DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

CONSENTIMENT PER A L’EXPEDICIÓ DE VOLANTS

consentiment per a l’expedició de volants o certificats col·lectius al padrò municipal d’habitantsmenors dades de la perso
23 Feb, 2024
Date
59.59 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Icon
CLÀUSULA DINFORMACIÓ I CONSENTIMENT PER A LA RECOLLIDA DE
clàusula dinformació i consentiment per a la recollida de dades, imatges i fotografies de clients, usuaris i alumnes majors d´edat logo nom
Icon
DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT AMB ACITRETINA NÚM DE HISTÒRIA
document de consentiment informat amb acitretina núm. de història e n/na: de anys d’edat ( nom i dos cognoms del pacient)
Icon
CONSENTIMENT INFORMAT ORGANITZA NOM ENTITAT I SECCIÓ C
consentiment informat organitza: nom entitat i secció c/ .....****.
Icon
CONSENTIMENT PER A LA PUBLICACIÓ DE LES IMATGES DE
consentiment per a la publicació de les imatges de la visita al museu d’art modern de tarragona
Icon
DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA UTILITZACIÓ DE
document de consentiment informat per a la utilització de dades clíniques i obtenció de material biològic per un projecte recerca biomèd
Icon
CONSENTIMENT PER A L’EXPEDICIÓ DE VOLANTS O CERTIFICATS COL·LECTIUS
consentiment per a l’expedició de volants o certificats col·lectius al padrò municipal d’habitantsmenors dades de la persona sol·li
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript


CONSENTIMENT PER A L’EXPEDICIÓ DE VOLANTS O CERTIFICATS COL·LECTIUS AL
PADRÒ MUNICIPAL D’HABITANTSMENORS
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms *
 
DNI / Passaport/NIF/NIE*
 
Adreça*
 
Codi Postal*
 
Municipi*
 
Província*
 
Telèfon mòbil*
 
Telèfon fix
 
Adreça electrònica*
 
DADES DEL REPRESENTANT
Nom i cognoms*
 
DNI / Passaport/NIF/NIE*
 
Raó social
 
Adreça*
 
Codi Postal*
 
Municipi*
 
Província*
 
Telèfon mòbil*
 
Telèfon fix
 
Adreça electrònica*
 
D 'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i altra legislació vigent, AUTORITZO a
l'Ajuntament de la Garriga que m'enviï notificacions electròniques en
relació amb aquesta sol·licitud.
He llegit i accepto les condicions del servei de notificacions
electròniques (veure al final del formulari)
*Camps que s’han d’emplenar de manera obligatòria
AUTORITZO a l’Ajuntament de la Garriga a donar les meves dades
personals dels meus/ves fills/es a qualsevol petició que puguin fer
les persones empadronades en el meu domicili, i per a qualsevol tràmit
que s’hagi de fer des del Departament de Padró d’Habitants.
NOM
DATA NAIXEMENT
DNI/NIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sóc informat/da que en el cas de NO VOLER continuar donant aquest
consentiment, hauré de dirigirme per escrit a l’Ajuntament de la
Garriga comunicant aquest canvi.
El que signo als efectes escaients,
La Garriga,   de/d’  de 20 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de
dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran
incorporades al fitxer del Registre General d’aquest ajuntament i als
fitxers corresponents en atenció als assumptes que es derivin del
contingut d’aquesta instància amb la finalitat de gestionarlos. Podrà
dirigirse per escrit al Registre General de l’Ajuntament per exercir
els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades
personals.
Condicions del servei de comunicacions i notificacions electròniques

L'acceptació comportarà el consentiment de la persona interessada per
rebre per mitjans electrònics qualsevol notificació amb efectes
jurídics que es pugui derivar d'aquest procediment.
El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a la
persona interessada correus electrònics i/o missatges SMS informantlo
del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s'envien
a títol merament informatiu.
Pel que fa a les notificacions electròniques de conformitat amb
l'establert en l'article 56 de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
la notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada a tots els
efectes si, un cop s'ha acreditat la posada a disposició de la persona
interessada o del representant o la representant d'aquesta, han
transcorregut deu dies naturals sense accedirne al contingut, o bé
cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d'ofici o a
instància del destinatari o destinatària, es comprovi la
impossibilitat tècnica o material d'accedirhi.
Per a l'acreditació de l'accés de la persona interessada al contingut
de les notificacions/comunicacions caldrà la identificació i/o
autenticació de la mateixa mitjançant una contrasenya d'un sol ús, que
s'enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic
indicats en aquesta sol·licitud. En la utilització d'aquest sistema es
recomanable aplicar les mesures de seguretat següents:
Consideracions de seguretat per a l'ús del mecanisme d'identificació
basat en l'enviament de contrasenyes d'un sol ús al telèfon mòbil o a
una adreça de correu electrònic 
1. Les paraules de pas d'un sol ús:
*
Només es poden fer servir per accedir al sistema que l'està
sol·licitant.
*
Tenen una vigència temporal limitada (en general de 30 minuts).
*
Només es poden fer servir en una transacció.
*
Són d'ús personal i intransferible.
2. Donat que la paraula de pas s'envia a través del mitjà electrònic
seleccionat per l'usuari/ària, part de la seguretat global del sistema
passa per la seguretat que s'apliqui en aquest mitjà. En general, és
aconsellable tenir en compte les recomanacions següents:
 a) Correu electrònic:
*
Fer servir contrasenyes d'accés a la bústia de correu prou
robustes (combinacions de lletres, números i caràcters especials
amb una llargària no inferior a 8 caràcters) i canviarles amb una
periodicitat no inferior a un any.
*
Fer servir un compte de correu electrònic d'ús exclusiu i mai
comptes de correu d'ús col·lectiu.
*
Si es té alguna sospita que el mitjà ha estat compromès des del
punt de vista de la seguretat (intents d'accés, evidències d'accés
d'origen desconegut, etc.) cal canviar immediatament la
contrasenya d'accés al correu electrònic.
*
Mantenir els equips amb els que s'accedeix al correu electrònic
lliure de programari malintencionat. Es recomana fer servir
antivirus fiables amb regularitat.
*
Mantenir actualitzat el sistema operatiu i navegadors amb els que
s'accedeix al correu electrònic.
*
En cas d'accedir al servei que requereix la paraula de pas des
d'un equip d’ús públic, tancar la sessió i el navegador un cop
finalitzat l'ús d'aquest.
 b) Telèfon mòbil:
*
Cal protegir amb una contrasenya l'accés al dispositiu
(preferiblement numèrica, no de patró) i cal configurar que el
bloqueig es dispari automàticament en tancar o transcorregut un
període de temps.
*
Cal protegir amb una contrasenya el desbloqueig de la targeta SIM.
*
En cas de pèrdua o robatori de l'aparell, cal donarlo de baixa
immediatament seguint el procediment que l'operador hagi indicat.
En general, cal tenir apuntat el codi IMEI que identifica el
dispositiu (podeu conèixer el vostre IMEI teclejant *#06#).
*
Mantenir el telèfon lliure de programari malintencionat. Es
recomana fer servir antivirus fiables amb regularitat.
*
Mantenir actualitzat el sistema operatiu del telèfon.
Totes les notificacions/comunicacions practicades a la persona
interessada restaran a la seva carpeta ciutadana ubicada a la seu
electrònica de l’Ajuntament de la Garriga.
Ajuntament de la Garriga, Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga ·
Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 · [email protected]
www.lagarriga.cat

More Files

Showing 20 files
Icon
CLAUDE GRASLAND AVRIL 2001 ARTICLE PROPOSÉ POUR PUBLICATION À
claude grasland, avril 2001, article proposé pour publication à la revue annales des mines essai de representation cartographique des emiss
Icon
CCPQ BD PACHÉCO 19 BOÎTE 0 1010
ccpq bd pachéco 19 boîte 0 1010. bruxelles tél. : 02 210 50 65 fax : 02 210 55 33 email : [email protected] www.
Icon
LA STRATÉGIE DE DAKAR POUR LE RENFORCEMENT DE LA
la stratégie de dakar pour le renforcement de la capacité d’action des jeunes 1. nous, les jeunes participant
Icon
DÉCLARATION SE M NASSER BOURITA MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
déclaration s.e. m. nasser bourita ministre des affaires etrangères et de la coopération internationale du royaume du maroc
Icon
PENSER L’ŒUVRE D’ART EN DEHORS DE L’ÉCONOMIE CULTURELLE TRADITIONNELLE
penser l’œuvre d’art en dehors de l’économie culturelle traditionnelle introduction de la participation à la collaboration, qui définit
Icon
INSTITUT PRIVAT D’ESTUDIS MÓN JUÏC BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ NOM I
institut privat d’estudis món juïc butlleta d’inscripció nom i cognoms ...........................................................
Icon
ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE LA FRANCE ET LA TURQUIE ECHANGES
echanges commerciaux entre la france et la turquie echanges franceturquie (en mds eur) source : douanes françaises la turquie
Icon
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ ТЕНДЕРА ПО ЗАКУПУ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА
протокол итогов тендера по закупу изделий медицинского назначения на 2020 год согласно постановлению правительства №1729 «об утверждении п
Icon
LAS SOLICITUDES DE CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO ÚNICO
las solicitudes de cesión de derechos de pago único deberán realizarse utilizando el programa démeter.
Icon
C ALCULE LE PÉRIMÈTRE ET L’AIRE DE CETTE FIGURE
c alcule le périmètre et l’aire de cette figure. 12 cm a b 4 cm c e 9 cm
Icon
LORS DU COMITÉ TECHNIQUE QUI S’EST TENU LE 5
lors du comité technique qui s’est tenu le 5 novembre 2009, la direction nous a soumis pour avis l’harmonisation des horaires pour les servi
Icon
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПЛЕНАЦ КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА
туристичка организација ,,опленац,, конкурснa документацијa јавна набавка услуге издавања оброка за раднике који учествују у
Icon
TSSVT FICHEBILANLA RÉGULATION DE LA FONCTION DE REPRODUCTION CHEZ
ts/svt/ fichebilan/la régulation de la fonction de reproduction chez l’homme et chez la femme notions à savoir et donc à pouvoir définir…
Icon
NOUS CONTACTER COURRIEL TOULOUSEENTRANSITIONGMAILCOM BLOG WWWTOULOUSETRANSITIONFRANCEFR
nous contacter : courriel : [email protected] blog : www.toulouse.transitionfrance.fr/
Icon
REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES (ARTICLE 1675 4
requête en reglement collectif de dettes (article 1675 /4 du code judiciaire) au juge du tribunal du travail de bruxelles.
Icon
OBJECTIUS L’ACTIVITAT PLANIFICADA ÉS DE TIPUS TRANSVERSAL A DOS
objectius l’activitat planificada és de tipus transversal a dos mòduls del cicle, doncs amb ella anem a treballar tant unitats de treball de
Icon
SÉJOUR À VALENCE VALENCE SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET PARTICULARITÉS
séjour à valence valence situation géographique et particularités de la ville: située à l’est de l’espagne, sur la côte
Icon
JULIOL 2004 MARÇ 2004 PLA ESTRATÈGIC DE LA BIBLIOTECA
juliol 2004 març 2004 pla estratègic de la biblioteca de catalunya 20042008 introducció la biblioteca de cataluny
Icon
CAHIER DES CHARGES CREATION D’UN DISPOSITIF D’ACCUEIL PERMETTANT LA
cahier des charges creation d’un dispositif d’accueil permettant la continuite de l’accompagnement des mineurs non accompagnes ayan
Icon
IES BADALONA VII DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS ELS INFORMES
ies badalona vii departament de ciències experimentals els informes de laboratori estructura de l’info