DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

Exercicis de derivació de les PAU

exercicis de derivació de les pau tecnològic (20062011). 1. sigui quan . a) calculeu el valor de a perquè aquesta funció t
23 Feb, 2024
Date
109.01 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Icon
EXERCICIS UNITAT 3 MESCLES I SOLUCIONS QUÍMICA 1
exercicis unitat 3 : mescles i solucions química 1. classifica les mostres següents en homogènies i heterogènies: sucre; air
Icon
EXERCICIS DE PROGRAMACIÓ RESOLTS AMB C CAPÍTOL 6 INICIACIÓ
exercicis de programació resolts amb c#. capítol 6: iniciació a javascript iniciació a javascript 2 6.3) afegim elements a una tab
Icon
EXERCICIS DE FORMULACIÓ INORGÀNICA (2ON BATXILLERAT) 1 PERMANGANAT DE
exercicis de formulació inorgànica (2on batxillerat) 1. permanganat de sodi 2. clorur de ferro (iii) 3.
Icon
NOMBRES FRACCIONARIS EXERCICIS PAPER LES FRACCIONS LES PODEM
nombres fraccionaris: exercicis paper les fraccions les podem classificar com: pròpies
Icon
ACTIVITATS SOBRE GRÀFIQUES POSICIÓTEMPS EXERCICIS SOBRE CONVERSIÓ D’UNITATS
activitats sobre gràfiques posiciótemps *exercicis sobre conversió d’unitats per factors de con
Icon
EXERCICIS PAU TECN SOBRE FUNCIONS RACIONALS 1 TROBEU LES
exercicis pau tecn. sobre funcions racionals. 1. trobeu les asímptotes de la funció pau cat tec set 2010 2. determineu el
Icon
15 QÜESTIONS I EXERCICIS PROPOSEM AQUÍ UNA COLECCIÓ
15 qüestions i exercicis proposem aquí una colecció de qüestions i exercicis senzills per a cada capítol del
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript

Exercicis de derivació de les PAU Tecnològic (20062011).

1. Sigui quan .
a) Calculeu el valor de a perquè aquesta funció tingui un extrem
relatiu en el punt d’abscissa .
b) Quan , classifiqueune els extrems relatius.
(PAU CAT TEC JUNY 2011)
2. La gràfica corresponent a la derivada d’una funció és la
següent:

a) Expliqueu raonadament quins valors de x corresponen a màxims o a
mínims relatius de f(x).
b) Determineu els intervals de creixement i decreixement de la funció
f(x).
(PAU CAT TEC JUNY 2011)
3. Donada la funció
a) Determineu la relació que han de complir els paràmetres a, b i c
perquè f(x) tingui un extrem relatiu en el punt d’abscissa .
b) Calculeu el valor del paràmetre a perquè hi hagi un punt d’inflexió
de la funció f(x) en el punt d’abscissa .
c) Determineu la relació entre els paràmetres a,b i c sabent que la
gràfica de f(x) talla l’eix OX en el punt d’abscissa .
d) Calculeu el valor dels paràmetres a, b i c perquè es compleixin les
tres propietats anteriors alhora.
(PAU CAT TEC SET 2011)
4. Sigui un polinomi qualsevol de segon grau.
a) Trobeu la relació existent entre els paràmetres a, b i c sabent que
es compleix que i
b) Quan es compleix la condició anterior, indiqueu quins valors pot
tenir
(PAU CAT TEC JUNY 2010)
5. En la figura següent es representen dues funcions. L’una és la
derivada de l’altra. Decidiu si la funció f(x) és la derivada de la
funció g(x) o és a l’inrevés, estudiant què passa en els punts x a ,
x b i x c.

(PAU CAT TEC JUNY 2010)
6. Sigui . Donades les rectes i  :
a) Expliqueu, raonadament, si alguna de les dues rectes pot ser
tangent a la corba en algun punt.
b) En cas que alguna d’elles ho sigui, trobeu el punt de tangència.
(PAU CAT TEC SET 2009)
7. Considereu la funció real de variable real
a) Trobeune el domini.
b) Calculeu l’equació de les seves asímptotes, si en té.
c) Estudieune els intervals de creixement i decreixement, així com
les abscisses dels seus extrems relatius, si en té, i
classifiqueulos.
(PAU CAT TEC SET 2009)
8. Considereu una funció tal que la seva representació gràfica a
l’interval (3,3) és la següent:

a) Determineu les abscisses dels punts extrems (màxims i mínims)
relatius.
b) Estudieu el creixement i decreixement de la funció a l’interval
(3,3)
c) Feu un esbós de la gràfica de la derivada d’aquesta funció.
d) Sabent que la funció és de la forma , trobeu de quina
funció es tracta.
(PAU CAT TEC JUNY 2008)
9. Digueu per a quin valor de x la recta tangent a la corba és
paral·lela a la recta . Escriviu l’equació d’aquesta tangent.
(PAU CAT TEC JUNY 2008)
10. Considereu la funció . Trobeu els valors de a i b
que fan que la recta sigui tangent a la gràfica de f quan x
1.
(PAU CAT TEC SET 2008)
11. Donades les funcions i :
a) Comproveu que
b) Comproveu també que i
c) Comproveu que
d) Calculeu dividint per el numerador i el
denominador; amb un procediment similar (però no igual), trobeu

(PAU CAT TEC SET 2008)
12. La funció derivada de certa funció contínua és una
funció a trossos formada per les semirectes del dibuix.

a) Digueu si f(x) és derivable en tots els punts de i per què.
b) Estudieu el creixement i el decreixement de f(x).
c) Trobeu si f(x) té algun extrem relatiu i, si és així, per a quin
valor de x i de quin tipus.
d) Sabent que f(0)1, calculeu el valor de f(1).
Justifiqueu totes les respostes.
(PAU CAT TEC JUNY 2007)
13. Calculeu els valors del paràmetre a, , que fan que les
tangents a la corba d’equació en els punts d’inflexió siguin
perpendiculars.
(PAU CAT TEC JUNY 2007)
14. En quin punt la recta tangent a la funció és paral·lela a
l’eix d’abscisses? Escriviu l’equació de la recta tangent en aquest
punt.
(PAU CAT TEC SET 2007)
15. Considereu la funció
a) Calculeu c sabent que la seva recta tangent en el punt d’abscissa x
0 és horitzontal.
b) Per al valor de c trobat a l’apartat anterior, calculeu a i b
sabent que aquesta funció té un extrem relatiu en el punt d’abscissa x
2 i que talla l’eix OX quan x 1.
c) Per als valors obtinguts als altres apartats, calculeu els
intervals on la funció creix i decreix, els seus extrems relatius i
feu una representació gràfica aproximada.
(PAU CAT TEC JUNY 2006)
16. Considereu la funció definida per . Calculeu quant val el
pendent de la recta tangent a la seva gràfica pel punt d’abscissa x
0. Trobeu si hi ha altres punts en els quals el pendent de la tangent
sigui igual al que s’ha obtingut.
(PAU CAT TEC JUNY 2006)
17. Donada la funció .
a) Trobeu el seu domini i les possibles interseccions amb els eixos.
b) Trobeu els intervals on creix i decreix i els extrems relatius.
c) Trobeu les possibles asímptotes.
d) Feu la representació gràfica aproximada de la funció.
(PAU CAT TEC JUNY 2006)
18. Sigui la funció definida per , on a i b són
nombres reals.
a) Calculeu els valors de a i b per tal que la funció tingui un extrem
relatiu en el punt .
b) Per als valors de a i b obtinguts, digueu quin tipus d’extrem té la
funció en el punt esmentat.
(PAU CAT TEC SET 2006)
Solucions:
1. http://www.toomates.net/Llistes/a2011/oct/pau/paumate11jp.pdf
2. http://www.toomates.net/Llistes/a2011/oct/pau/paumate11jp.pdf
3.
http://www.toomates.net/Llistes/a2011/oct/pau/CIE1011EXA2BATMATESPAUSETEMBRE20110908.pdf
4.
http://www.toomates.net/Llistes/a2010/nov/selec2010/paumate10jp.pdf
5.
http://www.toomates.net/Llistes/a2010/nov/selec2010/paumate10jp.pdf
6. http://www.toomates.net/Llistes/a2010/mar/paumate09sp.pdf
7. http://www.toomates.net/Llistes/a2010/mar/paumate09sp.pdf
8.
http://www.toomates.net/Llistes/a2009/jun/provespau2008solucions/paumate08jp.pdf
9.
http://www.toomates.net/Llistes/a2009/jun/provespau2008solucions/paumate08jp.pdf
10.
http://www.toomates.net/Llistes/a2009/jun/provespau2008solucions/paumate08sp.pdf
11.
http://www.toomates.net/Llistes/a2009/jun/provespau2008solucions/paumate08sp.pdf
12.
http://www.toomates.net/Llistes/a2009/jun/provespaumatematiques/paumate07jp.pdf
13.
http://www.toomates.net/Llistes/a2009/jun/provespaumatematiques/paumate07jp.pdf
14.
http://www.toomates.net/Llistes/a2009/jun/provespaumatematiques/paumate07sp.pdf
15.
http://www.toomates.net/Llistes/a2009/jun/provespaumatematiques/paumate06jp.pdf
16.
http://www.toomates.net/Llistes/a2009/jun/provespaumatematiques/paumate06jp.pdf
17.
http://www.toomates.net/Llistes/a2009/jun/provespaumatematiques/paumate06jp.pdf
18.
http://www.toomates.net/Llistes/a2009/jun/provespaumatematiques/paumate06sp.pdf

More Files

Showing 20 files
Icon
CÍLEM 17 CVIČENÍ GEOLOGIE ROZLIŠENÍ ZÁKLADNÍCH TYPŮ HORNIN
cílem 17 cvičení geologie : rozlišení základních typů hornin na základě pochopení zákonitostí jejich vzniku a tím i výskytu hornin horn
Icon
DAİRE VE MÜESSESELER SİVİL SAVUNMA SERVİSLERİ MÜKELLEF SAYILARI HESAPLAMA
dai̇re ve müesseseler si̇vi̇l savunma servi̇sleri̇ mükellef sayilari hesaplama çi̇zelgesi̇ personel sayisi 200 400 600 800 1000
Icon
TITRE CÉSARIENNE ET TROUBLES GÉNITOSEXUELS DU POSTPARTUM CESAREAN
titre césarienne et troubles génitosexuels du postpartum cesarean and postpartum genitosexual disorders auteur
Icon
BANDO CAMPAÑA DE IDENTIFICACIÓN Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 2019 MUNICIPIO
bando campaña de identificación y vacunación antirrábica 2019 municipio localidad fecha prevista hora lugar
Icon
PROPOSTA DE CANDIDATURA PREMI CATALUNYA DE SOCIOLOGIA D ADES
proposta de candidatura premi catalunya de sociologia d ades personals del/a candidat/a: nom i cognoms data de naixem
Icon
TD CYCLE DE VIE DES PRÉNOMS 1°) EN
td cycle de vie des prénoms 1°) en comparant le choix d’un prénom à la consommation d’un produit, dites quels déterminants de la consomma
Icon
ARRETE DE REINTEGRATION APRES DISPONIBILITE AUPRES D’UN NOUVEL EMPLOYEUR
arrete de reintegration apres disponibilite aupres d’un nouvel employeur ressources humaines modèle d’arrêté le ma
Icon
CORRESPONDANCE ENTRE LES MONNAIES DU XVII° SIÈCLE ET LES
correspondance entre les monnaies du xvii° siècle et les euros.* d
Icon
« HAUSSEZ LE FINANCEMENT » GUIDE FORMULAIRE PSOC 20202021
« haussez le financement » guide formulaire psoc 20202021 et action annuelle de revendications tout savoir des nouveautés du fo
Icon
201GADA LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRAM PIETEIKUMS UZŅĒMUMU REĢISTRA
201.gada . latvijas republikas uzņēmumu reģistram pieteikums uzņēmumu reģistra epakalpojumu saņemšanai produkcijas v
Icon
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL INSTITUTO
república de colombia ministerio de la protección social instituto colombiano de bienestar familiar dirección administrativa
Icon
RELATION POIDS MASSE 3ÈME TYPE DACTIVITÉ TP COURS CONNAISSANCES
relation poids masse 3ème type dactivité tp cours connaissances, capacités et attitudes (du socle commun de connaissance
Icon
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 20 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА В Г ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
информационное письмо 20 февраля 2013 года в г. зеленодольск (татарстан) состоится всероссийская научнопрактическая конференция с меж
Icon
DNES JSME SI VYPRÁVĚLI O TOM ŽE SE NEMÁME
dnes jsme si vyprávěli o tom, že se nemáme bát, protože nám pán ježíš pomůže, jako pomohl petrovi. paní učitelka dala martinovi úkol: odnést
Icon
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
сведения о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории приморский край (наименование субъекта
Icon
POSTGRADUATE DIPLOMA IN DIETETICS REQUIRED CREDIT SUMMARY FORM MODULE
postgraduate diploma in dietetics required credit summary form module name credits grade brief description of content hum
Icon
KIT DEMANDE DAIDE JURIDICTIONNELLE POUR CONTESTER UNE OQTF (OBLIGATION
kit demande daide juridictionnelle pour contester une oqtf (obligation de quitter le territoire français) ce kit est là pour simplifier
Icon
เทศบาลตำบลวิชิต [ VICHIT SUBDISTRICT MUNICIPALITY ] ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตวิชิต อเมือง
เทศบาลตำบลวิชิต [ vichit subdistrict municipality ] ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076525100 โทรสาร 07652
Icon
ARRETE DE REINTEGRATION APRES CONGE DE MALADIE DE M
arrete de reintegration apres conge de maladie de m ..................................................................... grade .
Icon
LES LITIÈRES PROBLÉMATIQUE BAISSE DES ACTIVITÉS FORESTIÈRES AU QUÉBEC
les litières problématique; baisse des activités forestières au québec et une demande accrue des sciures de bois pour la transformatio