DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

PROJECTE CURRICULAR Sent la música

projecte curricular sent la música educació primària obligatòria àrea d’educació artística – música
03 Feb, 2024
Date
467.77 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Icon
SOL·LICITUD D’AJUT PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE
sol·licitud d’ajut per a la realització de projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals. any 2021
Icon
SOL·LICITUD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PROJECTES SINGULARS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LAS
sol·licitud d’atorgament de subvencions projectes singulars desenvolupament econòmic las ens que formin part de la xarxa “lleida t
Icon
CCBERGUEDACCBERGUEDACAT ANNEX 1 PROJECTE DE L’ACTIVITAT PER LA QUAL
[email protected] annex 1 projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció 1. dades de l’activitat
Icon
SOL·LICITUD D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’I+D
sol·licitud d’ajudes per a la realització de projectes d’i+d per a grups d’investigació emergents (gv/2016) solicitud de ayudas para la
Icon
PROJECTE FORMATIU DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIANTS DE
projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la universitat de barcelona en entitats col·laboradores
Icon
METODOLOGIA PROJECTE DE MILLORA DE GESTIÓ LA METODOLOGIA DE
metodologia projecte de millora de gestió la metodologia de treball d’aquesta proposta es basa en l’acció participativa. es tracta d’aconse
Icon
PROJECTE DE FORMACIÓ DUAL SECTORS ESTRATÈGICS RESOLUCIÓ DEL CONSELLER
projecte de formació dual sectors estratègics resolució del conseller de treball, comerç i indústria, de 15 de desembre de 201
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript


PROJECTE CURRICULAR
Sent la música
Educació Primària Obligatòria

Àrea d’Educació Artística – Música
València
Índex
Sent la música i el currículum oficial d'Educació Primària
1.
L’àrea d’Educació artística
2.
Objectius
Objectius Generals d’Etapa
Objectius Generals d’Àrea
3.
Continguts
Continguts del primer cicle d’Educació Primària
Continguts del segon cicle d’Educació Primària
Continguts del tercer cicle d’Educació Primària
4.
L’atenció a la diversitat
5.
Les competències bàsiques
6.
L’avaluació
Tipus d’avaluació
Instruments d’avaluació
Criteri d’avaluació del primer cicle d’Educació Primària
Criteri d’avaluació del segon cicle d’Educació Primària
Criteri d’avaluació del tercer cicle d’Educació Primària
7.
Sent la música
Metodologia i estratègies educatives
Organització interna
Temporalització
Programació:
1.
Primer curs d’Educació Primària
2.
Segon curs d’Educació Primària
3.
Tercer curs d’Educació Primària
4.
Quart curs d’Educació Primària
5.
Quint curs d’Educació Primària
6.
Sext curs d’Educació Primària
Sent la música i el currículum oficial d'Educació Primària
1. L’ÀREA D’EDUCACIÓ ARTÍTISTICA
Les diverses manifestacions artístiques tenen una presència constant
en la vida de les persones. Per això, l’Educació Primària és l’etapa
més adequada per a desenvolupar en les xiquetes i els xiquets els
coneixements, les experiències i els hàbits que conformen l’àrea
d’Educació artística. Seguint la línia pròpia d’Educació Infantil,
s’ha d’avançar a partir de jocs fins a plantejaments més reflexius.
L’Educació artística organitza els continguts que orienten i
desenvolupen els recursos expressius (gràfics, corporals, rítmics i
musicals) que les xiquetes i els xiquets manifesten des dels primers
anys de vida i que servixen de base per a adquirir els llenguatges
artístics.
Esta àrea està integrada per diverses manifestacions artístiques
agrupades en Plàstica i Música, que com a llenguatges (utilitzen
codis, mitjans i procediments propis amb caràcter representatiu i
normatiu) es relacionen i s'enriquixen entre si i amb el llenguatge
verbal.
L’alumnat de Primària aprendrà a utilitzar i a entendre la Plàstica i
la Música, involucrant d'esta manera, els trets intel·lectuals,
socials, expressius, afectius i estètics que els caracteritza. Això,
millorarà l’atenció, l’estimulació de la percepció, la intel·ligència
(memòria a curt i a llarg termini), la imaginació i la creativitat,
que desenvoluparan el sentit de l'ordre, la participació, la
cooperació i la comunicació, que aconseguisquen la formació d'una
personalitat completa i equilibrada.
Els sers humans han sigut els autors i els protagonistes de la seua
cultura al llarg del temps i arreu arreu. I una d’estes cultures, la
de la Comunitat Valenciana, amb la seua història, els seus trets
definitoris i el seu art, forma part de la cultura mediterrània,
espanyola, europea i occidental. La història ens ha dixat nombroses
produccions plàstiques dels nostres avantpassats que ens han legat les
seues obres. Conéixerles, amarles i conservarles és un contingut
important d'una plàstica educativa arrelada culturalment. No obstant
això, també hem d'observar l’espai estètic que aporta l’actual món
intercultural per tal d’obrirse a uns altres codis, respectantlos i
integrantlos.
Les ciutadanes i ciutadans de la Comunitat Valenciana vivim en una
societat que, sense dixar de banda el passat, té les unes
característiques pròpies, entre les quals i per la seua implicació
plàstica, cal destacar les avantguardes i el disseny, així com
l'importantíssim món de la imatge tecnològica i la publicitat en el si
de la societat de consum.
Per una altra banda, en parlar d’educació musical en la Comunitat
Valenciana, s’ha de prendre com a punt de partida l'entorn cultural,
social i històric en el qual trobem conformada una infraestructura,
siga des de les institucions públiques o bé des d'iniciatives
populars, que marca i predisposa la vida local cap al gaudi i la
participació directa en el fet musical, en tots els estils, des de la
música universal fins a compositors pròxims, de l’ortodòxia a
l'avantguarda. Este fet suposa diferenciar sensiblement el context
sonor valencià com a significatiu, amb un pes específic en la música.
L’escola ha d’escoltarlo i al mateix temps rendabilitzarlo des del
punt de vista pedagògic, garantintne una formació en consonància.
La nostra realitat s’inserta a més en un arc mediterrani que abraça
cultures en intercanvi constant de trets, que donen lloc a un
mestissatge fructífer que traspassa fronteres. En els ritmes i
melodies, en les lletres de les cançons, en la manera d'adornarles,
en les cadències, en les danses, en els instruments, ens reconeixem i
rehabilitem una memòria que corre el risc de perdre's en una
globalització excessiva d'estètiques, productes i maneres de viure.
Alhora, el futur s'intuïx cultural, els centres docents de la nostra
comunitat en són un exemple palpable i, en este sentit, la música pot
actuarhi d’element catalitzador, amb unes ciutadanes i uns ciutadans
formats musicalment des de l'escola.
Tot i això, el llenguatge plàstic i el musical contituïxen àmbits
artístics específics amb característiques pròpies, atés que en l'etapa
d'Educació Primària queden inclosos en una sola àrea per a
possibilitar un enfocament globalitzat que contemple les connexions
estretes entre els diversos modes d'expressió i representació
artística. Per això mateix i a pesar de la menció especial de la
música i l’expressió plàstica, s’incorporen també dins de l’àrea
continguts de la dansa i del teatre.
Ambdós llenguatges, plàstic i audiovisual, s’articulen alhora en dos
eixos: percepció i expressió. El primer inclou tots els aspectes que
es relacionen amb el desenvolupament de capacitats de reconeixement
sensorial, auditiu i corporal, que ajuden a entendre les diverses
manifestacions artístiques, així com el coneixement i el gaudi de
diverses produccions plàstiques i musicals. El segon es referix a
l’expressió d’idees i sentiments mitjançant el coneixement i la
utilització de codis i tècniques artístiques.
La percepció, es referix a l'observació dels elements plàstics i a
l'audició musical. L’observació s’ha de centrar en la interpretació,
la indagació i l’anàlisi de l’entorn natural i de les creacions
humanes. Per la seua part, l’audició se centra en el desenvolupament
de la discriminació auditiva i l’audició comprensiva tant en creacions
musicals com en audicions de peces gravades o en directe.
Per a això, el fet de treballar la percepció atenta, visual i auditiva
en Educació artística, que constituïx la base de tots els
aprenentatges, permet una aplicació simultània a la resta d’àrees.
L’expressió remet a l’exploració dels elements propis del llenguatge
plàstic i visual, al tractament dels materials i a les diverses
possibilitats d'expressar el que es percep i se sent durant del
procés. També al·ludix a la interpretació musical desenvolupant
habilitats tècniques i capacitats vinculades amb la interpretació
vocal i instrumental i amb l’expressió corporal i la dansa.
Amb ambdós llenguatges s’estimula la invenció i la creació de
produccions plàstiques o musicals.
L’educació artística també afavorix els processos de comprensió, ja
que permet alimentar d'una manera racional el component imaginari de
les xiquetes i els xiquets.
És necessari estimular la imaginació en una dimensió en la qual l’art
oferix noves possibilitats d’organització de la intel·ligència i per
tal de facilitarne l'ús correcte i incrementarne la capacitat de
concentració, així com per a afavorir la resolució de problemes de
qualsevol àrea.
S’han distribuït els continguts en quatre blocs a partir dels dos
grans eixos en què s'articula l'àrea –Percepció i Expressió−.
El bloc 1, Observació plàstica, i el bloc 3, Escolta, integren tot el
que té a vore amb la percepció per als llenguatges plàstic i musical.
El bloc 2, Expressió i creació plàstica, i el bloc 4, Interpretació i
creació musical inclouen els continguts relacionats amb l'expressió en
ambdós llenguatges.
Està distribució de continguts a l'entorn de dos eixos s'orienta a
organitzar els coneixements de manera coherent. La vinculació sobre
els continguts d’ambdós és summament estreta, per la qual cosa alguns
s’inclouen tant en la percepció com en l’expressió, com per exemple el
color, el ritme o la forma.
Una cosa semblant passa amb els blocs. Emmarcar els continguts en
grups diferenciats servix per a definir amb una claredat més gran
quins aprenentatges bàsics s’han d’abordar. Esta manera d’estructurar
el conjunt de continguts de l’àrea no suposa que s’hagen de
desenvolupar independentment els uns dels altres, ja que és manifesta
la interrelació que hi ha entre estos.
El bloc Observació plàstica se centra en la interpretació, la
indagació i l'anàlisi de l'entorn natural , de l'activitat i de les
creacions humanes. S’aborden qüestions espacials i d’altres
relacionades amb la interpretació del significat de les imatges i amb
l’anàlisi dels missatges icònics. Estos mateixos continguts, centrats
en la percepció, nutrixen el bloc Expressió i creació plàstica el qual
conté l’exploració dels elements plàstics propis del llenguatge
plàstic i visual així com el tractament de materials, i s’hi exposen
diverses possibilitats d’expressar el que percebem, ajustantse a una
planificació en el procés d’elaboració.
En el bloc Escolta, els continguts se centren en desenvolupar
capacitats de discriminació auditiva i d’audició comprensiva, mentre
que en Interpretació i creació musical s’aborda el desenvolupament
d'habilitats tècniques i capacitats vinculades amb la interpretació i,
a més, s'estimula la invenció per mitjà de la improvisació i la
creació de diverses produccions musicals que resulten de l’exploració,
la selecció i la combinació de moviments i de sons. Els elements de la
música i dels seus referents culturals mai es dissocien d’esta i, per
tant, estan implícits en el repertori emprat en els diversos blocs.
Per això, els continguts de llenguatge musical i els que fan
referència a la música com a expressió, es troben de manera
transversal en els dos blocs.
Mitjançant els objectius i els continguts de l’àrea es pretén
desenvolupar la creativitat individual i col·lectiva i fer que es
disfrute del plaer estètic.
L’alumnat serà el protagonista actiu en el procés de sensibilització,
valoració i creació artístiques. El desenvolupament d’estes capacitats
dependrà, en gran mesura, de l'intercanvi comunicatiu amb les
companyes i els companys, i també del professorat, que serà bàsic per
a donar sentit al coneixement i als recursos individuals de grup.
Per això, se suggeriran a les alumnes i als alumnes, d’una manera
progressiva, models artístics, amb la finalitat d’ampliarne les
possibilitats de valoració de les manifestacions artístiques
reconegudes per la cultura i s’utilitzaran les tecnologies de la
informació i de la comunicació com a instruments vàlids per a provocar
situacions creatives i d’ampliació del coneixement.
L’exploració de materials instrumentals de tot tipus permetrà a les
xiquetes i als xiquets adquirir una sèrie de conceptes bàsics que els
facilitaran una lectura coherent d’imatges i de sons, i a sentir les
emocions que es deriven de tota expressió artística.
Caldrà fomentar el treball en equip, afavorir la creativitat, la
reflexió, la comprensió i la valoració de les obres d’art, així com
mostrar a l'alumnat els mateixos criteris que els artistes utilitzen
en els processos creatius de les seues obres.
En conjunt, l’Educació artística ha de permetre a l’alumnat percebre i
interactuar amb els elements visuals i sonors de la realitat que els
envolta. Apareix, d’esta manera, la necessitat d’abordar els
conceptes, els procediments i les actituds des d’una perspectiva
integrada i no desarticulada. Per a facilitar este projecte, en la
majoria dels procediments s’expliciten els conceptes i les actituds.
2. OBJECTIUS
Objectius generals d’etapa
L’educació general contribuirà a desenvolupar en les xiquetes i els
xiquets capacitats que els permeten:
a.
Conéixer i apreciar els valors i les normes de convivència,
aprendre a obrar d'acord amb estes, prepararse per exercir
activament la ciutadania i respectar els drets humans així com el
pluralisme propi d'una societat democràtica.
b.
Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i
responsabilitat en l’estudi, així com d'actituds de confiança en
un mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés
i creativitat en l'aprenentatge.
c.
Adquirir habilitats per previndre i per resoldre pacíficament
conflictes, de manera que això els permeta desenvoluparse amb
autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com en els grups
socials amb els que es relacionen.
d.
Conéixer, comprendre i respectar les diverses cultures i la
diferència entre les persones, la igualtat de drets i
d'oportunitats d'homes i de dones, així com la nodiscriminació de
persones amb discapacitat.
e.
Conéixer i usar de manera adequada la llengua castellana i, si hi
fóra, la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma i desenvolupar
hàbits de lectura.
f.
Adquirir en, almenys, una llengua estrangera la competència
comunicativa bàsica que els permeta expressar i comprendre
missatges senzills i a desenvoluparse en situacions quotidianes.
g.
Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciarse
en la resolució de problemes que requerisquen realitzar operacions
elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així
com ser capaços d'aplicarlos en les situacions de la vida
quotidiana.
h.
Conéixer i valorar el seu entorn natural, social i cultural, així
com les possibilitats d’actuarhi i cuidarlo.
i.
Iniciarse en l'ús, per a l'aprenentatge, de les tecnologies de la
informació i de la comunicació, desenvolupant un esperit crític
davant dels missatges que reben i elaboren.
j.
Usar diverses representacions i expressions artístiques i
iniciarse en la construcció de propostes visuals.
k.
Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels
altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física i
l’esport com a mitjans per a afavorir el desenvolupament personal
i social.
l.
Conéixer i valorar els animals més pròxims a l’ésser humà i
adoptar formes de comportament que n’afavorisquen la cura.
m.
Desenvolupar capacitats afectives en tots els àmbits de la
personalitat i en les relacions amb els altres, així com una
actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol
tipus i als estereotips sexistes.
n.
Fomentar l’educació vial i les actituds de respecte que
incidisquen en la prevenció dels accidents de trànsit.
Objectius generals d’àrea.
1. Indagar en les possibilitats del so, la imatge i el moviment com a
elements de representació i comunicació i a utilitzarles per a
expressar vivències, idees i sentiments, contribuint d’esta manera a
l'equilibri afectiu i a la relació amb els altres.
2. Desenvolupar la capacitat d'observació i la sensibilitat per a
apreciar les qualitats estètiques, visuals i sonores de l'entorn.
3. Aprendre a expressar i a comunicar amb autonomia i iniciativa
emocions i vivències per mitjà dels processos propis de la creació
artística en la seua dimensió plàstica i musical.
4. Explorar i conéixer materials i instruments diversos, tenint en
compte els tradicionals de la Comunitat Valenciana, així com adquirir
codis i tècniques específiques dels diferents llenguatges artístics
per a utilitzarlos amb finalitats expressives i comunicatives.
5. Aplicar els coneixements artístics a l’observació i l’anàlisi de
situacions de la realitat quotidiana i de diverses manifestacions del
món de l’art i la cultura per a comprendre’ls millor i formarse’n un
gust propi.
6. Mantindre una actitud de recerca personal o col·lectiva, articulant
la percepció, la imaginació, la indagació, la sensibilitat, juntament
amb la reflexió alhora de realitzar i disfrutar de diverses
produccions artístiques.
7. Aprendre a posarse en situació de viure la música: cantar,
escoltar, inventar, dansar i interpretar, basantse en la composició
de les pròpies experiències creatives amb manifestacions de diversos
estils, temps i cultures.
8. Iniciarse en la pràctica d’un instrument.
9. Conéixer algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i
de les tecnologies de la informació i la comunicació en què intervenen
la imatge i el so. Descobrir significats d’interés expressiu i estètic
i utilitzarlos com a recursos per a l’observació, la cerca
d’informació i l’elaboració de produccions pròpies, de manera autònoma
o bé en combinació amb altres mitjans i materials.
10. Conéixer i valorar diverses manifestacions artístiques del
patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i de la Unió
Europea, col·laborant en la conservació i en la renovació de les
formes d’expressió locals i estimant l’enriquiment que suposa
l’intercanvi amb persones de diverses cultures que compartixen un
mateix entorn.
11. Desenvolupar una relació d’autoconfiança amb la producció
artística personal, respectant les creacions pròpies i les dels
altres, a més de saber rebre i expressar crítiques i opinions.
12. Planificar i realitzar produccions artístiques, d’elaboració
pròpia o ja existents, de manera individual i col·lectiva, assumir
diverses funcions i col·laborar en la resolució de problemes que es
presenten per a aconseguir un producte final satisfactori.
13. Conéixer algunes de les professions dels àmbits artístics, música
i plàstica, interessarse per les característiques del treball dels
artistes i disfrutarne, com a públic, de les produccions. Visitar
museus i assistir a concerts.
3. CONTINGUTS
Continguts del primer cicle d’Educació Primària
Bloc 1. Observació plàstica
– Observació i exploració sensorial dels elements presents a l'entorn
natural, artificial i artístic.
– Descripció verbal de sensacions i observacions.
– Comentari d’obres plàstiques i visuals presents a l’entorn així com
a exposicions o museus.
– Curiositat per descobrir les possibilitats artístiques que oferix
l’entorn.
– Coneixement i observança de les normes de comportament a
exposicions.
– Descripció d’imatges presents en contexts pròxims: historietes,
còmics, il·lustracions, fotografies, etiquetes, cromos, cartells,
adhesius, dibuixos animats, marques, propaganda, cinema.
– Exploració de distàncies, recorreguts i situacions d’objectes i
persones en relació amb l’espai.
– Observació de diverses maneres de presentar l’espai.
– Percepció visual i tàctil del volum.
– Introducció al món artístic mitjançant l’observació i la lectura
d’obres d’art.
– Autonomia en l’observació, la distinció, la selecció i la
interpretació del que percebem.
– Valoració estètica de l’entorn natural i urbà. Tradicions populars
de la Comunitat Valenciana.
Bloc 2. Expressió i creació plàstica
– Experimentació de les possibilitats expressives del traç espontani i
amb intencionalitat de les línies que delimiten contorns i de l’espai
que definix la norma.
– Experimentació de mescles i de taques de color amb diversos tipus de
pintura i sobre suports diversos.
– Cerca sensorial de textures naturals i artificials així com de
qualitats i possibilitats de materials orgànics i inorgànics.
– Elaboració de dibuixos, pintures, collages, estampacions,
il·lustracions, volums, modelatge i plegatge de formes.
– Manipulació i transformació d’objectes per a usarlos en
representacions teatrals.
– Composicions plàstiques per mitjà de fotografies.
– Gaudi en la manipulació i l’explotació de materials.
– Ús progressiu i adequat de termes referits a materials, instruments
o aspectes de la composició artística.
– Organització progressiva del procés d’elaboració de manera que es
concrete el tema que emana de la percepció sensorial, la imaginació,
la fantasia o la realitat; que a més es consideren els recursos
necessaris per a realitzarho, explorant les possibilitats de
materials i instruments, i que es mostre confiança en les
possibilitats de portarho a terme.
– Exploració de recursos digitals per a crear obres artístiques.
– Anàlisi de la representació bidimensional i del volum.
– Realització de produccions en què s'utilitze la tècnica de la
composició.
– Ús de l’enquadrament en la realització d’obres artístiques pròpies.
– Desinhibició en la creació d’obres pròpies.
– Iniciació a l’ús d’un vocabulari específic.
– Actitud crítica davant les diverses obres artístiques.
Bloc 3. Escolta
– Identificació i representació corporal de les qualitats de sons de
l’entorn natural i social més pròxim o motivador.
– Audició activa i reconeixement d’una selecció de peces musicals
breus, de diversos estils i cultures.
– Audició de peces vocals i identificació de veus femenines,
masculines i infantils.
– Reconeixement visual, auditiu i denominació d’alguns instruments
musicals de l’aula o de l’entorn de l’alumnat.
– Identificació de la repetició (AA) y del contrast (AB) en cançons i
obres musicals senzilles.
– Curiositat per descobrir sons de l’entorn i gaudi amb l’audició
d’obres musicals de diversos estils i cultures.
– Coneixement i observança de les normes de comportament a
exposicions.
– Valoració del silenci com a element indispensable per a l’exercici
de l’atenció.
– Identificació visual i auditiva dels diversos instruments.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
– Exploració dels recursos i les possibilitats sonores de la veu, el
cos i els objectes.
– Interpretació i memorització de tirallongues i cançons a l’uníson.
– Interés i respecte per les manifestacions produïdes pels altres.
– Utilització de la veu, la percussió corporal i els instruments com a
recursos per a l'acompanyament de texts recitats, cançons i danses.
– Lectura de partitures senzilles amb grafies no convencionals.
– Gaudi de l’expressió vocal, instrumental i corporal.
– Interpretació i producció de melodies senzilles.
– Pràctica de tècniques bàsiques del moviment i jocs motors
acompanyats de seqüències sonores, cançons i peces musicals, així com
interpretació de danses senzilles.
Creació musical
– Construcció d’instruments senzills amb objectes d'ús quotidià.
– Improvisació d’esquemes rítmics i melòdics de quatre temps.
– Selecció de sons vocals, objectes i instruments per a la
sonorització de situacions, relats breus i imatges.
– Confiança en les pròpies possibilitats de producció musical.
– Interpretació, individual o col·lectiva, de cançons infantils o
populars, amb especial atenció a les cançons tradicionals de la
Comunitat Valenciana.
– Atenció, interés i participació en la interpretació de cançons.
– Creació i repertori de danses senzilles.
– Improvisació de moviments com a resposta a diversos estímuls sonors.
– Interpretació de danses i jocs dansats, en especial els de la
Comunitat Valenciana.
– Valoració de l’estètica expressiva del moviment.
Continguts del segon cicle d’Educació Primària
Bloc 1. Observació plàstica
– Classificació de textures i tonalitats i apreciació de formes
naturals i artificials explorades des de diversos angles i posicions.
– Establiment d’un ordre o pauta per a seguir el procediment
d’observació.
– Observació dels materials emprats en les obres plàstiques.
– Respecte i cura de l’entorn, de les obres que constituïxen el
patrimoni cultural, de les produccions pròpies i de les dels altres.
– Interés per buscar informació sobre produccions artístiques i per
comentarles.
– Interpretació i valoració de la informació que proporcionen les
imatges en el context social així com comunicació de les apreciacions
obtingudes.
– Observació d’elements de l'entorn per a l'estudi de les escales i
proporcions entre els objectes.
– Observació de diverses maneres de representar l’espai.
– Valoració de la importància de la comunicació i de l’expressió
plàstica en el context de les relacions interpersonals.
Bloc 2. Expressió i creació plàstica
– Experimentació amb diverses línies i formes en posicions diferents.
– Representació de repertoris formals senzills.
– Cerca de les possibilitats del color en contrasts, variacions i
combinacions, mesclant diverses classes de pintura i valorant els
resultats sobre diferents suports.
– Indagació sobre les qualitats dels materials, tractaments no
convencionals d'estos i ús que es pot fer de les textures en la
representació.
– Elaboració d’imatges emprant taques cromàtiques, tonalitats i gammes
en còmics, historietes, cartells, murals, mosaics, tapissos i
impressions.
– Construcció de mòbils, estructures, maquetes, joguets, volums
exempts o en relleu.
– Construcció de decorats i màscares, així com elaboració de
maquillatges per a la representació teatral.
– Realització de fotografies: enfocament i plans.
– Aplicació, en produccions pròpies, d’aspectes observats en obres
artístiques.
– Valoració del coneixement de diversos codis artístics com a mitjans
d'expressió de sentiments i idees.
– Interés per ajustar el procés de creació individual o en grup a les
intencions previstes. Seleccionar d'una manera apropiada els materials
segons les possibilitats plàstiques que presenten, usar
responsablement instruments, materials i espais, assumint les tasques
i respectant les normes que, si s'escau, el grup establisca.
– Utilització de recursos digitals per a crear produccions
artístiques.
– Iniciació a la composició abstracta.
– Manipulació dels colors primaris per a crearne altres de diferents.
– Selecció i utilització de diverses mescles de colors.
Bloc 3. Escolta
– Discriminació auditiva, denominació i representació gràfica de les
qualitats dels sons.
– Audició activa d’una selecció de peces musicals de diversos estils i
cultures, dels passat i del present, i reconeixement d’alguns trets
característics.
– Audició d’obres vocals identificació de diverses agrupacions
(solista, duo, trio, cor).
– Reconeixement visual i auditiu i denominació d’alguns instruments de
l’orquestra i del folklore, de la música popular i urbana i de la
d'altres cultures.
– Classificació dels instruments musicals per famílies (corda, vent
fusta, vent metall i percussió).
– Identificació de frases musicals i de parts que es repetixen,
contrasten i retornen (forma ternària i rondó).
– Comentari i valoració de concerts i representacions musicals.
– Interés pel descobriment d’obres musicals de diverses
característiques.
– Actitud atenta i silenciosa i respecte a les normes de comportament
durant l’audició musical.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
– Pràctica de jocs per al desenvolupament de la tècnica vocal i
instrumental. Sensacions vibratòries segons els diversos sons emesos.
– Exploració dels recursos i les possibilitats sonores i expressives
de la veu, el cos, els objectes i els instruments.
– Seguiment d’hàbits i de normes per a cuidar la veu, el cos i els
instruments.
– Interpretació i memorització de cançons a l’uníson, cànons i peces
instrumentals senzilles.
– Coordinació i sincronització individual i col·lectiva en la
interpretació vocal i/o instrumental: simultaneïtat, successió i
alternança.
– Interpretació d’acompanyaments per a peces musicals gravades.
– Memorització i interpretació d’un repertori de danses i seqüències
de moviments fixats i inventats.
– Lectura i interpretació de cançons i peces instrumentals senzilles
amb diversos tipus de grafies.
– Interés i responsabilitat en les activitats d’interpretació i
respecte a les normes.
– El sentit musical mitjançant el control corporal.
– Interpretació en grup de cançons infantils tradicionals de la
Comunitat Valenciana.
– Interpretació de danses tradicionals de la Comunitat Valenciana.
Creació musical
– Improvisació d’esquemes rítmics i melòdics sobre bases musicals
interpretades pel docent o gravades.
– Creació d’acompanyaments per a cançons i peces instrumentals
mitjançant l’ús d’ostinatos rítmics i melòdics, bordons i efectes
sonors.
– Creació de peces musicals a partir de la combinació d’elements
determinats.
– Invenció de coreografies per a cançons i peces musicals breus.
– Construcció d’instruments originals i semblants a altres existents.
– Interés per ajustar el procés de creació musical a les intencions
previstes inicialment.
– Gravació en l’aula com a recurs creatiu: puzles i collages sonors.
– Utilització de la dansa com a mitjà d’expressió de diversos
sentiments i emocions.
Música tradicional de la Comunitat Valenciana.
Continguts del tercer cicle d’Educació Primària
Bloc 1. Observació plàstica
– Indagació sobre les possibilitats plàstiques i expressives
d’elements naturals i de les estructures geomètriques.
– Elaboració i seguiment de protocols de forma oral i escrita per a
l’observació d’aspectes, qualitats i característiques notòries i
subtils d’elements naturals i artificials.
– Exploració de les característiques, elements, tècniques i materials
que les obres artístiques oferixen i suggerixen per a elaborarles i
per a crearne de noves.
– Documentació, registre i valoració de formes artístiques i
artesanals representatives de l’expressió cultural de les societats.
– Valoració i apreciació de l’obra artística com a instrument de
comunicació personal i de transmissió de valors culturals.
– Anàlisi i valoració de la intenció comunicativa de les imatges en
els mitjans i tecnologies de la informació i de la comunicació.
– Anàlisi de les formes de representació de volums en el pla segons el
punt de vista o la situació en l'espai.
– Comparació entre les formes que la representació de l'espai adopta
en àrees o àmbits diferents.
Bloc 2. Expressió i creació plàstica
– Experimentació de formes obertes i tancades i de línies segons la
seua forma, direcció i situació espacial.
– Representació de repertoris formals complexos.
– Aplicació de colors complementaris, oposats i tonalitats de manera
intencionada.
– Exploració i investigació dels canvis que experimenten els volums i
els espais per la incidència de la llum: ombres xineses, teatre negre.
– Manipulació de materials per a concretarne l’adequació al contingut
així com interés per a aplicar els resultats obtinguts a les
representacions gràfiques.
– Ús de textures per a caracteritzar objectes i imatges.
– Elaboració d’obres mitjançant tècniques mixtes.
– Construcció d’estructures i transformació d’espais per mitjà de
nocions mètriques i de perspectiva visual. Representació directa de la
realitat.
– Creació d’ambients per a la representació teatral.
– Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació per al
tractament d’imatges, disseny i animació, i per a la difusió dels
treballs elaborats.
– Composició de peces i recreació d’aspectes d’obres artístiques
analitzades.
– Preparació de documents propis de la comunicació artística com ara
cartells, guies o programes de mà.
– Disposició a l'originalitat, l’espontaneïtat, la plasmació d'idees,
els sentiments i les vivències de manera personal i autònoma en la
creació d'una obra artística.
– Constància i exigència progressiva en el procés de realització
alhora d’aplicar estratègies creatives en la composició, d’assumir
responsabilitats en el treball cooperatiu i d’establir moments de
revisió, respectant les aportacions dels altres i resolent les
discrepàncies amb arguments.
– Iniciació al disseny i al missatge publicitari: dibuix d’ideació.
Bloc 3. Escolta
– Audició activa i comentari de músiques de diversos estils i
cultures, del passat i del present, usades en diferents contexts com
ara gravacions, concerts, publicitat, videoclips o dibuixos animats.
– Reconeixement i classificació d'instruments acústics i electrònics,
de diversos registres de la veu adulta (soprano, contralt, tenor i
baix) i d’algunes de les agrupacions vocals i instrumentals més
comunes en l’audició de peces musicals.
– Identificació de formes amb repeticions iguals i de temes amb
variacions.
– Gravació i comentari de la música interpretada a l’aula.
– Cerca d’informació, en suport paper i digital, sobre instruments,
compositores i compositors, intèrprets i esdeveniments musicals.
– Valoració i interés per la música d'èpoques i de cultures diferents.
– Identificació d’agressions acústiques i contribució activa a
disminuirles i a augmentar el benestar personal i col·lectiu.
– Comentari i valoració de concerts i representacions musicals.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
– Pràctica de jocs per al desenvolupament de la tècnica vocal i
instrumental.
– Exploració de les possibilitats sonores i expressives de diversos
instruments i dispositius electrònics al servei de la interpretació
musical.
– Interpretació de peces i instruments d'èpoques i cultures diferents
per agrupaments diferents (solista, duo, xicotet i gran grup) i en
escenaris diversos.
– Interpretació de peces vocals o instrumentals sobre acompanyaments
gravats.
– Realització de moviments fixats o inventats emprant tipus d'estímuls
diferents: visuals, verbals, sonors i musicals.
– Lectura i interpretació de cançons i peces instrumentals en grau
creixent de dificultat.
– Aproximació a la història de la música. Músiques de les cultures
mediterrànies.
– Assumpció de responsabilitats en la interpretació en grup i respecte
a les aportacions dels altres així com a la persona que n’assumisca la
direcció.
– Interpretació de danses d'estils diferents, amb una atenció especial
a les de la Comunitat Valenciana (tradicionals, didàctiques i
històriques), així com de coreografies en grup.
Creació musical
– Seguiment d'instruccions per a la construcció d'instruments.
– Improvisació vocal, instrumental i corporal en resposta a estímuls
musicals i extramusicals.
– Creació d’instruccions, interludis i codes així com d'acompanyaments
per a cançons i peces instrumentals.
– Ús de mitjans audiovisuals i de recursos informàtics per a la
creació de peces musicals i per a la sonorització d'imatges i de
representacions dramàtiques, a partir de la combinació de patrons
rítmics i melòdics.
– Creació d’obres musicals sobre situacions i paisatges sonors.
Sons ambientals.
– Ús de grafies diferents (convencionals i no convencionals) per a
registrar i conservar la música inventada.
– Actitud de constància i de progressiva exigència en la realització
de produccions musicals.
– Pràctica de jocs per al desenvolupament de la tècnica vocal i
instrumental. Aportacions de la música ètnica a la veu.
– Indagació sobre les possibilitats plàstiques i expressives
d’elements naturals i de les estructures geomètriques.
– Elaboració i seguiment de protocols de forma oral i escrita per a
l’observació d’aspectes, qualitats i característiques notòries i
subtils d’elements naturals i artificials.
– Exploració de les característiques, elements, tècniques i materials
que les obres artístiques oferixen i suggerixen per a elaborarles i
per a crearne de noves.
– Documentació, registre i valoració de formes artístiques i
artesanals representatives de l’expressió cultural de les societats.
– Valoració i apreciació de l’obra artística com a instrument de
comunicació personal i de transmissió de valors culturals.
– Anàlisi i valoració de la intenció comunicativa de les imatges en
els mitjans i tecnologies de la informació i de la comunicació.
– Anàlisi de les formes de representació de volums en el pla segons el
punt de vista o la situació en l'espai. Comparació entre les formes
que la representació de l'espai adopta en àrees o àmbits diferents.
– Muntatge de coreografies com a interiorització de la forma de la
música.
– Aproximació històrica a la dansa.
– Invenció de coreografies per a cançons i peces musicals d’estils
diferents.
4. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Tota programació curricular ha d'incloure diverses mesures per a
atendre la diversitat, especialment en un moment com el que vivim, en
què la heterogeneïtat i la interculturalitat de l'alumnat és cada dia
més gran. Els xiquets i les xiquetes són molt diferents entre si, la
qual cosa obliga a fer un esforç més gran per poder oferir una atenció
personalitzada per part del personal docent i impedix la
generalització del procés d’ensenyament.
Les propostes per a atendre la diversitat des de l’educació musical
s’han de centrar fonamentalment en els punts següents:
*
Les activitats no poden ser tancades, de manera que permeten
diverses possibilitats en funció de les característiques de
l’alumnat.
*
L’esforç educatiu s’ha de dur a terme mitjançant la pedagogia de
l’èxit, és a dir, valorant els xicotets assoliments de cada
alumne.
*
Les agrupacions han de ser flexibles, de manera que afavorisquen
la interrelació de l’alumnat.
*
Les tècniques de treball han de fomentar la cooperació i la
integració. Responsabilitzar els alumnes de tasques concretes o
consensuar les activitats de manera individual o global poden
ajudar, en ocasions, a aconseguir este objectiu.
*
Les activitats s’han de realitzar en un temps establit prèviament
i seguint un itinerari marcat.
*
Les dinàmiques han d'estar enfocades a potenciar aspectes positius
de cada grup i a tractar de superarne els negatius. Per exemple,
l’alumnat immigrant pot ser una oportunitat d’enriquiment per a
tothom, per la qual cosa podem propiciar l’ocasió per tal que
estos alumnes parlen de les cultures del seu país; els alumnes més
inquiets, que són els que els cal estar en moviment continu poden
ser els que s'encarreguen de distribuir el material,
d'organitzarlo i, en definitiva, de les tasques que requerisquen
desplaçament, i als alumnes i les alumnes amb dificultat de
relació cal dedicarlos una atenció especial perquè no es queden
aïllats en cap moment, etcètera.
5. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Són les capacitats de respondre a demandes complexes i portar a terme
tasques diverses de manera adequada. Suposen una combinació
d'habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics,
actituds, emocions així com uns components socials i de comportament
que es mobilitzen conjuntament per a aconseguir una acció eficaç. El
trets diferencials que presenten són:
*
Constituïxen un “saber fer”, un saber que s’aplica.
*
Són susceptibles d’adequarse a una gran diversitat de contexts.
*
Tenen un caràcter integrador, ja que abracen coneixements,
procediments, actituds.
Per tal que una competència es puga considerar bàsica ha de complir
tres condicions:
*
Contribuir a obtindre resultats de valor personal o social alt.
*
Poderse aplicar a un ventall ampli de contexts i àmbits
rellevants.
*
Permetre superar exigències complexes amb èxit a les persones que
l’adquirisquen.
Les competències bàsiques no s’han d’interpretar com si foren els
aprenentatges mínims comuns, encara que en formen part, sinó com
orientacions dels aprenentatges per a aconseguir que els alumnes
desenvolupen diverses formes d'actuació i adquirisquen la capacitat
d'enfrontarse a situacions noves.
La principal contribució i en allò que enriquixen el nostre currículum
és en el fet d’orientar l’ensenyament, ja que permeten identificar els
continguts i els criteris d’avaluació que tenen caràcter
d’imprescindible. No substituïx els elements que es contemplen en el
currículum, sinó que els completen en plantejar un enfocament integrat
i integrador de tot el currículum escolar.
La proposta de competències bàsiques inclosa en el currículum
espanyol, que partix de la proposta de la Unió Europea, adaptada al
nostre marc i a les nostres circumstàncies específiques, consta de
huit competències:
*
Competència comunicativa lingüística: es referix a l’ús del
llenguatge com a instrument, tant de comunicació oral o escrita
com d’aprenentatge i de regulació de conductes i d’emocions.
*
Competència matemàtica: es l’habilitat per emprar els nombres i
les operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió,
així com el raonament matemàtic.
*
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:
habilitat per a interactuar en el món físic, tant en els aspectes
naturals com en els que genera l’acció humana, per a comprendre
eixos fenòmens, predirlos, millorarlos i preservar les
condicions de vida.
*
Tractament de la informació i competència digital: habilitat per a
buscar, obtindre, processar i comunicar la informació i
transformarla en coneixement.
*
Competència social i ciutadana: permetre viure en societat,
comprendre la realitat del món en què es viu i exercir la
ciutadania democràtica.
*
Competències artística i cultural: suposa apreciar, comprendre i
valorar d’una manera crítica manifestacions culturals i
artístiques, utilitzarles com a font de gaudi i d’enriquiment
personal i com a patrimoni de tothom.
*
Competència d’aprendre a aprendre: ajuda a iniciarse en
l’aprenentatge i ser capaç de continuarlo d’una manera autònoma
al llarg del temps.
*
Competència d’autonomia i iniciativa personal: es referix a la
possibilitat de triar amb criteri propi i portar endavant les
iniciatives necessàries per a desenvolupar l'opció triada i
ferse’n responsable tant en la part personal com en la social.
Estes competències bàsiques no són independents entre si, sinó que
estan entrellaçades. Pretenen també, i tenen com a finalitat, integrar
els diversos aprenentatges, tant els formals com els no formals, així
com els que corresponen a les diferents àrees o matèries del
currículum. En cada unitat de Sent la música es treballen les que són
més adequades en consonància als continguts d’esta unitat, com
s’especifica en les programacions de cada curs.
Contribució de l’àrea al desenvolupament de les competències bàsiques
L’àrea d’Educació artística contribuïx a desenvolupar diverses
competències bàsiques.
En el desenvolupament de la competència cultural i artística
contribuïx l’àrea d’Educació artística en tots els aspectes que la
configuren.
En esta etapa es posa èmfasi en el coneixement de diversos codis
artístics i en la utilització de les tècniques i dels recursos que els
caracteritzen, ajudant a l’alumnat a iniciarse en la percepció i en
la comprensió del món que l’envolta i a ampliarne les possibilitats
d’expressió i comunicació amb els altres. La possibilitat de
representar una idea de manera personal, valentse dels recursos que
els llenguatges artístics proporcionen, promou la iniciativa, la
imaginació i la creativitat, alhora que ensenya a respectar unes
altres formes de pensament i d'expressió.
L’àrea, en propiciar l’acostament de diverses manifestacions culturals
i artístiques, tant de l’entorn més pròxim com d’altres pobles, dota
les alumnes i els alumnes d’instruments per a valorarles i per a
formular opinions cada vegada més fonamentades en el coneixement.
D’esta manera, pot anar configurant criteris vàlids en relació amb els
productes culturals i ampliarne les possibilitats d'oci.
En fer de l’exploració i de la indagació els mecanismes apropiats per
a definir possibilitats, buscar solucions i adquirir coneixements, es
promou de manera rellevant l’autonomia i la iniciativa personal. El
procés que porta a la xiqueta i al xiquet des de l’exploració fins al
producte final requerix una planificació prèvia i demana un esforç per
a aconseguir resultats originals, no estereotipats.
Per una altra part, exigix l'elecció de recursos segons la
intencionalitat expressiva del producte que es vol aconseguir i la
revisió constant del que ja s'ha aconseguit en cada fase del procés
amb la idea de millorarho si s’escau. La creativitat exigix actuar
amb autonomia, prendre iniciatives, considerar possibilitats i
solucions diverses. El procés contribuïx a l’originalitat, a la cerca
de formes innovadores, i també genera flexibilitat, ja que davant un
mateix supòsit, es poden donar diverses respostes.
L’àrea és també un bon vehicle per a desenvolupar la competència
social i ciutadana. En l’àmbit de l’Educació artística, la
interpretació i la creació suposen, en moltes ocasions, un treball en
equip. Esta circumstància exigix cooperació, assumpció de
responsabilitats, seguiment de normes i instruccions, cura i
conservació de materials, aplicació de tècniques concretes i ús
d’espais de manera apropiada. El seguiment d'estos requisits forma en
el compromís amb els altres, en l’exigència que té la realització en
grup i en la satisfacció que proporciona un producte que és fruit de
l’esforç comú. En definitiva, expressarse buscant l’acord posa en
marxa actituds de respecte, acceptació i entesa, la qual cosa situa
l'àrea com un bon vehicle per a desenvolupar esta competència.
Pel que fa a la competència en el coneixement i interacció amb el món
físic, l'àrea contribuïx a valorar l'entorn per mitjà del treball
perceptiu amb sons, formes, colors, línies, textures, llum o moviment
els quals estan presents en els espais naturals i en les obres i
realitzacions humanes. L’àrea se servix del medi com a pretext per a
la creació artística, l'explora, el manipula i l'incorpora recreantlo
per a donarli una dimensió que proporcione i contribuisca a
l'enriquiment de la vida de les persones. Així mateix, té en compte
una altra dimensió igualment important, la que fa referència a les
agressions que deterioren la qualitat de vida, com ara la contaminació
sonora o les solucions estètiques poc afortunades d'espais, objectes o
edificis, i ajuda les xiquetes i els xiquets a prendre consciència
sobre la importància de preservar un entorn físic agradable i
saludable.
A la competència per a aprendre a aprendre es contribuïx en la mesura
que s'afavorix la reflexió sobre els processos de manipulació
d'objectes, l’experimentació amb tècniques i materials i l'exploració
sensorial dels sons, les textures, les formes o els espais, amb la
finalitat que els coneixements adquirits doten les xiquetes i els
xiquets d’un bagatge suficient per a usarlos en situacions diferents.
El desenvolupament de la capacitat d'observació planteja la
conveniència d'establir pautes que la guien, amb l'objectiu que
l'exercici d'observar proporcione informació rellevant i suficient. En
este sentit, l’àrea dóna la competència d’aprendre en proporcionar
protocols d’indagació i planificació de processos susceptibles
d’utilització en altres aprenentatges.
A la competència en comunicació lingüística es pot contribuir, com des
de totes les àrees, per mitjà de la riquesa dels intercanvis
comunicatius que es generen, de l'ús de les normes que els regixen, de
l'explicació dels processos que es desenvolupen i del vocabulari
específic que l'àrea aporta. D'una manera específica, cançons o
dramatitzacions senzilles són un vehicle propi per a adquirir
vocabulari nou i per a desenvolupar capacitats relacionades amb la
parla, com ara la respiració, la dicció o l'articulació. Es fomenta,
així mateix, esta competència en la descripció de processos de
treball, en l’argumentació sobre les solucions donades o en la
valoració de l’obra artística.
Al tractament de la informació i la competència digital es contribuïx
per mitjà de la tecnologia com a ferramenta per a mostrar processos
relacionats amb la música i les arts visuals i per a acostar l’alumnat
a la creació de produccions artístiques i a l'anàlisi de la imatge i
el so i dels missatges que estos transmeten. També es desenvolupa la
competència en la cerca d’informació sobre manifestacions artístiques
per a conéixerles i gaudirne, per a seleccionar i intercanviar
informacions referides a àmbits culturals del passat i del present,
pròxim o d'altres pobles.
6.
L’AVALUACIÓ
L'avaluació en l'Educació Primària constituïx un procés fonamental en
la pràctica educativa, que permet en cada moment arreplegar informació
i realitzar valoracions per a l'orientació i la presa de decisions en
relació amb el procés d'ensenyamentaprenentage. La funció de
l’avaluació és, per una banda, mesurar l’evolució individual i del
grup, però per l’altra, la de realitzar un diagnòstic de què falla i
de què és positiu, per tal d’incidir en estos punts posteriorment.
Per les característiques peculiars de la matèria, en l’ensenyament
musical no sempre cal presentar activitats específiques d’avaluació.
L’avaluació ha de constituir un procés continu, que adquirisca valor
en la retroalimentació que proporciona i que permeta millorar els
processos d’aprenentatge, dissenyar reforços específics i intervindre
en la solució de conflictes.
Tipus d’avaluació
Sent la Música proporciona els mitjans per dur a terme la valoració
mencionada, i ho fa mitjançant tres tipus d’avaluació:
*
Inicial, mitjançant les propostes didàctiques de les pàgines
d’obertura de cada unitat, que tenen la finalitat de detectar
idees prèvies, interessos, experiències musicals, aptituds
rítmiques, melòdiques i auditives per a l’educació musical,
diferències individuals, relacions de grup, etc.
*
Formativa, per mitjà de les activitats que es proposen al llarg
del curs, la intenció de la qual és valorar, no tant els resultats
com els processos duts a terme en l'aprenentatge.
*
Sumativa, amb les proves d’avaluació que es realitzen al final de
cada unitat didàctica i que informen sobre l’evolució de les
capacitats dels alumnes en un moment determinat del procés
educatiu.
Instruments d’avaluació
Sent la Música posa a l'abast del professorat els instruments més
adequats per a assolir una valoració eficaç de l'evolució del procés
d'ensenyamentaprenentatge. Són els següents:
*
Observació sistemàtica, que es pot reflectir en els fulls de
registre dels alumnes que hi ha al final de la guia didàctica.
Permet anotar de manera periòdica els progressos, així com les
qüestions relatives a la conducta dels alumnes en el
desenvolupament d’una activitat.
*
Diàleg, que permet avaluar coneixements previs, així com detectar
les carències o les potencionalitats del grup. Les pàgines
d’obertura de cada unitat didàctica es presenten generalment com
una ocasió per compartir les experiències musicals de cada un i
els coneixements que es tenen sobre el tema que es tractarà.
*
Proves específiques d’avaluació, englobades en el procés
d’ensenyamentaprenentatge, que serviran per obtindre informació
sobre aspectes concrets difícils d’apreciar a través d’altres
instruments. En els recursos de la guia didàctica, Sent la Música
compta amb unes proves d’avaluació que facilitaran la tasca de
mesurar el grau d’assimilació dels continguts de cada unitat
didàctica.
*
Autoavaluació, que constituïx un referent clar per a l’alumnat del
propi procés d’aprenentatge, però que també pot servir al
professorat per a realitzarne valoracions.
*
Organització d’activitats per celebrar esdeveniments culturals
diferents, que són una mesura perfecta de les activitats de
l’alumnat davant tasques que requerisquen un treball en grup.
Criteri d’avaluació del primer cicle d’Educació Primària.
1. Descriure qualitats i característiques de materials, objectes i
instruments presents a l'entorn natural i artificial.
2. Usar termes senzills per a comentar les obres plàstiques i musicals
observades i escoltades.
3. Identificar i expressar per mitjà de diversos llenguatges alguns
dels elements (timbre, velocitat, intensitat, caràcter) d’una obra
musical.
4. Reproduir esquemes rítmics i melòdics amb la veu, el cos i els
instruments i amb els patrons de moviment.
5. Seleccionar i combinar sons produïts per la veu, el cos, els
objectes i els instruments per a sonoritzar relats o imatges.
6. Conéixer i interpretar cançons, danses i jocs tradicionals de la
Comunitat Valenciana.
7. Identificar formes de representació de l’espai diferents.
8. Provar en produccions pròpies les possibilitats que adopten les
formes, les textures i els colors.
9. Realitzar composicions plàstiques que representen el món imaginari,
afectiu i social.
Criteri d’avaluació del segon cicle d’Educació Primària.
1. Descriure les característiques d'elements presents a l'entorn i les
sensacions que les obres artístiques provoquen.
2. Usar adequadament alguns dels termes propis del llenguatge plàstic
i musical en contexts precisos, intercanvis comunicatius, descripció
de processos i argumentacions.
3. Utilitzar diversos recursos plàstics i gràfics durant l’audició
d’una peça musical.
4. Memoritzar i interpretar un repertori bàsic de cançons, peces
instrumentals i danses.
5. Explorar, seleccionar, combinar i organitzar idees musicals dins
d’estructures musicals senzilles.
6. Interpretar el contingut d’imatges i representacions de l'espai
presents a l'entorn.
7. Emprar instruments i materials adequats al producte artístic que es
pretén.
8. Classificar textures, formes i colors atenent a criteris de
semblança o diferència.
9. Participar en l’execució de danses tradicionals de la Comunitat
Valenciana.
10. Conéixer i identificar produccions musicals de la Comunitat
Valenciana per mitjà de concerts i audicions prèviament treballats.
Criteri d’avaluació del tercer cicle d’Educació Primària
1. Buscar, seleccionar i organitzar informacions sobre manifestacions
artístiques del patrimoni cultural propi i d’altres cultures,
d’esdeveniments, de creadors i de professionals relacionats amb les
arts plàstiques i la música.
2. Formular opinions al voltant de les manifestacions artístiques, a
les quals s’accedix demostrant el coneixement que es té d'estes i amb
una inclinació personal per satisfer el gaudi i omplir el temps d'oci.
3. Reconéixer músiques del medi social i cultural propi i d’altres
èpoques i cultures.
4. Ajustar la pròpia acció a la dels altres membres del grup en la
interpretació de peces musicals i de danses de dos o més parts.
5. Registrar la música creada utilitzant diversos tipus de grafies.
6. Realitzar representacions plàstiques de manera cooperativa que
impliquen organització espacial, ús de materials diversos i aplicació
de diverses tècniques.
7. Comprovar les possibilitats de materials, textures, formes i colors
aplicats sobre diversos suports.
8. Representar d’una manera personal idees, accions i situacions,
valentse dels recursos que el llenguatge plàstic i visual
proporciona.
9. Utilitzar d’una manera adequada diverses tecnologies de la
informació i de la comunicació per a crear produccions plàstiques i
musicals senzilles.
10. Participar en l’execució de danses de diversos estils, amb una
referència especial a les de la Comunitat Valenciana.
11. Conéixer i identificar produccions musicals mediterrànies per
mitjà de concerts i audicions prèviament treballats.
6.
SENT LA MÚSICA
Metodologia i estratègies educatives
Durant tot el procés educatiu, és molt important tindre en compte les
peculiaritats pròpies de l'edat de cada grup. Sent la música proposa
una metodologia que atén el nivell de desenvolupament físic i
emocional de les diverses edats.
Així, seguint els paràmetres de personalitat de la xiqueta o el
xiquet, la metodologia de Sent la Música es basa, fonamentalment, en
aprendre jugant, ja que en els primers anys de l'ensenyament el joc és
la tasca principal de les xiquetes i els xiquets. L’objectiu, per
tant, és fer que les xiquetes i els xiquets se submergisquen en les
activitats per mitjà de l’entreteniment; d'esta manera l’aprenentatge
es produïx d’una manera natural.
El mètode pretén involucrar les xiquetes i els xiquets d’una manera
activa i, en la mesura que es puga, autònoma. Tots els materials de
Sent la Música estan preparats per a aconseguir un aprenentatge
personalitzat i desenvolupar les habilitats necessàries per a un
progrés emocional i físic adequat. En tots els grups hi ha diversitat
d’estils i nivells d’aprenentatge.
Sent la música tracta d’adequarse a les necessitats reals de cada
aula per a aconseguir els millors resultats possibles en tots i
cadascun dels alumnes.
Nombrosos estudis proven que les persones tendixen a utilitzar de
manera més freqüent un dels dos hemisferis del cervell, el que
controla l’aspecte emocional o bé el que controla la lògica. La
metodologia de Sent la música permet treballar ambdós hemisferis, amb
exercicis que potencien la capacitat de raonar (activitats de
relacionar, seqüenciacions, memoritzar cançons, producció vocal, etc.)
o bé el terreny emocional (expressió corporal o vocal, improvisació,
etc.).
Amb una estructura clara i una presentació molt divertida, Sent la
Música busca fomentar i desenvolupar el procés d'aprenentatge complint
els objectius següents:
• Promoure, no solament el desenvolupament de les habilitats musicals,
sinó també altres destreses necessàries per al desenvolupament global
de la xiqueta o el xiquet.
• Desenvolupar la creativitat i la imaginació de les xiquetes i els
xiquets mentre aprenen Música.
• Integrar els problemes socials i morals com a part de l’experiència
d’aprenentatge.
• Infondre confiança i fer que les xiquetes i els xiquets gaudisquen
de les activitats musicals en un ambient lliure i divertit, per
proporcionarlos oportunitats d'èxit més grans.
• Fomentar, des de la nostra matèria, l’ús de les noves tecnologies de
la informació i la comunicació per mitjà del material multimèdia que
ve en la carpeta de l’alumne i del programa per a pissarres
interactives del professor.
Organització interna.
Cada unitat didàctica de Sent la Música està estructurat en sis
pàgines que corresponen a sis propostes musicals diferents, mantenint,
unitat darrere unitat, una evolució clara i coherent. Estes sis
propostes varien en funció del cicle per tal d’ adequarse a l'edat
dels alumnes i als seus interessos i capacitats.
PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
Música en la meua vida
La primera pàgina de cada unitat és el fil conductor de la unitat
mencionada. Pretén introduir les xiquetes i els xiquets en un món
sensorial per mitjà de la percepció de sons pròxims al seu entorn
quotidià. D’esta manera, Sent la música potencia la discriminació
auditiva en ambients coneguts per les xiquetes i els xiquets, com ara
la casa, el món animal, la natura o les festes.
Cantem!
Les cançons han de ser les protagonistes principals en el Primer Cicle
d'Educació Primària. Proporcionen a les xiquetes i xiquets el
desenvolupament d'habilitats vocals d’una manera estimulant. També es
presten al mim, a l’acció i a la representació, i milloren la
respiració i la vocalització així com les postures correctes que
faciliten l’emissió de la veu. Sent la música compta amb una selecció
variada de cançons que, a més de divertir, pretenen complir tots els
aspectes mencionats més amunt. La Canal Street Jazz Band ha gravat les
bases musicals de totes les cançons per tal que les xiquetes i els
xiquets canten a ritme de jazz.
Llenguatge musical
Mitjançant activitats pràctiques i amb exemples familiars per a les
xiquetes i els xiquets, estes pàgines pretenen que tinguen un primer
contacte amb alguns signes gràfics del llenguatge musical; en este
primer cicle, aprendran, entre altres coses, la figura de negra i el
seu silenci, així com el pentagrama, la clau de sol i les notes sol,
mi i la. També començaran a familiaritzarse, d’una manera implícita,
amb les qualitats del so (intensitat, altura, duració i timbre).
Toquem!
Estes pàgines tracten d’acomplir diversos objectius: fomentar la
creativitat per mitjà de la improvisació de sons amb el propi cos o
amb instruments escolars; practicar la pulsació i el ritme mitjançant
esquemes rítmics i partitures no convencionals, i iniciarlos en el
coneixement d'alguns instruments de xicoteta percussió, en algunes
ocasions amb pràctiques de construcció d'instruments. L’educació
musical en els primers anys té un component fonamentalment
experimental. Per este motiu, estes pàgines són perfectes perquè els
xiquets i les xiquetes coneguen les possibilitats del seu cos o
d’alguns objectes pròxims al seu entorn.
Movemnos!
L’expressió corporal i dramàtica és l’habilitat que es pretén
treballar en estes pàgines, mitjançant la improvisació de moviments,
l’aprenentatge de noves coreografies o la dramatització. A més, les
xiquetes i els xiquets tindran l‘oportunitat d’aprendre balls
tradicionals i danses del món, la qual cosa afavorirà l’acostament al
seu propi patrimoni cultural i el respecte per les tradicions d’altres
llocs. El DVD que acompanya este mètode t'ajudarà a preparar els
passos d'algunes danses.
Temps de joc
Com ja hem explicat, el joc és per a les xiquetes i els xiquets part
de l’experiència vital, i el valor que té sovint sobrepassa la
pràctica de qualsevol altra activitat. En l’última pàgina de cada
unitat, per mitjà del joc, les xiquetes i els xiquets tenen
l’oportunitat d’interactuar i cooperar amb les companyes i els
companys. Es crea així l’ambient perfecte per tal que se submergisquen
en el món de la música d'una manera natural.
SEGON CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
Música i cultura.
La primera pàgina de cada unitat pretén introduir les xiquetes i els
xiquets en el món dels instruments. Per mitjà d'il·lustracions
motivadores i de la discriminació acústica els presentem a poc a poc
les distintes famílies d’instruments: corda, vent i percussió. En la
unitat sis les xiquetes i els xiquets tindran l’oportunitat d’escoltar
fragments de peces musicals cèlebres, en què podran comprovar que
eixos mateixos instruments formen part d’una agrupació musical.
Cantem.
Les cançons continuen sent les protagonistes principals en el segon
cicle d’Educació Primària. Proporcionen als xiquets el desenvolupament
d’habilitats vocals d’una manera estimulant. A més es presten al mim,
a l’acció i a la representació, i milloren la respiració i la
vocalització, així com les postures correctes que faciliten l’emissió
de la veu. Sent la música conté una selecció variada de cançons que, a
més de divertir, pretenen acomplir tots els aspectes mencionats
anteriorment.
Movemnos!
L’expressió corporal i dramàtica és l’habilitat que es treballa en
estes pàgines, mitjançant la improvisació de moviments, l’aprenentatge
de noves coreografies o la dramatització. A més, els xiquets tindran
l’oportunitat d’aprendre un ball tradicional i una dansa del món, la
qual cosa afavorirà que s’apropen al seu propi patrimoni cultural i
que respecten les tradicions d’atres llocs. El DVD que acompanya este
metòde t’ajudarà a preparar els passos d’algunes danses.
Llenguatge musical
Per mitjà d’activitats pràctiques i amb exemples familiars per als
xiquets,estes pàgines pretenen que amplien els coneixements de
llenguatge musical. En este segon cicle, repassaran el que han aprés
en el nivell anterior i coneixeran altres notes musicals, així com més
figures i silencis. També consolidaran la identificació de les
qualitats del so.
Toquem!
Estes pàgines tracten d’acomplir diversos objectius: fomentar la
creativitat per mitjà de la improvisació de sons amb el propi cos o
amb instruments escolars; practicar la pulsació i el ritme mitjançant
esquemes rítmics i partitures no convencionals, i iniciar els xiquets
en el coneixement d’alguns instruments de xicoteta percussió. A més,
en este curs els alumnes coneixeran un instrument que els acompanyarà
tota l’etapa: la flauta dolça. L’educació musical en els primers anys
té un component fonamentalment experimental. Per este motiu, estes
pàgines són perfectes perquè els xiquets coneguen les possibilitats
sonores del seu cos o d’alguns instruments musicals, propers al seu
entorn.
Reforcem i ampliem
L’última pàgina de cada unitat intenta ser una recopilació del tema
principal, «Música i cultura», i del llenguatge musical que s’ha
explicat. A més, pretén ampliar d’una manera breu els continguts del
bloc «Música i cultura», la qual cosa permet que s’hi aprofundisca si
es considera que cal ferho.
Musicograma / Escoltem
Com a complement final de cada unitat i per tal que els alumnes
aprenguen a escoltar la música d’una manera diferent, s’oferix una
audició, que, en la major part d’unitats, va acompanyada d’un
musicograma. Este tipus de material per a treballar les audicions és
molt útil per a mantindre l’atenció dels alumnes, atés que facilita
seguir la música d’una manera lúdica i vistosa mitjançant una
història.
Estes dos últimes propostes estan concebudes per a treballarles en
conjunt l’última sessió de cada unitat, deixant sempre a l’elecció del
professor la manera de combinarles.
TERCER CICLE D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Música i cultura
Les dos primeres pàgines de cada unitat que pretenen presentar a les
xiquetes i als xiquets diversos aspectes de la cultura musical. A més
insistir en la importància de la Música en diversos àmbits de la vida
quotidiana, Sent la Música 5 introduïx els xiquets i les xiquetes en
la classificació de les formes musicals i els conduïx a través de la
Història de la Música, d’una manera pràctica i divertida, mitjançant
audicions, danses i construcció d'instruments. Sent la Música 6
introduïx les xiquetes i els xiquets en el món de la dansa, continua
en el recorregut per la història de la música i, per a acabar, exposa
la relació del cinema i la música així com els assoliments dels
avanços tecnològics en la reproducció i gravació del so.
Cantem
Les cançons han de ser les protagonistes principals en el tercer cicle
d'educació primària. Proporcionen a les xiquetes i als xiquets el
desenvolupament d'habilitats vocals d’una manera estimulant. També es
presten al mim, a l’acció i a la representació, i milloren la
respiració i la vocalització, així com les postures correctes que
faciliten l’emissió de la veu. Sent la música compta amb una selecció
variada de cançons que, a més de divertir, pretenen complir tots els
aspectes mencionats més amunt.
Llenguatge musical
Per mitjà d’activitats pràctiques i amb exemples familiars per a les
xiquetes i els xiquets, estes pàgines pretenen que tinguen un primer
contacte amb alguns conceptes i signes gràfics del llenguatge musical.
En este quint curs treballaran l'anacrusi, les línies tradicionals,
l'interval, els matisos, els signes reguladors d’intensitat i els
termes que expressen moviment, reforçant sempre els continguts apresos
en cursos anteriors.
Toquem
En estes pàgines les xiquetes i els xiquets continuaran practicant amb
la flauta dolça. Totes les cançons d'este apartat estan interpretades
per Canal Street Jazz Band. Per a amenitzar l’aprenentatge us oferim
un recurs que farà estes sessions molt més divertides: per una banda,
pots escoltar el tema de flauta acompanyat per la música de Canal
Street Jazz Band i, per una altra, les xiquetes i els xiquets tindran
l’oportunitat d’interpretar amb la flauta sobre l’acompanyament
musical d’esta banda de jazz, ja que s'ha eliminat la melodia per tal
que puguen tocar a manera de karaoke.
Reforcem
Estes pàgines reforcen tots els continguts tractats en la unitat. Per
mitjà d’imatges i audicions, les xiquetes i els xiquets tindran
l’oportunitat de consolidar alguns aspectes apresos, així com de
conéixer els instruments més representatius de cada etapa de la
història de la música. A més, estes pàgines resumixen els conceptes de
llenguatge musical més importants que s'han treballat en la unitat.
Temporalització
El nombre de sessions del llibre de l’alumne, trentasis, està
totalment ajustat a les hores lectives dedicades a l’ensenyament de
Música. No obstant això, Sent la música és molt flexible i es pot
adaptar a qualsevol situació del professorat. Així doncs, si completem
el llibre de l'alumne amb el quadern d'activitats, el material
multimèdia, les seccions fotocopiables d'esta guia i els jocs
didàctics que s'inclouen en el maletí i en la caixa de recursos, les
sessions es poden allargar de trentasis a aproximadament huitanta.
Suggerim organitzar el curs en dos unitats per trimestre.
PROGRAMACIÓ GENERAL
Sent la música 1
Educació Primària Obligatòria
Primer curs

Música
Unitat 1
Silenci, s’escolta
Justificació

Despertar l’interès per l’aprenentatge de la música i obrir els ulls
al so i al silenci. Identificar el propi cos com a instrument.
Objectius

*
Aprendre els conceptes de so i de silenci i com es produïxen.
*
Diferenciar el so del silenci i disfrutar d’ambdós.
*
Comprovar el poder la música per a expressar i per a provocar
emocions.
*
Emprar el cant col·lectiu per a motivar l’alumnat en
l’aprenentatge.
*
Conéixer les ressonàncies de la veu i les seues possibilitats.
*
Introduirse en la prelectura i en la preescriptura rítmiques.
*
Tindre un primer contacte amb les figures negra i silenci de
negra.
*
Interioritzar i sentir el concepte de pols.
*
Emprar el cos com a instrument de percussió.
*
Conéixer alguns instruments escolars de xicoteta percussió.
*
Practicar moviments senzills al ritme dels instruments anteriors.
*
Treballar la discriminació auditiva i la capacitat psicomotriu.
*
Practicar els reflexos i l’agilitat mental mitjançant el joc i la
música.
*
Valorar el joc com a mitjà d’aprenentatge.
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
El so i el silenci d’entorns diferents. El contrast entre ambdós.
*
La cançó infantil.
*
Els instruments corporals.
*
El concepte de pols.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Exploració de les possibilitats de la veu.
*
El cant en grup.
*
Les ressonàncies de la veu.
*
La lectura i la preescriptura rítmiques.
*
Grafia no convencional.
*
Figures: negra i silenci de negra.
Creació musical
*
Expressió gestual de la pràctica d’instruments.
*
Possibilitats expressives del cos.
*
Tècnica dramàtica: el mim.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Interacció oral alhora de parlar i d’escriure. Diàleg
*
Expressió de les opinions pròpies.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
*
Acostament a la noció de so.
*
So i silenci en l’entorn quotidià.
Tractament de la informació i competència digital
*
Identificar Internet com a font de recursos.
Competència social i ciutadana
*
Foment de la convivència per mitjà del ball.
*
Respecte del torn de paraula.
*
Treball en equip.
Competències artística i cultural
*
Acostament a la cultura popular per mitjà dels instruments
tradicionals.

*
Valoració de les manifestacions artístiques presentades.

Autonomia i iniciativa personal
*
Autoavaluació de la tasca.
Criteris d’avaluació

*
Apreciar les diferències entre so i silenci, reconéixerlos i
discriminarne els primers.
*
Saber mantindre el pols d’una cançó.
*
Memoritzar la lletra d’una cançó i interpretarla en grup.
*
Descobrir les possibilitats sonores del cos i aprendre a
utilitzarles.
*
Distingir la figura negra i el seu silenci.
*
Coordinar moviments per a interpretar una coreografia.
*
Reconéixer el so d’alguns instruments escolars i conéixer la
manera de tocarlos.
Unitat 2
Sons quotidians
Justificació

Comprendre la diferència entre sons i sorolls aprenent a valorarne
els primers i a rebutjarne els segons.
Objectius

*
Discriminar sons quotidians. Diferenciar entre so i soroll.
*
Ampliar el vocabulari relacionat amb la vida quotidiana.
*
Valorar les possibilitats del cant espontani i col·lectiu.
*
Entrar en contacte amb el pentagrama i la clau de sol.
*
Conéixer el so i la nota sol, així com la posició que ocupa en el
pentagrama.
*
Reconéixer i diferenciar sons forts i suaus.
*
Conéixer les possibilitats sonores del cos i d’alguns instruments
de xicoteta percussió.
*
Mantindre el pols d’una peça musical.
*
Interpretar una coreografia amb l’ajuda d’un musicograma.
*
Conéixer dos instruments tradicionals de vent: la flauta, la
dolçaina i la gaita.
*
Practicar els reflexos i l’agilitat mental mitjançant el joc i la
música
*
Apreciar una peça de música clàssica
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
El so i el soroll en l’entorn pròxim al xiquet.
*
Qualitats del so: intensitat
*
Els instruments corporals i de xicoteta percussió.
*
Presentació de la caixa xinesa.
*
Instruments tradicionals: la flauta i la gaita.
*
El moviment i l’audició d’una obra clàssica.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Els beneficis del cant col·lectiu.
*
Els instruments corporals i de percussió com a acompanyament d’una
cançó.
*
Grafia convencional i no convencional: la figura negra i el seu
silenci.
*
La clau de sol i el pentagrama.
*
Introducció de les notes musicals: sol.
*
Interpretació d’un musicograma.
Creació musical
*
Pràctica de reflexos mitjançant el joc.
*
Interpretació de cançons infantils.
*
Interpretació de danses.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Progressió en l’expressió i en la comprensió de missatges orals
característics de situacions comunicatives diverses; en este cas,
relacionats amb l’entorn pròxim de xiquet.
*
Expressar les pròpies opinions i sentiments.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
*
Interacció amb l’espai circumdant, tant en els aspectes naturals
com en els generats per la interacció humana.
Competència social i ciutadana
*
Aprofundiments en el coneixement i la realitat pròxima al xiquet
com a una forma de comprensió de la realitat social.
Competències artística i cultural
*
Valoració de la música com a font de gaudi i d’enriquiment
personal.
*
Aproximació al patrimoni cultural per mitjà de la música clàssica.
Competència d’aprendre a aprendre
*
Viure experiències d’aprenentatge col·lectiu.
Autonomia i iniciativa personal
*
Indagació en el coneixement d’un mateix, identificant emocions
pròpies i comprenent les dels altres.
*
Autoavaluació de la tasca.
Criteris d’avaluació

*
Reconéixer els sons quotidians i saber identificarlos en la
il·lustració.
*
Respectar els companys en la interpretació d’una cançó en grup.
*
Mantindre la coordinació i el ritme en les percussions corporals i
instrumentals.
*
Identificar la nota sol en el pentagrama i reconéixer la clau de
sol.
*
Interpretar esquemes rítmics amb grafies convencionals i no
convencionals.
*
Diferenciar i produir sons forts i suaus.
*
Mantindre l’atenció, la coordinació i la plasticitat en els
moviments d’una coreografia.
*
Reconéixer el so de la flauta i de la gaita
*
Adoptar una actitud positiva davant un joc de competició.
Unitat 3
El nucli urbà
Justificació

Prendre contacte amb el concepte d’altura dels sons.
Objectius

*
Discriminar sons i sorolls en el nucli urbà.
*
Cantar de manera espontània amb acompanyament de moviments
senzills.
*
Practicar el cant exterior i interior.
*
Conéixer la nota i el so mi. Compararla amb la nota i el so sol.
*
Apreciar les diferències entre sons aguts i greus.
*
Conéixer els tres tipus d’instruments de percussió segons el
material del qual estan fabricats: fusta, metall i membrana.
*
Interpretar esquemes rítmics amb instruments de xicoteta
percussió.
*
Motivar l’escolta per mitjà del joc.
*
Aprendre a moure’s amb els sons d’un tema seleccionat.
*
Conéixer i escoltar dos nous instruments tradicionals: la dolçaina
i la guitarra.
*
Reforçar l’aprenentatge i potenciar l’agudesa visual mitjançant el
joc.
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
Els sons i el sorolls en l’entorn urbà.
*
Les onomatopeies de sons urbans.
*
Sons aguts i greus.
*
El moviment com a recurs per a una audició d’una peça musical.
*
Moviment i dramatització.
*
Els instruments de percussió: fusta, metall i membrana.
*
Els instruments tradicionals: la dolçaina i la guitarra.
*
Instruments de xicoteta percussió: güiro, cròtals i pandereta.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
La nota mi.
*
Qualitats del so: altura.
*
El pols.
*
La cançó popular infantil.
Creació musical
*
El cant interior i el cant exterior.
*
El cant espontani.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Ús del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita,
adaptant les comunicacions al context.
*
Ús del llenguatge com a instrument de comprensió de la realitat.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
*
Identificació i conscienciació sobre la contaminació acústica.
Competència social i ciutadana
*
Incorporació de formes de comportament individual necessàries per
a la convivència en una societat plural, exercint una ciutadania
democràtica.
Tractament de la informació i competència digital
*
Usar les eines tecnològiques com a fonament de l’aprenentatge.
Competències artística i cultural
*
Consideració de la música com a part del patrimoni dels pobles.
Competència d’aprendre a aprendre
*
Iniciació a l’aprenentatge i preparació per a continuarlo d’una
manera autònoma.
Autonomia i iniciativa personal
*
Indagació en el coneixement d’un mateix, identificant emocions
pròpies i comprenent les dels altres.
*
Autoavaluació de la tasca.
Criteris d’avaluació

*
Identificar sons de l’entorn urbà en una il·lustració.
*
Practicar l’educació vocal mitjançant l’educació vocal interior i
exterior.
*
Mantindre el ritme mentre s’acompanya una cançó amb gests i
percussions corporals i instrumentals.
*
Reconéixer els sons d’alguns instruments de percussió i saber
classificarlos per famílies.
*
Llegir i reconéixer en el pentagrama les notes sol i mi.
*
Apreciar les diferències entre sons aguts i greus.
*
Participar activament en la dramatització d’escenes quotidianes
marcades per una audició clàssica.
*
Descobrir la capacitat expressiva de la música per mitjà d’una
escolta activa.
*
Reconéixer els sons de la dolçaina i de la guitarra.
Unitat 4
Sons naturals
Justificació

Adquirir consciència de la importància de la respiració i del respecte
per la naturalesa.
Objectius

*
Conéixer els sons de la naturalesa.
*
Prendre consciència de la importància que té respectar la
naturalesa.
*
Escoltar fragments musicals clàssics relacionats amb la naturalesa
i comprovar com es pot evocar mitjançant la música.
*
Interpretar una cançó relacionada amb la natura.
*
Fer pràctiques d’educació vocal amb la finalitat de millorar la
respiració.
*
Conéixer la nota i el so la, i apreciar les diferències amb sol i
mi.
*
Interioritzar el concepte de duració: sons curts i llargs.
*
Disfrutar tocant instruments de xicoteta percussió.
*
Interpretar esquemes rítmics amb la veu, els instruments i la
mímica.
*
Jugar amb els sons de la naturalesa.
*
Sincronitzar moviments senzills d’una dansa del món.
*
Reconéixer les diferències entre dos instruments de percussió de
característiques semblants.
*
Treballar la psicomotricitat per mitjà del joc.
*
Reforçar la discriminació entre so i silenci.
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
Els sons de la naturalesa.
*
Els instruments escolars de percussió i la capacitat que presenten
per a acompanyar un recitat.
*
Diferenciació de so i silenci relacionantlos amb la mobilitat i
la immobilitat del cos.
*
Qualitats del so: durada.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
La importància de la respiració.
*
Els dos temps de la respiració: inspiració i expiració.
*
La cançó infantil.
*
La nota i el so la.
*
Introducció a la corxera.
*
Memorització de moviments acumulatius.
Creació musical
*
Cançó dramatitzada.
*
Valor lúdic de la cançó.
*
Creació de ritmes amb instruments corporals i de percussió.
*
Control del cos: moviment, repòs i desplaçament per l’espai.
*
Coreografia d’una dansa popular del món.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Ús del llenguatge com a mitjà per a regular conductes i emocions
mitjançant la lectura de diversos tipus de texts, per exemple
cançons.
*
Ús del llenguatge com a vehicle d’expressió de sentiments.
Competència matemàtica
*
Habilitat per a emprar els nombres en el recompte de notes, temps,
polsos, etc.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
*
Habilitat per a millorar i preservar les condicions de vida en la
naturalesa, respectant els sers vius.
*
Contacte i coneixement de l’entorn natural pròxim a l’alumne.
*
Consciència de la influència del ser humà en el medi ambient.
Competència social i ciutadana
*
Foment del treball en equip acceptant les regles de jocs de grup.
Competències artística i cultural
*
Valorar la música com a patrimoni cultural i com a font
d’aprenentatge i de gaudi.
Tractament de la informació i competència digital
*
Destresa en la cerca d’informacions i en la investigació.
Autonomia i iniciativa personal
*
Adquisició de responsabilitats en relació amb les pròpies
decisions, tant en l’àmbit personal com en el social.

*
Autoavaluació de la tasca.
Criteris d’avaluació

*
Discriminar sons de la natura i identificarlos en la
il·lustració.
*
Practicar correctament tècniques per a millorar la respiració.
*
Memoritzar la lletra d’una cançó i participarne activament en la
dramatització.
*
Distingir els sons i les notes sol, mi i la, i saber situarles en
el pentagrama.
*
Emprar d’una manera adequada el vocabulari musical aprés.
*
Establir diferencies entre sons llargs i curts.
*
Identificar instruments escolares de percussió i conéixer la
tècnica per a tocarlos.
*
Mantindre el ritme a l’hora d’acompanyar un recitat amb
instruments corporals i de percussió.
*
Participar amb interès amb els jocs, balls i activitats
proposades.
*
Coordinar els moviments del cos i memoritzar els passos d’una
coreografia.
Unitat 5
Escolta els animals
Justificació

Descobrir les possibilitats sonores del món animal i dels objectes
quotidians. Continuar l’aprofundiment en les grafies musicals.
Objectius

*
Conéixer els sons procedents d’animals i conéixerne les
onomatopeies.
*
Discriminar sons per mitjà del joc.
*
Comprovar com els clàssics incorporen sons d’animals a les seues
obres.
*
Aprendre una cançó relacionada amb els animals.
*
Dramatitzar una cançó.
*
Desenvolupar la memòria mitjançant el cant.
*
Recordar les posicions de les notes sol, mi i la.
*
Aprofundir en el coneixement del pentagrama i de la clau de sol.
*
Reconéixer la diferència entre ritme lent i ràpid.
*
Millorar l’escriptura de la clau de sol.
*
Construir un instrument propi.
*
Conéixer les possibilitats musicals dels objectes quotidians.
*
Desenvolupar la creativitat mitjançant la improvisació.
*
Participar en jocs col·lectius.
*
Millorar la psicomotricitat per mitjà del joc.
*
Consolidar el coneixement dels sons dels animals.
*
Reforçar el que hem aprés durant la unitat mitjançant el joc.
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
Els sons del món animal.
*
Les onomatopeies dels animals i els verbs relacionats amb els sons
d’estos: lladrar, maular, renillar, etc.
*
Les possibilitats sonores de diversos objectes.
*
Qualitats del so: ritme.
*
Identificació de l’esquema d’una peça musical senzilla.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
El cant i la memòria.
*
Dramatització d’una cançó.
*
Les notes sol, mi i la, i la posició que ocupen en el pentagrama.
*
El pentagrama i la clau de sol.
Creació musical
*
Creació d’esquemes rítmics senzills.
*
Construcció d’un instrument amb objectes quotidians.
*
Improvisació de moviments relacionats amb el món animal.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Capacitació per a recopilar i processar la informació rebuda, en
este cas sobre els animals.
*
Ús de la llengua com a vehicle d’expressió de gusts i d’opinions.
Competència matemàtica
*
Utilitzar elements i raonaments matemàtics per a interpretar el
pentagrama i la col·locació de les notes en este.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
*
Descobrir la música com a mitjà d’aproximació a l’entorn animal
obtenintne, mitjançant esta, respostes que ajuden a comprendre’l.
Competència social i ciutadana
*
Respectar les opinions alienes afrontant els conflictes des del
respecte i mantenint una actitud constructiva.
Competències artística i cultural
*
Expressió de les idees, les experiències i els sentiments d’una
manera creativa en el camp musical.
*
Aproximarse als clàssics com a mitjà per a conéixer l’entorn
animal.
Competència d’aprendre a aprendre
*
Cerca de respostes que satisfacen la lògica del coneixement
racional.
Autonomia i iniciativa personal
*
Desenvolupament de valors personals com ara la llibertat,
l’autoestima i la seguretat en un mateix.
*
Autoavaluació de la tasca.
Criteris d’avaluació

*
Identificar i imitar sons d’animals amb vocables onomatopeics.
*
Aplicar tècniques per a millorar el cant, la respiració i
l’entonació.
*
Construir un senzill instrument de percussió amb materials de
reciclatge i usarlo com a acompanyament rítmic.
*
Coordinar moviments i veu en la dramatització d’una cançó.
*
Descobrir les possibilitats expressives i comunicatives dels
objectes quotidians.
*
Reconéixer i identificar les notes sol, mi i la.
*
Percebre la diferència entre ritmes lent i ràpids.
*
Descobrir les possibilitats del joc per a assimilar conceptes
musicals des de la vivència d’estos.
*
Participar en la improvisació de moviments en grup i en la
dramatització d’escenes del món animal.
*
Coordinar de manera adequada els gests imitant moviments
d’animals.
Unitat 6
Festa!
Justificació

Reconéixer la importància de la música en les festes.
Repàs general del que s’ha aprés en el curs.
Objectius

*
Valorar la importància de la música en la nostra vida,
especialment en moments festius.
*
Distingir diferents tipus d’agrupacions musicals.
*
Cantar una cançó en dos grups: solistes i cor.
*
Repassar les figures negra i silenci de negra, el pentagrama i la
clau de sol.
*
Consolidar les posicions de les notes sol, mi i la.
*
Identificar els instruments que han conegut al llarg el curs.
*
Explorar i experimentar les possibilitats sonores dels cascavells
i del tambor.
*
Reforçar les capacitats auditives i motrius.
*
Conéixer i ballar un tema popular.
*
Practicar la coordinació de moviments.
*
Sentir una peça musical clàssica i viurela mitjançant una
activitat lúdica.
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
Les agrupacions musicals.
*
Aproximació a la història de la Música.
*
Els solistes i el cor.
*
Reconeixement auditiu dels instruments treballats durant el curs.
*
Coneixem dos nous instruments: cascavells i tambor.
*
Aproximació a instruments populars d’altres països. (Mèxic)
*
Escolta activa d’una peça musical.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Jocs vocals: repetició d’esquemes en eco.
*
Interpretació individual i en grup.
*
Figures musicals: negra, i el seu silenci.
*
Les notes sol, mi i la.
*
La clau de sol i el pentagrama.
*
Lectura i interpretació d’esquemes rítmics senzills.
*
El moviment com a recurs per a l’audició.
Creació musical
*
Interpretació d’esquemes rítmics senzills.
*
El valor lúdic de la cançó.
*
Expressió instrumental amb instruments corporals i de percussió
escolar.
*
Interpretació d’una dansa popular.
*
Desenvolupament de la psicomotricitat i la coordinació.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Capacitació per a comprendre, interpretar i usar diferents texts,
com els de les cançons infantils.
*
Ús del llenguatge com a mitjà per a expressar sentiments, idees i
opinions.
Tractament de la informació i competència digital
*
Cerca i transformació d’informació en coneixement per mitjà del
CDROM interactiu.
Competència social i ciutadana
*
Valoració de les festes com a mitjà de relació, cooperació i
compromís amb els altres.
Competències artística i cultural
*
Valorar les manifestacions culturals i artístiques de diversos
països.
*
Aproximació a les diverses formes d’expressió de sentiments, idees
i experiències de manera creativa mitjançant les festes populars.
Competència d’aprendre a aprendre
*
Acceptació de la diversitat de respostes a una qüestió i,
motivació per a afrontar una mateixa situació des de diversos
enfocaments.

*
Autoavaluació de la tasca.
Autonomia i iniciativa personal
*
Actuar amb criteri propi a l’hora de manifestarse i desenvolupar
les seues idees en qualsevol àmbit.
Criteris d’avaluació

*
Valorar i respectar les músiques que caracteritzen diversos
ambients festius.
*
Reconéixer diverses agrupacions musicals.
*
Distingir les veus solistes i el cor en la interpretació d’una
cançó.
*
Reconéixer les posicions de les notes sol, mi i la en el
pentagrama, tant en la lectura com en l’escriptura.
*
Mantindre el ritme en la interpretació d’esquemes en grup amb
instruments de percussió i corporals.
*
Demostrar interès pel descobriment de nous instruments escolars de
percussió.
*
Memoritzar i coordinar moviments en la interpretació d’una
coreografia en grup.
*
Adaptar el moviment a l’espai i a la resta de companys en els
desplaçaments.
*
Valorar i disfrutar una peça musical clàssica.
*
Discriminar acústicament instruments escolars de percussió.
*
Recordar els moviments corporals associats als sons de diversos
instruments.
*
Adoptar una actitud positiva en les interpretacions de grup, tant
de cançons com de coreografies.
PROGRAMACIÓ GENERAL
Sent la
música 2
Educació Primària Obligatòria
Segon Curs

Música
Unitat 1
Sents o escoltes?
Justificació

Desenvolupar la capacitat d’escoltar, aprofitant totes les
oportunitats per a aprendre i gaudir amb la música.
Objectius

*
Entendre la diferència entre sentir i escoltar.
*
Conscienciarse que estem envoltats de sons i que és important
saber escoltarlos, especialment els que eduquen en música.
*
Aprendre una cançó nova i dramatitzarla.
*
Valorar com és d’important el cant.
*
Repassar tots els conceptes de llenguatge musical apresos el curs
anterior: la figura negra i silenci de negra, el pentagrama, la
clau de sol i les notes sol, mi i la.
*
Conéixer una nota nova: re.
*
Repassar instruments menuts de xicoteta percussió.
*
Practicar esquemes rítmics.
*
Aprendre un ball nou i practicarne els passos.
*
Conéixer un nou instrument tradicional de vent: l’acordió.
*
Treballar la psicomotricitat i la discriminació auditiva
mitjançant el joc.
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
La diferència entre sentir i escoltar.
*
Discriminació acústica d’ambients sonors diferents.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Valorar com és d’important el cant.
*
La cançó infantil.
*
El silenci real en la interpretació.
*
Tècniques d’educació vocal: vocalització.
*
Lectura d’esquemes rítmics senzills amb instruments de percussió.
*
Instruments tradicionals: l’acordió.
*
El pentagrama i la clau de sol.
*
Les notes sol, mi i la.
*
La nota re.
*
Figures: negra i silenci de negra.
*
El concepte de pulsació.
*
El ball regional.
Creació musical
*
Els gests com a mitjà per a dinamitzar una cançó.
*
Possibilitats expressives del cos.
*
Control del cos: moviment, repòs i desplaçament per l’espai.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Valoració de l’escolta, la comprensió i la comunicació.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
*
Acostament als conceptes de sentir i escoltar.
Tractament de la informació i competència digital
*
Desenvolupament d’habilitats per a accedir a la informació per
mitjà de les noves tecnologies.
Competència social i ciutadana
*
Acceptació de les diferències i desenvolupament de valors com la
tolerància i l'empatia.
Competències artística i cultural
*
Valoració de la música com a element artístic i cultural.
*
La música en la seua faceta històrica.
*
Acostament a la cultura popular per mitjà dels instruments
tradicionals.
Competència d’aprendre a aprendre
*
Acceptació dels coneixements propis i de la necessitat
d’adquirirne progressivament de nous.

*
Autoavaluació de la tasca.
Criteris d’avaluació

*
Reconéixer les diferències entre sentir i escoltar així com
identificar situacions sonores diferents relacionades amb això.
*
Practicar les tècniques d’educació vocal apreses el curs anterior.
*
Memoritzar la lletra d’una cançó i interpretarla en grup.
*
Conéixer les possibilitats del cos com a acompanyament d’una
cançó.
*
Reconéixer en el pentagrama les notes sol, mi i la, i afinarne
l’entonació.
*
Mantindre el ritme en la interpretació d’esquemes amb grafies
convencionals i no convencionals.
*
Aprendre els passos d’una coreografia i coordinar els moviments
propis amb els dels companys en un espai delimitat.
*
Improvisar moviments i saber controlar el cos.
*
Qualitat i polidesa en la presentació dels treballs del quadern.
Unitat 2
Música a qualsevol hora
Justificació

Prendre consciència de la presència de la música en molts aspectes de
la vida quotidiana.
Objectius

*
Mostrar quan és bo escoltar música i quan no.
*
Valorar el silenci.
*
Conéixer gèneres musicals nous.
*
Entendre la importància de la música en les situacions
quotidianes.
*
Aprendre una cançó tenint una cura especial de la respiració.
*
Aprendre dos noves notes musicals: do i do’.
*
Identificar la representació musical de la intensitat dels sons.
*
Explorar noves possibilitats sonores amb instruments com les
campanes melòdiques.
*
Comprendre la diferència entre sons forts i suaus.
*
Desenvolupar la creativitat moventse lliurement al ritme de la
música.
*
Conéixer un estil musical nou: el jazz.
*
Distingir instruments típics del Nadal: matraca, botella tallada,
pandereta, simbomba i morter.
*
Practicar la psicomotricitat i la discriminació auditiva
mitjançant el joc.
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
Els sons de cada dia.
*
La música com a element quotidià.
*
Nou estil musical, el jazz, i els principals instruments que el
caracteritzen.
*
El sons forts i suaus.
*
Les campanes melòdiques.
*
Instruments nadalencs: morter, botella tallada, matraca, pandereta
i simbomba.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
La respiració en el cant.
*
La intensitat de la veu.
*
La cançó nadalenca.
*
Les notes do i do’.
*
Qualitats del so: intensitat
Creació musical
*
El moviment lliure en una audició.
*
Dramatització de l’expressió instrumental.
*
Pràctica de reflexos mitjançant el joc.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Progressió en l’expressió i en la comprensió de missatges orals
característics de situacions comunicatives diverses; en este cas,
relacionats amb l’entorn pròxim del xiquet.
*
Expressar els sentiments i opinions propis.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
*
Interacció amb l’espai circumdant, tant en els aspectes naturals
com en els generats per la interacció humana.
*
Coneixement del propi cos i de la mecànica d’algunes funcions
vitals com ara la respiració.
Competència social i ciutadana
*
Respecte dels valors, les creences, les cultures dels altres així
com de les històries personals, individuals i col·lectives.
*
Aprofundiment en el coneixement i la realitat pròxima al xiquet
com una manera de comprensió de la realitat social.
*
Acceptació de les diferències i desenvolupament de valors com la
tolerància i l'empatia.
Competències artística i cultural
*
Valoració de les arts en general i de la música en particular.
*
Aprofundiment en el llenguatge corporal i en les músiques que ens
envolten.
Competència d’aprendre a aprendre
*
Viure experiències d’aprenentatge col·lectiu.
Competència d’autonomia i iniciativa personal
*
Desenvolupament de la seguretat en un mateix i de la capacitat per
a enfrontarse als problemes.
*
Indagació en el coneixement d’un mateix, identificant emocions
pròpies i comprenent les dels altres.
Criteris d’avaluació

*
Discriminar els sons de l’entorn quotidià i saber identificarlos
en la il·lustració.
*
Aprofundir en la diferència entre sentir i escoltar.
*
Usar la respiració com un element potenciador i de millora del
cant.
*
Descobrir possibilitats noves d’obtenció de sons.
*
Identificar les notes sol, mi, la, do i do’ en el pentagrama.
*
Diferenciar i produir sons forts i suaus.
*
Adaptar el moviment a l’espai i als companys en els desplaçaments.
*
Reconéixer el so dels instruments nadalencs i recordar moviments
del cos associats a sons.
Unitat 3
Ritme quan es treballa
Justificació

Descobrir que la música és una companya excel·lent en nombrosos
treballs.
Objectius

*
Descobrir la importància de la música en el desenvolupament de
moltes activitats professionals, sobretot manuals.
*
Aprendre cançons noves.
*
Practicar el concepte de pulsació que van aprendre el curs
anterior.
*
Conéixer una figura musical nova, la corxera, i el seu silenci.
*
Aprofundir en el concepte d’altura musical.
*
Reconéixer instruments escolars de xicoteta percussió.
*
Interpretar esquemes rítmics.
*
Practicar la mímica i les onomatopeies com a mitjans per a
expressar situacions i ferse comprendre pels altres.
*
Practicar un joc de ritme, memòria i coordinació.
*
Desenvolupar la psicomotricitat per mitjà del joc.
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
Discriminació acústica de sons i sorolls en l’entorn laboral.
*
La música com acompanyament en el treball.
*
Els instruments de percussió: fusta, metall i membrana.
*
La cançó amb acompanyaments rítmics en ostinato.
*
La pulsació.
*
La cançó com a element expressiu.
*
Qualitats del so: altura.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
La cançó amb acompanyaments rítmics en ostinato.
*
Els instruments de percussió: fusta, metall i membrana.
*
Reconeixement i pràctica de totes les capacitats sonores dels
instruments escolars: pandero, triangle, cròtals, claves, caixa
xinesa, tambor, castanyoles i maraques.
*
Figures musicals: corxera i silenci de corxera.
Creació musical
*
Improvisació i expressió instrumental.
*
Possibilitats expressives del propi cos.
*
Moviment i dramatització: pantomima.
*
El moviment corporal adequat a l’espai i a la música.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Coneixement de les regles de funcionament del llenguatge.
*
Ús del llenguatge com a instrument de comprensió de la realitat.
*
Ampliació del vocabulari i ús correcte de termes relacionats amb
les professions pròximes a l'entorn del xiquet.
Competència matemàtica
*
Habilitat per a utilitzar els nombres, comptar, conéixer els
símbols i el raonament matemàtic en general.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
*
Identificació i conscienciació sobre la contaminació acústica.
Tractament de la informació i competència digital
*
Desenvolupament d’habilitats per a accedir a la informació per
mitjà de les noves tecnologies.
*
Usar les eines tecnològiques com a fonament de l’aprenentatge.
Competència social i ciutadana
*
Habilitats per a participar de manera activa en el treball en
grup.
*
Incorporació de formes de comportament individual necessàries per
a la convivència en una societat plural, exercint una ciutadania
democràtica.
Competències artística i cultural
*
Consideració de la música com a part del patrimoni dels pobles.
Competència d’aprendre a aprendre
*
Iniciació a l’aprenentatge i preparació per a continuarlo d’una
manera autònoma.
Competència d’autonomia i iniciativa personal
*
Desenvolupament de la capacitat de transformar les idees en
accions, és a dir, de planificar i gestionar per a aconseguir bons
resultats.

Criteris d’avaluació

*
Identificar sons de l’entorn laboral en una il·lustració.
*
Practicar tècniques de respiració, entonació i articulació en el
cant.
*
Mantindre la pulsació durant la interpretació d'una cançó en grup.
*
Saber crear sons d’altures diferents.
*
Interpretar esquemes rítmics diferenciant la duració de la figura
negra i el seu silenci.
*
Apreciar les diferències entre sons aguts i greus.
*
Participar de manera activa en les audicions emprant recursos
verbals, gestuals i instrumentals.
*
Descobrir la capacitat expressiva de la música per mitjà d’una
escolta activa.
*
Discriminar el timbre dels instruments escolars de percussió i
identificarlos en una il·lustració.
*
Interioritzar i expressar el sentit rítmic en el cant i en la
interpretació amb instruments.
*
Participar en el treball col·lectiu vocal e instrumental.
*
Mostrar qualitat i esforç en els treballs realitzats.
Unitat 4
Música sense fronteres
Justificació

Reconéixer el valor de la música com a mitjà d’expressió que afavorix
la relació entre persones en tot el món.
Objectius

*
Discriminar els sons de diverses procedències.
*
Reconéixer la importància de la música i la capacitat que té per a
traspassar fronteres i ser entesa en tot el món.
*
Interpretar i dramatitzar una cançó nova.
*
Conéixer cançons apropiades per a amenitzar els viatges.
*
Conéixer dos noves notes musicals: fa i si.
*
Reforçar el concepte de duració: sons llargs i curts.
*
Disfrutar tocant instruments de làmines.
*
Interpretar melodies senzilles amb dos o tres notes.
*
Construir instruments senzills amb material reciclable.
*
Aprendre els passos i els moviments per a ballar una dansa del
món.
*
Desenvolupar la creativitat inventant passos diferents per a
ferhi diversos recorreguts.
*
Millorar la psicomotricitat per mitjà del joc.
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
La música com a forma d’expressió no té fronteres.
*
La cançó infantil.
*
Qualitats del so: duració.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Valor lúdic de la cançó: mitjà per a amenitzar viatges.
*
Els instruments de làmines i la capacitat que presenten per a
acompanyar un recitat.
*
Els instruments de percussió de so determinat.
*
Les notes fa i si.
*
Ball en parella.
*
Coreografia d’una dansa popular del món.
*
Memorització de moviments acumulatius.
*
Interpretació d’una melodia amb dos o tres notes conegudes.
Creació musical
*
Cançó dramatitzada.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Coneixement de les estratègies necessàries per a interactuar
lingüísticament d'una manera adequada i correcta.
*
Valoració de l’ús reflexiu del llenguatge en general i del musical
en particular, així com de les normes bàsiques de funcionament
d’este últim.
*
Ús del llenguatge com a mitjà per a regular conductes i emocions.
Competència matemàtica
*
Tractament dels aspectes quantitatius i espacials de la realitat
des de la música.
Competència social i ciutadana
*
Adquisició de valors democràtics i acceptació i pràctica de les
normes socials.
*
Desenvolupament del respecte i de l’acceptació d'altres cultures,
prenent consciència que solament formem part d’una entre la gran
quantitat que n’hi ha en el món.
*
Foment del treball en equip acceptant les regles de jocs de grup.
Competències artística i cultural
*
Valoració de la música i dels codis artístics de les diverses
zones del món.
*
Adquirir consciència de la diversitat cultural del món.
Competència d’autonomia i iniciativa personal
*
Desenvolupament de nous valors, com ara la honestedat i la
comprensió de les normes, per a crear progressivament un codi
moral propi.

*
Adquisició de responsabilitats en relació amb les pròpies
decisions, tant en l'àmbit personal com en el social.

*
Autoavaluació de la tasca.
*
Confiança en les creacions pròpies.
Criteris d’avaluació

*
Discriminar sons de diverses procedències.
*
Disfrutar del coneixement de cançons i ritmes nous.
*
Interpretar cançons amb gests i amb acompanyament instrumental.
*
Participar en la interpretació d’un recitat a altures diferents
amb l’acompanyament d’instruments de làmines.
*
Identificar en el pentagrama les notes que s’han aprés.
*
Reconéixer les diferències entres sons llargs i curts així com
saber classificar els instruments segons la duració dels seus
sons.
*
Adequar els moviments a la melodia de la dansa i coordinarlos amb
els de la parella.
*
Memoritzar els passos necessaris per a interpretar una dansa del
món.
*
Mostrar interés per participar d'una manera activa en un joc basat
en una tradició festiva popular.
*
Participar amb esforç en els jocs, balls i activitats que es
proposen.
Unitat 5
La música ens acompanya
Justificació

Prendre consciència que la música ens acompanya en les diverses
situacions de la vida.
Objectius

*
Valorar el ventall de possibilitats de gaudi que ens oferix la
música amb els estils i ambients múltiples que presenta.
*
Aprofundir en la diferència entre sentir i escoltar.
*
Aprendre i dramatitzar amb mímica una cançó nova.
*
Desenvolupar la memòria mitjançant el cant.
*
Reforçar els valors de les figures negra i corxera per mitjà
d’esquemes rítmics.
*
Interioritzar el concepte de compàs d’una manera intuïtiva.
*
Aprofundir en el concepte de timbre.
*
Conéixer la figura blanca i el seu silenci.
*
Aprendre a construir un pal de pluja.
*
Conéixer les possibilitats musicals de reciclar objectes
quotidians.
*
Conéixer un instrument tradicional nou: les castanyoles.
*
Despertar l’interés per la música per mitjà de l’escolta activa.
*
Discriminar sons i sorolls.
*
Conscienciar de la importància d’evitar sorolls molests per a no
provocar contaminació acústica.
*
Explorar, descobrir i reconéixer els sons de l’àmbit pròxim.
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
Estils musicals.
*
Sons agradables i sons desagradables.
*
La música en l’entorn quotidià.
*
El cant i la memòria.
*
Els instruments tradicionals: les castanyoles.
*
El compàs.
*
Qualitats del so: timbre.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Jocs vocals.
*
Possibilitats sonores de diversos objectes.
*
Interpretació d’esquemes rítmics amb l'instrument de percussió que
s’ha fabricat.
*
La figura blanca i el seu silenci.
*
Les parelles de corxeres.
Creació musical
*
Dramatització d’una cançó.
*
Construcció d’un instrument amb objectes quotidians.
*
El moviment com a recurs per a una audició clàssica.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Adaptació del discurs a la situació comunicativa en contexts
socials i culturals diferents.
*
Ús de la llengua com a vehicle d’expressió de gusts i d’opinions.
*
Capacitació per a compilar i processar la informació que s'ha
rebut.
Competència matemàtica
*
Emprar elements i raonaments matemàtics per a comprendre les
equivalències entre figures musicals.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
*
Descobrir la música com a mitjà d’acostament a l’entorn animal
obtenintne, per mitjà d’esta, respostes que ajuden a
comprendre’l.
Competència social i ciutadana
*
Respectar les opinions alienes afrontant els conflictes des del
respecte i mantenint una actitud constructiva.

Competències artística i cultural
*
Valoració de les arts escèniques i dels instruments tradicionals.
*
Acostarse a estils musicals distints com a mitjà per a conéixer
la diversitat musical.
*
Valorar la música com a patrimoni cultural i com a font
d'aprenentatge i de gaudi.
*
Expressió de les idees, les experiències i els sentiments de
manera creativa en el camp musical.
Competència d’aprendre a aprendre
*
Cerca de respostes que satisfacen la lògica del coneixement
racional.
Competència d’autonomia i iniciativa personal
*
Autoavaluació de la tasca.
Criteris d’avaluació

*
Valorar les possibilitats de gaudi que ens oferix la música.
*
Practicar tècniques d’educació vocal: vocalització, articulació i
respiració.
*
Participar d’una manera activa l’acompanyament d’una cançó amb
moviments corporals o percussions instrumentals.
*
Reconéixer la figura blanca i el seu silenci.
*
Discriminar tipus de timbres diferents.
*
Disfrutar amb l’elaboració d’un instrument musical amb materials
reciclats.
*
Mantindre el ritme en la interpretació d’esquemes amb grafies
convencionals de diversa duració.
*
Discriminar sons i sorolls.
*
Descobrir les possibilitats expressives i comunicatives dels
objectes quotidians.
*
Participar d’una manera activa en una audició la finalitat de la
qual siga el descobriment d'un nou instrument tradicional.
*
Valorar el silenci com un element fonamental per a disfrutar de la
música.
*
Conscienciar de la importància d’evitar sorolls molests per a no
provocar contaminació acústica.
*
Qualitat en la presentació de les activitats del quadern.
Unitat 6
Música i joc
Justificació

Participar d’una manera activa en l’audició i en la interpretació
vocal o instrumental de temes musicals, i aprendre a jugar tenint en
compte músiques atractives com a fons.
Objectius

*
Descobrir les possibilitats de la música com a companya de jocs.
*
Potenciar el treball en equip entre els alumnes.
*
Cantar una cançó infantil nova.
*
Aconseguir la coordinació verbal i millorar la pronunciació.
*
Reforçar la diferència entre les figures blanca, negra, corxera i
els seus silencis respectius.
*
Consolidar el coneixement de la posició de totes les notes en el
pentagrama.
*
Interpretar esquemes rítmics amb pulsacions de blanca, negra,
corxera i els seus silencis respectius.
*
Conéixer els moviments per a participar de manera activa en una
audició musical.
*
Desplaçarse per l’aula lliurement, respectant l’espai dels
altres.
*
Prendre contacte amb la classificació dels instruments en
famílies: vent, corda i percussió.
Continguts

Bloc 3. Escolta
*
Els sons relacionats amb moments lúdics.
*
Cançons per a acompanyar moments festius.
*
El valor lúdic de la cançó.
*
Les famílies d’instruments: corda, vent i percussió.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Els instruments de xicoteta percussió i corporals.
*
Expressió instrumental mitjançant instruments corporals i de
percussió escolar.
*
La pulsació: blanca, negra i corxera.
*
Figures: blanca, negra i corxera.
*
Notes: do, re, mi, fa, sol, la i si.
Creació musical
*
Jocs vocals: fraseig canviant vocals.
*
El moviment com a recurs per a l’audició.
*
Interpretació d’una coreografia basada en una obra musical
clàssica.
Competències bàsiques
Competència comunicativa lingüística
*
Comprensió dels missatges parlats en diverses situacions
comunicatives, com ara els jocs.
*
Ús del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita,
adaptant les comunicacions al context.
Competència matemàtica
*
Habilitat per a emprar els nombres en el recompte de notes, temps,
pulsacions, etc.
Tractament de la informació i competència digital
*
Obtenció crítica d’informació sobre jocs tradicionals i moderns.
Cerca, selecció, registre i tractament d’esta informació.
*
Expressió mitjançant codis artístics, especialment musicals.
Competència social i ciutadana
*
Adquisició d’experiències col·lectives com a reflex de
l’organització i el funcionament de la societat.
*
Adquisició de valors com ara la llibertat i admissió dels deures
cívics per a una participació ciutadana futura.

Competències artística i cultural
*
Aproximació a les diverses formes d'expressió de sentiments, idees
i experiències de manera creativa mitjançant la música.
Competència d’aprendre a aprendre
*
Optimització dels processos d’aprenentatge segons les capacitats i
orientació d’estos processos a les necessitats personals.
Competència d’autonomia i iniciativa personal
*
Foment de l’anàlisi, la planificació, la presa de decisions,
l’actuació i la revisió de les accions.

*
Indagació en el coneixement d’un mateix, identificant emocions
pròpies i comprenent les dels altres.
Criteris d’avaluació

*
Identificar els ambients sonors relacionats amb situacions
lúdiques.
*
Valorar i respectar les músiques que caracteritzen diversos
ambients festius.
*
Valorar el treball propi i el dels altres respectantne les
diferències.
*
Millorar la coordinació verbal i la pronunciació.
*
Discriminar el so dels instruments i saber agruparlos per
famílies.
*
Mantindre el ritme en la interpretació d’esquemes amb grafies
convencionals i no convencionals.
*
Interpretar esquemes rítmics amb percussió corporal i
instrumental.
*
Llegir, expressarse de manera rítmica i entonar partitures
senzilles.
*
Conéixer totes les figures, silencis i notes que s’han aprés en el
curs.
*
Participar en audicions actives demostrant recursos i actituds de
col·laboració i respecte pels altres.
*
Valorar i disfrutar un tema musical clàssic.
*
Adaptar el moviment propi a l’espai i al dels altres companys en
els desplaçaments.
PROGRAMACIÓ GENERAL
Sent la
música 3
Educació Primària Obligatòria
Tecer Curs

Música
Unitat 1. Les famílies musicals
Justificació
Acostarse a la classificació dels instruments per famílies.
Objectius
*
Comprendre i reconéixer la classificació dels instruments per
famílies.
*
Millorar la vocalització i la interpretació en el cant.
*
Aprendre un ball nou i practicarne els passos.
*
Reforçar els conceptes de pentagrama, clau de sol i nota.
*
Recordar les qualitats del so.
*
Aprendre el concepte d’escala.
*
Discriminar els sons dels diversos instruments de percussió no
convencionals.
*
Interpretar esquemes rítmics amb grafies no convencionals.
*
Treballar la psicomotricitat i la coordinació.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
Les famílies musicals: corda, vent i percussió.
*
La producció del so segons la família a què pertany cada
instrument.
*
La clau de sol.
*
Escales descendents i ascendents, de do a do’.
*
Les qualitats dels so.
*
El pentagrama.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Les qualitats dels so.
*
La blanca, la negra, la corxera i els silencis respectius.
*
Diferències entre nota i figura musical.
*
Instruments de percussió no convencionals.
*
La línia rítmica.
Creació musical
*
L’entonació i la vocalització.
*
Les possibilitats expressives del cos.
Competències bàsiques
Competència en comunicació lingüística
Capacitació per a comprendre, interpretar i emprar diferents texts,
com ara els de les cançons infantils.
Competència matemàtica
Emprar elements i raonaments matemàtics per a interpretar el
pentagrama i com hi col·loquem les notes.
Emprar elements i raonaments matemàtics per a comprendre les
equivalències entre figures musicals.
Competència social i ciutadana
Valoració de les danses/festes com a mitjà de relació, cooperació i
compromís amb els altres.
Competència artística i cultural
Acostament a diverses manifestacions culturals i artístiques de
l’entorn més proper i d’altres pobles.
Autonomia i iniciativa personal
Autoavaluació de la tasca.
Criteris d’avaluació
*
Comprendre i reconéixer la classificació dels instruments per
famílies.
*
Millorar la vocalització i la interpretació en el cant.
*
Conéixer les possibilitats del cos com a acompanyament d’una
cançó.
*
Aprendre el concepte d’escala.
*
Interpretar esquemes rítmics amb grafies convencionals mantenint
el ritme.
*
Reforçar els conceptes de pentagrama, clau de sol i nota.
*
Recordar les qualitats del so.
*
Reconéixer les notes musicals en el pentagrama i entonarles
adequadament.
Unitat 2. Cordes vibrants
Justificació
Reconéixer, diferenciar i discriminar de manera auditiva els
instruments de corda.
Objectius
*
Despertar l’interés de l’alumnat pels instruments de la família de
la corda.
*
Aprendre una cançó nova prestant atenció a la respiració.
*
Aprendre dos passos nous d’expressió rítmica.
*
Aprendre el concepte de compàs i diferenciarne els tipus.
*
Familiaritzarse amb la flauta dolça i les parts que la conformen.
*
Discriminar de manera auditiva els instruments de corda.
*
Gaudir d’un audició seguint un musicograma.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
Instruments de corda fregada, polsada i percudida.
*
Compàs binari, ternari i quaternari.
*
Parts de la flauta dolça.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
La respiració en el cant.
*
Flauta dolça: la nota si.
*
Discriminació acústica d’instruments de corda.
Creació musical
*
El moviment improvisat i la dramatització.
*
Possibilitats expressives i de moviment del cos.
Competències bàsiques
Competència en comunicació lingüística
Desenvolupament de capacitats relacionades amb la parla com ara la
respiració, la dicció o l'articulació.
Capacitació per a comprendre, interpretar i emprar diferents texts,
com ara els de les cançons infantils.
Competència matemàtica
Emprar elements i raonaments matemàtics per a comprendre el concepte
de compàs i els tipus que n’hi ha.
Tractament de la informació i competència digital
Emprar les eines tecnològiques com a font d’aprenentatge.
Competència social i ciutadana
Cura i conservació dels materials i dels instruments.
Criteris d’avaluació
*
Classificar els instruments de corda segons si són de corda
fregada, puntejada o percudida.
*
Cantar col·lectivament respectant els altres i gaudint del treball
en equip.
*
Participar de manera activa en el moviment de grup.
*
Aprendre el concepte de compàs i diferenciarne els tipus.
*
Familiaritzarse amb la flauta dolça i les parts que la conformen.
*
Discriminar de manera auditiva els instruments de corda.
Unitat 3. Bufant el vent
Justificació
Diferenciar, discriminar auditivament i classificar els instruments de
vent, així com realitzar les primeres pràctiques de flauta dolça.
Objectius
*
Aprofundir en el coneixement dels instruments de vent.
*
Aprendre una nova cançó potenciant alhora el cant col·lectiu.
*
Conéixer i potenciar una forma musical nova: l’eco.
*
Estudiar partitures senzilles per a fer pràctiques amb flauta
dolça.
*
Discriminar de manera auditiva els instruments de vent.
*
Gaudir d’un audició seguint un musicograma.
*
Reconéixer i interpretar cançons populars i tradicionals de la
Comunitat Valenciana.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
Els instruments de vent: ventfusta i ventmetall.
*
Discriminació acústica d’instruments de vent.
*
El re’.
*
L’eco.
*
Escales descendents i ascendents.
*
Audició activa d’una peça musical.
*
Patrimoni cultural propi: la dolçaina.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
La flauta dolça: notes sol, la i si.
*
Possibilitats expressives del propi cos.
*
La veu: com es produïx i tècniques per a millorarne l’emissió.
*
Coordinació del moviment amb la música i l’espai.
*
L’eco.
*
Escales descendents i ascendents.
Creació musical
*
Improvisació de seqüències de moviment.
Competències bàsiques
Competència matemàtica
Utilització dels raonaments matemàtics per a comprendre conceptes
musicals com ara l’escala i el compàs.
Competència artística i cultural
Utilització de tècniques i de recursos musicals.
Valoració de la música com a patrimoni cultural, de font de gaudi i
d’enriquiment personal.
Acostament als clàssics com a mitjà per a conéixer l’entorn.
Acostament al patrimoni cultural de la comunitat autònoma valorantla
com a una cosa pròpia.
Autonomia i iniciativa personal
Autoavaluació de la tasca.
Criteris d’avaluació
*
Aprofundir en el coneixement dels instruments de vent.
*
Aprendre una nova cançó potenciant alhora el cant col·lectiu.
*
Practicar les digitacions de les notes sol, la i si, i adoptar una
postura correcta per a tocar la flauta dolça.
*
Aplicar tècniques per a aconseguir una emissió de la veu correcta.
*
Aprendre dos passos nous d’expressió rítmica.
*
Conéixer i potenciar una forma musical: l’eco.
*
Respectar les produccions dels companys.
*
Discriminar de manera auditiva els instruments de vent.
*
Mantindre una entonació afinada en la interpretació d’una cançó.
*
Valorar el patrimoni cultural propi.
*
Conéixer alguns instruments propis de la comunitat autònoma.
Unitat 4. El món de la percussió
Justificació
Conéixer i classificar els instruments de percussió.
Objectius
*
Aprofundir en el coneixement dels instruments de percussió.
*
Interpretar una cançó prestant atenció a la postura corporal.
*
Descobrir diverses possibilitats sonores de la veu.
*
Conéixer els passos i els moviments per a ballar una dansa del
món.
*
Repassar les figures i els silencis que s’han treballat.
*
Aprendre una nova figura: la redona i el silenci de redona.
*
Repassar la digitació de les notes sol, la i si.
*
Aprendre la primera cançó amb flauta dolça.
*
Discriminar d’una manera auditiva els instruments de percussió.
*
Gaudir d’un audició seguint un musicograma.
*
Conéixer i cantar una cançó popular valenciana.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
Els instruments de percussió i la classificació d’estos.
*
La barra doble.
*
Els punts de repetició.
*
La línia divisòria.
*
Figures musicals: la redona i el silenci de redona.
*
La lligadura.
*
Patrimoni cultural propi: el tabalet.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
La flauta dolça: sol, la i si.
*
La lligadura.
*
Discriminació acústica d’instruments de percussió.
*
Postura corporal en la interpretació vocal.
*
Tècniques per a millorar la respiració i la vocalització.
*
Coreografia d’una dansa popular del món.
Creació musical
*
La cançó amb acompanyaments rítmics en ostinato.
Competències bàsiques
Competència matemàtica
Utilització dels processos de raonament matemàtic des de la música,
mitjançant la lectura de partitures.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Coneixement del propi cos i de la mecànica d'algunes funcions vitals
com ara la respiració.
Tractament de la informació i competència digital
Desenvolupament d’habilitats per a accedir a la informació mitjançant
les noves tecnologies.
Competència social i ciutadana
Treball en equip implicat en la interpretació i la creació.
Valoració de les danses/festes com a mitjà de relació, cooperació i
compromís amb els altres.
Competència artística i cultural
Acostament a diverses manifestacions culturals i artístiques de
l’entorn més pròxim.
Criteris d’avaluació
*
Aprofundir en el coneixement dels instruments de percussió.
*
Interpretar una cançó prestant atenció a la postura i descobrint
possibilitats sonores de la veu.
*
Conéixer els passos i els moviments per a ballar una dansa.
*
Repassar les figures i els silencis treballats i aprendre la nova
figura de redona i el silenci corresponent.
*
Repassar la digitació de les notes sol, la i si, i aprendre la
primera cançó amb flauta dolça.
*
Discriminar alguns instruments de percussió, identificarlos en la
il·lustració i saber classificarlos.
*
Demostrar esforç per a aconseguir una digitació correcta de les
notes sol, la i si.
*
Conéixer alguns instruments propis de la comunitat autònoma.
Unitat 5. Sense música no hi ha festa
Justificació
Conéixer la banda com a agrupació instrumental.
Objectius
*
Conéixer una agrupació instrumental: la banda.
*
Aprendre una cançó nova realitzant prèviament tècniques d'educació
vocal.
*
Valorar el cos i les possibilitats expressives que té.
*
Realitzar una coreografia amb passos apresos i amb passos
improvisats.
*
Practicar un cànon a diverses veus.
*
Exercitar la digitació de flauta amb dos notes noves.
*
Interpretar una cançó nova amb la flauta dolça.
*
Aprofundir en el coneixement dels instruments específics de les
bandes.
*
Gaudir d’un audició seguint un musicograma.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
La banda de música.
*
El so i el soroll.
*
La barra doble final.
*
La classificació d’instruments per famílies: corda, vent i
percussió.
*
Audició activa.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Discriminació acústica dels instruments d’una banda de música.
*
Flauta dolça: do’ i re’
*
El cànon.
*
La nota mi’.
*
Educació vocal: respiració, vocalització i articulació.
Creació musical
*
Les possibilitats expressives del cos.
Competències bàsiques
Competència matemàtica
Habilitat d’utilitzar nombres en el recompte de notes, temps,
pulsacions, etc.
Competència social i ciutadana
Foment de la convivència mitjançant el ball.
Competència artística i cultural
Valorar la música com a patrimoni cultural i font d'aprenentatge i de
gaudi.
Consideració de la música com a part del patrimoni dels pobles.
Competència d’aprendre a aprendre
Viure experiències d’aprenentatge col·lectiu.
Autonomia i iniciativa personal
Actuar amb criteri propi a l’hora de manifestarse i desenvolupar les
idees pròpies en qualsevol àmbit.
Autoavaluació de la tasca.
Criteris d’avaluació
*
Conéixer una agrupació instrumental: la banda.
*
Discriminar de manera acústica i visual els instruments més
característics d’una banda.
*
Aprendre una cançó realitzant prèviament tècniques d'educació
vocal.
*
Valorar l’articulació i la vocalització adequades quan es canta
una cançó.
*
Valorar el cos i les possibilitats expressives que té.
*
Practicar un cànon a diverses veus.
*
Exercitar la digitació amb dos notes noves i interpretar una cançó
nova amb la flauta.
*
Interpretar correctament la partitura d’un tema musical de flauta
amb les notes do’ i re’.
*
Discriminar sons i sorolls i ser conscient de la contaminació
acústica.
*
Aproparse al patrimoni cultural de la comunitat autònoma per
mitjà de les cançons.
Unitat 6. La gran família.
Justificació
Conéixer les característiques principals de l’orquestra simfònica i
discriminarne els instruments de manera auditiva.
Objectius
*
Conéixer l’orquestra com a agrupació instrumental.
*
Aprendre a discriminar les diverses famílies d’instruments en
l’orquestra.
*
Descobrir la importància cuidar la veu per a millorar el cant.
*
Conéixer totes les possibilitats del nostre cos per a escoltar,
produir i crear moviments que s'adapten al que s'escolta.
*
Repassar els passos que s’han aprés en expressió rítmica durant el
curs.
*
Repassar tot el llenguatge musical que s'ha aprés durant el curs.
*
Interpretar una cançó amb la flauta en què es treballen totes les
notes que s’han aprés.
*
Aprofundir en el concepte d’orquestra.
*
Gaudir d’un audició seguint un musicograma.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
L’orquestra simfònica: estructura.
*
Equivalències de figures i de silencis.
*
Conceptes de nota, figura, silenci, pentagrama i clau de sol.
*
El valor lúdic de la cançó infantil.
*
La línea divisòria, la barra doble, la lligadura i els dos punts
de repetició.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Audició d’una obra musical clàssica interpretada per una
orquestra.
*
Discriminació auditiva dels instruments de l’orquestra i de les
famílies que l’integren.
*
Lectura i interpretació de partitures amb els elements que s’han
treballat en el curs.
*
Flauta: sol, la, si, do’ i re’
Creació musical
*
El moviment com a recurs per a l’audició.
Competències bàsiques
Competència en comunicació lingüística
Adquisició de vocabulari nou per mitjà de cançons senzilles.
Competència matemàtica
Emprar elements i raonaments matemàtics per a comprendre les
equivalències entre figures musicals.
Competència social i ciutadana
Acceptació de les diferències i desenvolupament de valors com ara la
tolerància, el respecte i l’empatia.
Desenvolupar el respecte i l’acceptació d'altres cultures, prenent
consciència que formem part solament d'una de les nombroses cultures
que hi ha al món.
Competència artística i cultural
Acostament al patrimoni cultural mitjançant la música clàssica.
Apropament a les diverses formes d’expressió de sentiments, d’idees i
d’experiències d’una manera creativa.
Autonomia i iniciativa personal
Esforç per a aconseguir resultats originals.
Autoavaluació de la tasca.
Actuar amb criteri propi a l’hora de manifestarse i desenvolupar les
idees pròpies en qualsevol àmbit.
Criteris d’avaluació
*
Conéixer l’orquestra com a gran agrupació instrumental.
*
Aprendre a cantar una cançó prestant atenció a la veu i aplicar
les tècniques que ajuden a cuidarla.
*
Conéixer les possibilitats del cos per a crear moviments.
*
Adequar els moviments del cos al ritme de la cançó i a l’espai
disponible.
*
Repassar tot el llenguatge musical que s’ha aprés al llarg del
curs.
*
Interpretar una cançó amb la flauta en què es treballen totes les
notes que s’han aprés.
*
Practicar amb constància les digitacions d’un partitura de flauta
per a interpretarla correctament.
*
Aprendre a discriminar les diverses famílies d’instruments en
l’orquestra.
*
Participar activament en les activitats, tant les de grup com les
individuals.
PROGRAMACIÓ GENERAL
Sent la música 4
Educació Primària Obligatòria
Quart Curs

Música
Unitat 1. L’espectacle musical
Justificació
Conéixer i gaudir dels espectacles musicals per mitjà d’elements que
ajuden a entendre la música de cadascun d’estos.
Objectius
*
Gaudir dels espectacles musicals i conéixerne els diversos tipus.
*
Aprendre una nova cançó recordant alguns factors bàsics de la
respiració.
*
Aprendre una ball nou amb desinhibició.
*
Repassem els passos musicals que vam aprendre el curs anterior.
*
Conéixer l’escala pentatònica.
*
Interpretar un rondó amb instruments de làmina.
*
Espectacles musicals actuals.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
Els espectacles musicals.
*
Les notes de do a mi’.
*
Les figures de rodona, blanca, negra, corxera i els silencis
respectius.
*
L’escala pentatònica.
*
El rondó
*
Les qualitats dels so.
*
Els instruments de corda.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Les notes de do a mi’.
*
Les figures de rodona, blanca, negra, corxera i els silencis
respectius.
*
L’escala pentatònica.
*
El rondó.
*
Les qualitats dels so.
*
La veu i la respiració.
*
Els instruments de làmina.
Creació musical
*
Lectura i improvisació d’esquemes rítmics.
*
El cos coma instrument.
Competències bàsiques
Competència en comunicació lingüística
Desenvolupament de capacitats relacionades amb la parla com ara la
respiració, la dicció o l'articulació.
Progressió en l’expressió i en la comprensió de missatges orals propis
de situacions comunicatives diverses.
Competència matemàtica
Emprar elements i raonaments matemàtics per a interpretar el
pentagrama i com s’hi col·loquen les notes.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Coneixement del propi cos i de la mecànica d'algunes funcions vitals
com ara la respiració.
Tractament de la informació i competència digital
Emprar les eines tecnològiques com a font d’aprenentatge.
Competència d’aprendre a aprendre
Foment d’un sentiment de competència personal associat a la motivació
i al gust per a aprendre, amb la finalitat d’aconseguir una
autoconfiança major.
Criteris d’avaluació
*
Gaudir dels espectacles musicals i conéixerne els diversos tipus.
*
Aprendre una nova cançó recordant alguns factors bàsics de la
respiració.
*
Aprendre un ball nou i practicarne els passos.
*
Repassar tots els conceptes musicals que s’han aprés anteriorment.
*
Conéixer l’escala pentatònica.
*
Interpretar un rondó amb instruments de làmina.
*
Amplia els concepte que s’han aprés.
*
Conéixer els estils musicals que apareixen en la unitat i saber
valorarlos.
*
Aplicar les tècniques de respiració per a millorar l’emissió de la
veu quan cantem.
*
Mantindre el ritme en interpretar esquemes rítmics.
*
Identificar cada figura musical amb el silenci que li correspon.
Unitat 2. En concert
Justificació
Despertar l’interés per la música en directe en tota mena de concerts.
Objectius
*
Conéixer diversos tipus de concerts i algunes de les
característiques que presenten.
*
Respectar tots els estils musicals i la procedència d’estos.
*
Cantar una cançó que es pot ballar.
*
Valorar el cos i les possibilitats expressives que té.
*
Reforçar el concepte de compàs i els diversos tipus de compassos
així com aprendre a marcarlos.
*
Interpretar una cançó amb la flauta dolça.
*
Conéixer la finalitat de l’accent musical ii reforçar la
diferència entre sons forts i suaus.
*
Aprofundir en la classificació dels instruments de vent.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
El concert i la capacitat descriptiva de la música.
*
El compàs, els tipus de compàs i el marcatge de compassos.
*
La línia divisòria, la barra doble i els punts de repetició.
*
El cànon.
*
L’accent.
*
La cançó contemporània.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Flauta dolça: sol, la, si, do’ i re’.
*
El marcatge de compassos.
*
El cànon.
*
Lectura de partitures que continguen els elements estudiats.
*
L’accent en el marcatge de compassos.
Creació musical
*
L’accent i la intensitat: fort i suau.
Competències bàsiques
Tractament de la informació i competència digital
Ús de la tecnologia com a eina per a mostrar processos relacionats amb
la música.
Competència social i ciutadana
Foment de la convivència mitjançant el ball.
Competència cultural i artística
Apropament a les diverses formes d’expressió de sentiments, d’idees i
d’experiències d’una manera creativa.
Valorar la música com a patrimoni cultural i font d'aprenentatge i de
gaudi.
Autonomia i iniciativa personal
Desenvolupament de la capacitat de transformar les idees en accions,
és a dir, de planificar i gestionar per a assolir bons resultats.
Autoavaluació de la tasca.
Criteris d’avaluació
*
Conéixer diversos tipus de concerts i algunes de les
característiques que presenten.
*
Relacionar la cançó i el moviment.
*
Valorar el cos i les possibilitats expressives per mitjà de
l’expressió rítmica.
*
Reforçar el concepte de compàs i els diversos tipus de compassos.
*
Aprendre a marcar els compassos.
*
Interpretar una cançó amb la flauta.
*
Reforçar i ampliar els continguts que s’han aprés en la unitat.
*
Identificar en el pentagrama tots els elements del llenguatge
musical que s’han treballat.
*
Reconèixer les diferències d’intensitat entre diversos sons.
*
Mesurar correctament compassos binaris, ternaris i quaternaris.
Unitat 3. El jazz
Justificació
Conéixer el jazz i els diversos estils que presenta.
Objectius
*
Estimular l’interés pel jazz i gaudir d’escoltarlo alhora que es
diferencien estils.
*
Utilitzar les cançons com un recurs per a interioritzar el ritme i
per a millorar els hàbits en el cant.
*
Coordinar el moviment del cos amb l’audició d’un tema musical.
*
Seguir ampliant els coneixements de llenguatge musical i posarlos
en pràctica.
*
Practicar la digitació de les notes do’ i re’.
*
Conéixer la importància de la veu en el jazz i els seus
instruments més habituals.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
El jazz
*
La nota fa’.
*
El puntet.
*
El tempo.
*
El metrònom.
*
Les famílies musicals
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Tècniques per a millorar l’entonació i la vocalització.
*
La nota fa’.
*
El puntet i com s’interpreta en una partitura.
*
El tempo.
*
La flauta dolça: notes mi, fa, do’ i re’.
*
Lectura de partitures que continguen els elements estudiats.
Creació musical
*
La durada: llarg i curt.
Competències bàsiques
Competència en comunicació lingüística
Ús del llenguatge musical com a mitjà per a transmetre pensaments,
emocions, vivències, idees i opinions.
Competència matemàtica
Habilitat d’utilitzar nombres en el recompte de notes, temps,
pulsacions, etc.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Coneixement del propi cos i consciència de l’espai que ocupa, sobretot
en el moviment.
Competència social i ciutadana
Habilitats per a participar activament en el treball en grup.
Incorporació de formes de comportament individual necessàries per a la
convivència en una societat plural.
Criteris d’avaluació
*
Interessarse pel jazz i gaudir d’escoltarlo així com
diferenciarne estils.
*
Utilitzar les cançons com a recurs per a interioritzar el ritme.
*
Millorar els hàbits en el cant.
*
Coordinar el moviment del cos amb l’audició.
*
Ampliar els coneixements de llenguatge musical i posarlos en
pràctica.
*
Practicar la digitació de do’ i re’ i interpretar un tema nou amb
la flauta.
*
Conéixer els instruments més habituals i la importància de la veu
en el jazz.
*
Aplicar tècniques per a aconseguir una emissió de la veu correcta.
*
Coordinar la veu amb la dels companys.
*
Definir correctament els conceptes musicals que s’han aprés.
Unitat 4. El ballet
Justificació
Conéixer el ballet i els diversos estils que presenta.
Objectius
*
Diferenciar tipus de ballet segons les èpoques.
*
Interpretar una cançó nova prestant atenció a la pronunciació i a
l’accentuació.
*
Conéixer els passos i els moviments d’una dansa.
*
Conéixer una figura musical nova: la semicorxera i el silenci de
semicorxera.
*
Utilitzar les cançons interpretades amb flauta per a millorar
l'aprenentatge del llenguatge musical.
*
Descobrir l’evolució del ball als salons.
*
Aprendre la digitació de dos notes noves.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
El ballet.
*
Figures: la semicorxera i el silenci de semicorxera.
*
La quadratura.
*
Tipus de ball de saló.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Figures: la semicorxera i el silenci de semicorxera.
*
La flauta dolça: do i re.
*
Coreografia d’una dansa regional.
*
Les equivalències entre figures.
Creació musical
*
La pronúncia, l’accentuació l’entonació.
Competències bàsiques
Competència en comunicació lingüística
Desenvolupament de capacitats relacionades amb la parla com ara la
pronúncia i l’accentuació.
Competència matemàtica
Comprensió de la relació de la música amb els procediments matemàtics
bàsics pel que fa a la col·locació de les notes en el pentagrama i a
les equivalències entre figures.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Descobrir la música com a mitjà d’apropament a l’entorn, per a
obtindre, per mitjà d'esta, les respostes que ajuden a comprendre’l.
Competència social i ciutadana
Foment del treball en equip necessari per a la interpretació i la
creació.
Adquisició de valors democràtics i acceptació i pràctica de les nomes
socials.
Competència cultural i artística
Apreciar les manifestacions culturals i artístiques d’èpoques
diferents.
Criteris d’avaluació
*
Diferenciar tipus de ballet segons les èpoques.
*
Interpretar una cançó nova prestant atenció a la pronunciació i a
l’accentuació de la lletra.
*
Conéixer els passos i els moviments per a ballar una dansa.
*
Conéixer una figura musical nova: la semicorxera i el silenci de
semicorxera.
*
Utilitzar les cançons populars interpretades amb flauta per a
millorar l'aprenentatge del llenguatge musical.
*
Descobrir l’evolució del ball als salons.
*
Prestar atenció a l’entonació i de la vocalització en la
interpretació de cançons.
*
Mantindre la coordinació amb els companys en la interpretació
d’una partitura amb la flauta.
*
Identificar en el pentagrama les notes i els signes musicals que
s’han aprés.
*
Adequar els moviments a l'espai i al ritme de la música.
Unitat 5. Operetes, sarsueles i musicals
Justificació
Desenvolupar la percepció auditiva alhora que es coneixen gèneres
musicals nous: opereta, sarsuela i musical.
Objectius
*
Gaudir d’este gènere musical i aprendre a associar el sentit
auditiu amb el visual.
*
Aprendre una cançó nova i practicar jocs de relaxació.
*
Conéixer les diverses possibilitats que té el cos per a crear
moviments diferents adaptats al mateix tema musical.
*
Interpretar la lectoescriptura musical aplicant els nous conceptes
que s’han aprés.
*
Repassar les digitacions que s’han aprés i interpretar una peça
nova amb la flauta.
*
Ser capaços de valorar la importància de la música en la formació
integral de la persona.
*
Consolidar el significat del puntet i conéixer nous signes de
prolongació: el calderó i la lligadura.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
L’opereta, la sarsuela i el musical.
*
Els signes de prolongació.
*
La lligadura.
*
El calderó.
*
La prosòdia rítmica.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
Habilitats de l’educació vocal: relaxació.
*
Flauta dolça: do, re, mi, fa, sol, la, si, do’ i re’ .
*
El valor lúdic de la cançó.
Creació musical
*
El moviment com a recurs per a una audició.
*
Les possibilitats expressives del cos.
Competències bàsiques
Competència en comunicació lingüística
Incorporació del llenguatge com a eina per a integrar l’aprenentatge
en l’estructura cognitiva.
Competència cultural i artística
Consideració de la música com a part del patrimoni dels pobles.
Valoració de les manifestacions artístiques presentades.
Competència d’aprendre a aprendre
Acceptació de la diversitat de respostes a una qüestió i motivació per
a abordar una mateixa situació amb diversos enfocaments.
Autonomia i iniciativa personal
Indagació en el coneixement d'un mateix, identificant emocions pròpies
i comprenent les dels altres.
Adquisició d’un criteri propi i habilitats per a materialitzar les
iniciatives personals.
Criteris d’avaluació
*
Gaudeix del gènera musical que s’ha explicat en la unitat i
associa el sentit auditiu amb el sentit visual.
*
Aprendre una cançó nova i practicar jocs de relaxació.
*
Conéixer les diverses possibilitats que té el cos per a crear
moviments diferents adaptats al mateix tema musical.
*
Interpretar la lectoescriptura musical aplicant els nous conceptes
musicals que s’aprenen progressivament.
*
Repassar les digitacions que s’han aprés i aprendre una peça nova
amb la flauta.
*
Ampliar els coneixements que s’han aprés.
*
Ser capaços de valorar la importància de la música en la formació
integral de la persona.
*
Identificar les notes, les figures musicals i la resta d’elements
del pentagrama.
*
Entonar i mesurar de manera adequada una partitura convencional
amb signes de prolongació.
Unitat 6. L’òpera
Justificació
Donar a conéixer l’òpera com a espectacle total que integra el teatre,
la dansa, la música i les arts decoratives.
Objectius
*
Mostrar els diversos tipus d’òpera i les peculiaritats que
presenta.
*
Aprendre una cançó nova tenint en compte les tècniques vocals que
s’han aprés durant el curs.
*
Potenciar la creativitat i la imaginació per a crear moviments.
*
Identificar les línies addicionals i les notes que s’escriuen fora
de les línies i dels espais del pentagrama.
*
Conéixer i emprar grafies no convencionals.
*
Emprar ostinatos rítmics per a acompanyar una cançó.
*
Conéixer les parts de l’òpera.
*
Discriminar els instruments que intervenen en un tema musical
clàssic.
Continguts
Bloc 3. Escolta
*
L’ópera.
*
La nota si greu.
*
Les línies addicionals.
*
Les parts de l’òpera.
Bloc 4. Interpretació i creació musical
Interpretació
*
La nota si greu.
*
Grafies no convencionals.
*
L’ostinato rítmic.
*
Les figures i les equivalències corresponents.
*
La línia divisòria.
*
Coreografia mitjançant el musicograma.
Creació musical
*
Els instruments escolars de percussió com a forma d’acompanyament.
Competències bàsiques
Competència en comunicació lingüística
Ús de normes lingüístiques, explicació de processos i vocabulari
específic.
Ús del llenguatge com a vehicle d’expressió d’opinions pròpies i de
sentiments.
Capacitació per a recopilar i processar la informació que s’ha rebut.
Competència matemàtica
Adquisició de destreses que ajuden a raonar matemàticament, com ara
equivalències entre figures i silencis.
Competència social i ciutadana
Valoració de les danses com a mitjà de relació, cooperació i compromís
amb els altres.
Competència cultural i artística
Expressió de les idees, de les experiències i dels sentiments de
manera creativa en el camp musical.
Competència d’aprendre a aprendre
Capacitació per a plantejar metes i objectius a curt termini, de
manera que s’obriguen horitzons nous.
Criteris d’avaluació
*
Mostrar interés pels diversos tipus d’òpera i les peculiaritats
que presenta.
*
Aprendre una cançó nova tenint en compte diverses tècniques vocals
que s’han aprés en el curs.
*
Utilitzar la creativitat i la imaginació per a crear moviments.
*
Identificar les línies addicionals i les notes que s’escriuen fora
de les línies i dels espais del pentagrama.
*
Conéixer i emprar grafies no convencionals.
*
Interpretar ostinatos rítmics per a acompanyar una cançó.
*
Ampliar el que s’ha aprés sobre l’òpera i conéixer totes les parts
que presenta.
*
Definir els conceptes musicals que s’han aprés i identificar cada
figura musical amb el silenci respectiu.
*
Aprendre els passos d’una coreografia amb un musicograma.
*
Adequar el moviment a l’espai i a la música.
Projecte curricular València

More Files

Showing 20 files
Icon
CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE DE RADU ARDEVAN 11 ABREVIERI
cuprins cuvânt înainte de radu ardevan / 11 abrevieri / 13 introducere / 19 a. problema / 19 b. obiectivul / 19 c. mijloace
Icon
ENFANTS SOUS TUTELLE D’ÉTAT (TUTELLE DÉPARTEMENTALE) ART 433 DU
enfants sous tutelle d’état (tutelle départementale) art. 433 du code civil et décret du 6 novembre 1974
Icon
P ROMAT AG TÉLÉPHONE +41 (0)52 320 94 00
p romat ag téléphone +41 (0)52 320 94 00 stationsstrasse 1 télécopie +41 (0)52 320 94 02 ch8545 rickenbach sulz [email protected] n° tv
Icon
MESURE DE BRUIT LE BRUIT EST UN PHÉNOMÈNE PHYSIQUE
mesure de bruit le bruit est un phénomène physique perçu d’une manière subjective. son importance peut être jugée grâce aux sonomètres.
Icon
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES COMPÉTENCES
les principes généraux de la compensation financière des compétences décentralisées i/ les principes qui encadrent la compensation financiè
Icon
RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AMB REFERÈNCIA 04217 OFERTA TÈCNIC
resolució de la convocatòria amb referència 042/17, oferta tècnic de laboratori l’institut de recerca biomèdica de lleid
Icon
INDICATIONS SUR LE NIVEAU D’ACQUISITION DE MAÎTRISE POUR LA
indications sur le niveau d’acquisition de maîtrise pour la composante c3 du domaine 1 : c’est l’efficacité ( la performance : bleu dans le
Icon
NOTA DE PREMSA UN LATERAL DE LA PLAÇA DE
nota de premsa un lateral de la plaça de l’oli estarà tallat la setmana vinent amb motiu d’obres de reparació de la calçada, la
Icon
SERII ŞI GRUPE ANUL II – MEDICINA 20202021 SERIA
serii şi grupe anul ii – medicina 20202021 seria a gr. 1 gr. 3 1. abdhamed rashed fuad mohammad repetent
Icon
MONSIEUR LE MINISTRE D’ETAT GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE
monsieur le ministre d’etat, garde des sceaux, ministre de la justice, représentant le gouvernement de la république du sénégal, mesdames et
Icon
CHAPITRE V LES PROTOCOLES DE L’INTERFACE AIR ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
chapitre v les protocoles de l’interface air ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Icon
GCS DE MOYENS GCS ES GCS MS
gcs de moyens / gcs es / gcs ms – public trame type de support conventionnel logo n°1 logo n°2
Icon
PROFIL DE POSTE 1 ENTREPRISE NAUTIC CONCEPT INTITULÉ DU
profil de poste 1. entreprise nautic concept intitulé du poste animateur (h/f) description du poste sur une
Icon
IX TROBADA DENTITATS DE RECERCA LOCAL I COMARCAL DEL
ix trobada dentitats de recerca local i comarcal del maresme canet de mar, 11 d’abril de 2015 “torres de guaita, defenses i fortific
Icon
LES MAISONS FAMILIALES RURALES À L’ÉTRANGER UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL
les maisons familiales rurales à l’étranger un rayonnement international les mfr ont très vite noué
Icon
BUNYOLS DE CARBASSA INGREDIENTS 300 GR DE POLPA DE
bunyols de carbassa ingredients: 300 gr. de polpa de carbassa 400 gr. de farina 4 ous 160 gr. de sucre 1 sobre de royal
Icon
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРИМАРУ (МУНИЦИПИЙГОРОДКОММУНАСЕЛО) (ФАМИЛИЯ ИМЯ) РАЗРЕШЕНИЕ
приложение 4 примару (муниципий/город/коммуна/село) (фамилия, имя) разрешение на сн
Icon
VÝKAZ PLNĚNÍ MINIMÁLNÍCH STANDARDŮ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA PDF HODNOCENÝ
výkaz plnění minimálních standardů tvůrčí činnosti na pdf hodnocený rok jméno a příjmení ap katedra/ústav a hlavní výstup
Icon
HTML HEAD TITLEERRORTITLE HEAD BODY FORM IDCTL00 NAMECTL00 METHODPOST
html head titleerror/title /head body form idctl00 namectl00 methodpost action../../../../../layouts/mobile
Icon
INCLUSIÓN DE PACIENTES EN PRUEBA CRUZADA SERVICIO DE NEFROLOGÍA
inclusión de pacientes en prueba cruzada servicio de nefrología f20phe1 fecha: 28/11/2012 ed. 01 fecha y hora: