a ser escoltats en els
òrgans de direcció però no tindran dret de vot. També poden
integrarse com a associades les entitats, institucions i persones
jurídiques, que actuaran mitjançant els seus representants. En tots
els casos caldrà que els associats siguin admesos per la junta de
govern.
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i
sòcies. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i
molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una
amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que
estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s'inicia
d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació.
En el termini de 10 dies, la Junta de Govern nomena un instructor, que
tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini
de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució
final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels
membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també
dins d'un període de 15 dies.
En els casos de sancions per faltes molt greus acordades per la Junta
Directiva, les persones interessades poden sol·licitar la ratificació
de la sanció davant la primera assemblea general que tingui lloc.
Article 8è. Tots els associats tenen dret a rebre la informació de
les activitats que du a terme o de qualsevol altre tipus relacionada
amb l’entitat i a assistir amb veu i vot, si tenen capacitat per
ferho, a les assemblees generals. Poden examinar els llibres de
l’entitat i assabentarse del contingut de les actes que es redactin
amb motiu de les sessions de la junta de govern i de les assemblees
generals i extraordinàries. Poden assistir i col·laborar activament en
l’organització de tots els actes que organitzi l’entitat. Poden ser
elegits pels càrrecs dels òrgans rectors si tenen capacitat d’obrar, i
elevar a la junta de govern tots els suggeriments, proposicions i
queixes que entenguin necessàries per als bon funcionament de
l’entitat i per a l’assoliment dels seus objectius.
Article 9è. Els associats tenen l’obligació de pagar les quotes
vigents, les quals són aprovades per l’assemblea general a proposta de
la junta de govern. També resten obligats a complir les normes i
acords que adoptin els òrgans rectors per a la consecució dels
objectius de l’entitat.
Article 10è. Els associats poden donarse de baixa de forma
voluntària i poden ser donats de baixa per causa d’impagament de les
quotes o per contravenir les normes i acords que per a la consecució
dels fins de l’entitat adoptin els seus òrgans rectors. La decisió de
cessament i expulsió serà competència de la junta de govern.
IV. DELS ÒRGANS RECTORS
Article 11è. L’entitat tindrà com a òrgan suprem l’assemblea general
i serà regida per la Junta de Govern.
Article 12è. Els acords de les assembles generals i de la junta de
govern constaran en els corresponents llibres d’actes.
Article 13è. L’assemblea general serà integrada per tots els
associats, els quals adoptaran els acords per majoria. Serà convocada
una vegada l’any, dins dels sis mesos després de tancarse els comptes
de l’any anterior, en sessió ordinària per a l’aprovació de la
memòria, comptes i pressupost i en sessió extraordinària quan la junta
de govern ho consideri necessari o ho demani un 10% dels associats.
Quan es convoca assemblea general de caràcter extraordinari a
instàncies dels associats s’ha de dur a terme en un termini no
superior a trenta dies d’ençà la sol·licitud.
Article 14è. Serà competència exclusiva de l’assemblea general
extraordinària l’aprovació d’acords per a l’adquisició o alienació de
béns, sol·licitud de declaració d’utilitat pública, acords per
integrarse en organismes i entitats que persegueixin finalitats
semblants, modificacions dels estatus i dissolució de l’entitat. Per a
l’aprovació d’aquests acords serà necessari el vot favorable de les
dues terceres parts dels associats presents o representats amb dret a
vot. La resta dels acords, tant en l’assemblea general ordinària com
extraordinària, es prendran per majoria simple dels presents o
representats.
Article 15è. Les assemblees generals tant ordinàries com
extraordinàries quedaran constituïdes vàlidament sigui quin sigui el
nombre d’associats presents o representats. La presidència i la
secretaria de l’assemblea general corresponen a les persones que
ocupen aquests càrrecs en la junta de govern, llevat que els associats
assistents en designin d’altres al començament de la reunió. La
convocatòria, on constarà el lloc, data, hora i l’ordre del dia a
tractar, es realitzarà almenys quinze dies abans de la reunió per
mitjà d’un escrit adreçat al domicili de cada associat o per
comunicació telemàtica.
Article 16è. En les reunions de l’assemblea general correspon un vot
per cada associat. Els acords es prenen de manera consensuada entre
els presents. Només quan no sigui possible els consens es recorrerà a
la majoria de vots. Per adoptar acords sobre la separació de membres i
nomenament de la Junta de govern, la modificació dels estatuts, la
dissolució de l’associació, la constitució d’una federació
d’associacions similars o la integració en una altra ja existent,
caldrà un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts dels
assistents, sempre que en aquesta reunió hi siguin presents més de la
meitat dels membres de l’entitat.
Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies
presents o representats.
V . ÒRGAN DE GOVERN
Article 17è. L’associació serà regida, administrada i representada
per la junta de govern, formada per:
a) El/la president/a
b) El/la vocal degà/na
c) El/la secretari/a
d) El/la tresorer/a
e/ Les vocalies que calguin segons la massa social, amb un mínim de
tres.
L’elecció dels membres de la junta es farà per votació de l’assemblea
general. Les candidatures seran obertes, es a dir, qualsevol membre
podrà presentars’hi i no caldrà que hi hagi tants noms com llocs a
cobrir. Les responsabilitats de la presidència, secretaria i
tresoreria hauran de recaure en tres persones diferents. L’exercici
del càrrec serà gratuït, sense que quedi exclosa la retribució de les
despeses de representació que es puguin derivar de l’activitat
d’aquelles persones que actuïn en el sí de l’entitat.
Els acords de la junta de govern s’han de fer constar en el llibre
d’actes i han de ser signats pel secretari o secretària i el president
o presidenta. En iniciarse cada reunió de la junta directiva es
llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui,
si procedeix.
Article 18è. Els membres de la junta de govern exerciran les seves
responsabilitats durant un període de CINC ANYS i podran ser reelegits
per al mateix càrrec. El cessament del càrrec abans d’extingirse el
termini reglamentari podrà esdevenir per:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o
extinció, en el cas de les jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c)Renúncia notificada a la junta de govern.
d)Separació acordada per l’assemblea general.
Article 19è. La junta directiva es dipositària de les
responsabilitats següents:
a) Representar a l’associació i dur a terme la direcció i
l’administració de la manera més àmplia que reconegui la llei i
complir i fer complir les decisions preses per l’assemblea general
d’acord amb les normes, instruccions, consells i valoracions,
recomanacions i directrius que estableixi l’assemblea general.
b) Prendre els acords que calguin en relació amb la compareixença
davant els organismes públics i per exercir tot tipus d’accions legals
i judicials.
c) Proposar a l’assemblea general la defensa dels interessos socials.
d) Proposar a l’assemblea general l’establiment i quantificació de les
quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i vetllar pel compliment dels
acords que s’hi adoptin.
f) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetrela a l’aprovació
de l’assemblea general.
g) Presentar el balanç i l’estat dels comptes de cada exercici a
l’assemblea general per a ser aprovats i confeccionar els pressupostos
per l’exercici següent.
h) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més ràpida i
coherent els fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests
grups projectin realitzar.
i) Nomenar el vocal de la junta directiva que s’haurà d’encarregar de
cada grup de treball, a proposat d’aquest mateix grup.
j) Dur a terme les gestions necessàries davant els organismes públics,
entitats I altres persones per aconseguir subvencions I altres ajuts,
així com l’ús de locals o edificis que per a portar a terme les
activitats de l’associació.
k) Obrir comptes corrents i/o llibretes d’estalvi en qualsevol
establiment de crèdit i/o estalvi i disposar dels fons que hi pugui
haver en aquests dipòsits.
l) Resoldre de manera provisional qualsevol cas no previst en aquests
estatuts i donarne compte, si cal. A l’assemblea general.
m) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda de manera
específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que aquests
deleguin expressament en la junta de govern.
Article 20è. La junta de govern, convocada prèviament pel/la
president/a o per la persona que el/la substitueixi, es reunirà en
sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin.
Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest
caràcter el/la president/a, o si ho sol·licita un terç dels membres
que la composen.
Article 21è. La junta directiva quedarà constituïda de manera vàlida
amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus
membres, que resten obligats a assistirhi, llevat d’excusa
d’assistència amb causa justificada. En qualsevol cas serà necessària
l’assistència del/la president/a o del/la secretari/a. es prendran els
acords per consens utilitzant la votació quan no sigui possible la
unanimitat.
La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels
assistents.
Article 22è. El/la president/a ostentarà la representació legal de
l’entitat i actuarà en el seu nom, ordenarà l’execució dels acords
adoptats per l’assemblea general o per la junta directiva i signarà
juntament amb el/la secretari/a les actes corresponents, alhora que
aprovarà l’ordre del dia de les sessions.
Article 23è. El/la vocaldegà/na assistirà al president en totes les
seves funcions i, a més el/la substituirà en cas de vacant, absència o
malaltia.
VI . DEL PATRIMONI
Article 24è. Atesa la seva naturalesa, l’associació no té patrimoni
fundacional.
Article 25è. L’entitat es nodrirà fonamentalment de les quotes dels
associats, de les vendes de publicacions pròpies, de les donacions,
subvencions o crèdits que pugui rebre de persones físiques,
jurídiques, organismes públics o privats o qualsevol altra entitat.
VII PRESSUPOST ANUAL
Article 26è. El pressupost anual de l’entitat queda fixada en una
quantitat inferior a 30.000 euros.
VIII. APLICACIÓ DEL PATRIMONI EN CAS DE DISSOLUCIÓ
Article 27è. En cas de dissolució, acordada segons estableix
l’article 14, l’assemblea general nomenarà una comissió liquidadora
composada per la junta directiva, la qual procedirà al lliurament dels
fons documentals i els béns econòmics que resultin de la liquidació a
l’Ajuntament de Celrà per tal que es destinin a serveis i equipaments
comunitaris dins l’àmbit del municipi.
IX. DISPOSICIÓ FINAL
En tot el que no es reguli en aquests estatuts, “l’Associació Taller
d’Història de Celrà” es regirà per la Llei 4/2008, de 24 d’abril del
Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones
jurídiques.
DILIGÈNCIA: per a fer constar que aquests estatuts s’han aprovat en
l’assemblea general de socis de data 24 de març de 2011
El secretari La presidenta
Lluís Camps i Sagué Montse Morales i Palé
6

More Files

Showing 20 files
Icon
OBRES PER A FLABIOL I TAMBORÍ 1 SARDANES OBLIGADES
obres per a flabiol i tamborí 1. sardanes obligades de flabiol: * agramont i quintana, antoni * espize
Icon
VARDAS PAVARDĖ TELEFONAS EL PAŠTAS
vardas, pavardė * telefonas*
Icon
TRÀMIT LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR (MODEL C31XXX SOL·LICITUD) 1
tràmit: llicència d’obra major (model c31xx.x : sol·licitud) 1. dades personals cognoms i nom   dni/nie   en
Icon
BIBLIOGRAPHIE « TECHNOLOGIE » D’ANDRÉ LEROIGOURHAN CECI EST UN
bibliographie « technologie » d’andré leroigourhan ceci est un document de travail préparé par philippe soulier pour le séminaire « techno
Icon
MISE A TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR ELEVER UN
mise a temps partiel de droit pour elever un enfant m …………………………………………………… grade ……………………………………………. le maire (ou le président) de ……
Icon
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI D’ACTIVITAT PER A ESTABLIMENTS ALIMENTARIS DADES
declaració responsable d’inici d’activitat per a establiments alimentaris dades de la persona/empresa titular de l’establiment
Icon
İPSALA GÜMRÜK SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO
i̇psala gümrük saymanlik müdürlüğü hi̇zmet envanteri̇ tablosu sira no kurum kodu standart dosya plani kodu hi̇zmeti̇n adi hi̇zme
Icon
MODÈLE RÉPONSE DE LEMPLOYEUR À UN SALARIÉ DÉMISSIONNAIRE WWWEDITIONSTISSOTFR
modèle réponse de lemployeur à un salarié démissionnaire www.editionstissot.fr (sur papier à entête
Icon
FORMULE 34B LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ASSIGNATION (INTERROGATOIRE
formule 34b loi sur les tribunaux judiciaires assignation (interrogatoire hors la présence du tribunal) (titre) (sceau de la cou
Icon
“L’ÒPERA ÉS MEDECINA” EL NOU CONCERT DE SIMFONOVA HOMENATGE
“l’òpera és medecina” el nou concert de simfonova homenatge al sector mèdic del país, que fa una ullada a com ha estat tractada,
Icon
ВПРАВЕ ЛИ РАБОТНИК ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ В СВЯЗИ С НЕВЫПЛАТОЙ
вправе ли работник приостановить работу в связи с невыплатой заработной платы? в силу статьи 142 трудового кодекса рф работник вправе отсут
Icon
2 PATVIRTINTA VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2015 M
2 patvirtinta valstybės įmonės registrų centro direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymu nr. v43 jarnk juridinio asmens kod
Icon
LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR ATIL UN AVENIR
le recours pour excès de pouvoir atil un avenir ? hauriou 1912 : « le rep pâlit et s’efface souvent de plus en plus devant le recours con
Icon
УТВЕРЖДАЮ ГЛАВА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА ЕВ
утверждаю: глава кировского сельского поселения славянского района е.в. леонов «»2021год
Icon
PROPOSITION DE STATUTS LE MODÈLE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
proposition de statuts le modèle que nous vous proposons, conforme à l’usage et assorti des commentaires nécessaires à la compréhension des
Icon
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ
plec de prescripcions tècniques per a l’arrendament amb opció de compra d’edificis prefabricats recuperables amb destinació a aularis
Icon
AIMÉ NTAKIYICA AFRICA REMIX IDENTITÉ ET HISTOIRE
aimé ntakiyica africa remix / identité et histoire « wir » transcription c’est une oeuvre que j’ai fait depuis
Icon
MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL PERQUÈ
moció per instar al govern de l’estat espanyol perquè rescabali els imports que va deixar de subvencionar des de l’any 2008 a la general
Icon
24 1 PIELIKUMS EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLAS BAKALAURA STUDIJU
24 1. pielikums ekonomikas un kultūras augstskolas bakalaura studiju programmas “vadības zinības ” . semestra studenta (es)
Icon
TEMA 5 EUROPA EN TEMPS DE LA PRIMERA GUERRA
tema 5 europa en temps de la primera guerra mundial les causes profundes de la primera guerra mundial són: * la rivalitat en