DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

PLEC DE clàusules TÈCNIQUES

plec de clàusules tècniques particulars que regirà el contracte administratiu especial de cessió de l’ús privatiu per a la ge
15 Jan, 2024
Date
418.03 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript


PLEC DE clàusules TÈCNIQUES PARTICULARS QUE regirà el contracte
administratiu especial de cessió de l’ús privatiu per a la gestió de
la cuina deL CENTRE EDUCATIU MUNICIPAL DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ
INFANTIL TONINAINA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

1. Objecte del contracte

El present contracte administratiu especial té per objecte
l’explotació de la cuina de titularitat municipal amb la finalitat de
subministrar a l’Escola Infantil Municipal Toninaina el desdejuni,
berenar matí, dinar, berenar tarda, i amb la possibilitat d’utilitzar
la cuina per l’elaboració per un posterior transport i subministrament
de menús a altres establiments (menjadors d’escoles, llars d’infants,
llars d’avis, etc.).
El centre escolar on es prestarà el servei està ubicat a l’Avinguda
del Raiguer s/n d’Inca.
El servei de restauració oferirà un menú de qualitat adaptat a les
necessitats nutritives dels infants d’edats compreses entre els quatre
mesos i els tres anys.
El servei de cuina inclou:
*
El disseny dels menús.
*
L’elaboració dels menús.
*
La coordinació amb els responsables del centre.
*
L'adaptació dels menús a les necessitats específiques (diabètics,
vegetarians, celíacs,...).
*
El servei de cuina s’ajustarà a la normativa vigent sanitària i
tindrà les autoritzacions sanitàries preceptives.
A part de cobrir aquesta necessitat biològica cal considerar el moment
del dinar com a part del projecte educatiu del centre perquè
intervenen factors de socialització, d’adquisició d'hàbits d'higiene,
de descans, etc., i per aquest motiu el personal d’atenció educativa
del centre educatiu es farà càrrec de l’assistència i l’atenció de
l’alumnat durant el temps del menjador.
2. Condicions generals de la gestió de la cuina.
L’empresa adjudicatària es compromet a realitzar al seu risc i ventura
la prestació completa de la gestió de la cuina de l’Escola Infantil
Toninaina i haurà d’incloure:
*
El disseny dels menús.
*
La confecció de la proposta de menús.
*
La coordinació amb els responsables del centre.
*
La selecció de compra d’aliments i matèries primeres, i la
determinació de productes i quantitats adequats per a la prestació
del servei contractat.
*
La recepció, emmagatzematge i custòdia dels mateixos.
*
La manipulació i cuinat dels productes necessaris per a la
confecció de menús autoritzats.
*
Emplatar i servir els menús als diferents indrets del centre on es
necessitin (menjadors, aules)
*
Recollida dels diferents carros, neteja, desinfecció dels
utensilis i estris de la cuina i del menjador emprats, deixantlos
en condicions adequades per al següent ús.
*
La neteja i desinfecció general dels elements i instal·lacions
emprats en tot el procés de restauració (cuina, menjador, cambres
frigorífiques, utillatge de distribució i repartiment…)
*
L’adaptació dels menús a les necessitats específiques (diabètics,
vegetarians, celíacs, ...)
*
El contractista esdevé obligat a servir els menús dels educadors
que restin al centre Toninaina amb els infants que descansen,
sense cost afegit, de manera gratuïta.
3. Personal.
3.1.Generalitats.
3.2.1. L’adjudicatari disposarà per l’execució del servei contractat
com a mínim del personal següent:
* Cuinera; la pròpia de l’Organisme Autònom Llar d’Infants Toninaina
d’Inca, que serà subrogada per l’empresa adjudicatària. La cuinera de
l’Organisme Autònom realitza de conformitat amb el conveni 35 hores
setmanals, i disposa de 9 dies d’assumptes propis, un mes de vacances,
més 10 dies laborals de vacances gaudits per les festes de Nadal i
Pasqua. Una vegada acabat el termini del present contracte, sempre que
el seu contracte estigui vigent, la cuinera subrogada tornarà a formar
part de la plantilla del personal de la Fundació Pública Llars
d’Infants d’Inca.
3.2.2. L’empresa adjudicatària aportarà els coneixements tècnics pel
correcte desenvolupament del servei:
*
Presentarà relació de personal i funcions designades per a la
realització del servei
*
Tots els costos i responsabilitats inherents a la contractació del
personal són a càrrec de l’empresa adjudicatària.
3.2.3. El personal aportat per l’empresa adjudicatària estarà adaptat
als horaris de treball de l’Escola Toninaina: matí, migdia i tarda.
3.2.4. El personal que pel seu compte utilitzi o aporti l’empresa
l’adjudicatària no tindrà dret algun respecte al personal de l’Escola
Toninaina, atès que depèn única i exclusivament del contractista, el
qual tindrà tots els drets i obligacions inherents a la seva qualitat
d’empresari del citat personal, conforma a la legislació laboral i
social vigent, i al que en endavant es promulgui, sense que en cap cas
resulti responsable el Patronat de les obligacions nascudes entre el
contractista i els seus treballadors.
3.2.5. Tot el personal afectat per lesions cutànies i altres malalties
infeccioses que puguin transmetre’s a través dels aliments haurà de
ser substituït de forma immediata.
3.2.6. Mensualment, juntament amb la factura del menjar es presentarà
còpia dels TC1 i TC2 liquidats i ingressats, pertanyent al període
legal establert. El Patronat podrà comprovar que les persones que es
troben treballant es corresponen amb els TC1 i TC2.
3.2.7. L’òrgan de contractació es reserva el dret de sotmetre a
reconeixements mèdics a dita personal, així com exigir al contractista
la prova documental dels reconeixements mèdics que com a empresa li
obligui la legislació vigent.
3.2.8. El Patronat i la Direcció del Centre, podrà inspeccionar al
personal i el seu treball en tot el que es refereixi a la
contractació.
3.2.9. La substitució del personal contractat per l’adjudicatari, una
vegada arribat al final del contracte dependrà del que a aquest efecte
estableix la normativa vigent.
3.2.10. Les relacions laborals de l’adjudicatari amb el seu personal
hauran d’estar regides per la legislació vigent.
3.2. Condicions dietètiques i higièniques.
3.2.1. Higiene de les mans.:
Tot el personal contractat per a la realització del servei haurà de
disposar del carnet de manipulador d’aliments.
Es prohibirà portar joies (anells i polseres).
Les mans i les ungles s'han de mantenir netes. Les ungles ha d'estar
curtes i no portar vernís.
El personal es rentarà les mans i avantbraços (quan es portin
descoberts):
*
Quan s’iniciï el servei.
*
Entre les manipulacions de matèries primeres diferents.
*
En sortir del bany.
*
Després de manipular el material brut.
Es prescriurà l’ús de sabó i del raspall d’ungles.
S’utilitzarà paper d’un sol ús per assecarse les mans.
Es prohibeix d’assecador elèctric a la zona de manipulació d’aliments.
Es prohibeixen els “pírcing” tant en la cara com en altres zones del
cos exposat a la vista dels altres.
El rentat de les mans es realitzarà amb aigua calenta i potable.
L’adjudicatari col·locarà indicadors permanents que recordin les
obligacions.
A les zones de manipulació i emmagatzematge d’aliments es prohibirà
tot allò que pugui contaminarho: menjar, fumar, mastegar xiclet,
escopir, etc…
Es prohibirà la presència d’animals domèstics a les zones
d’emmagatzematge, distribució i elaboració d’aliments.
Es prohibeix fumar en totes les dependències en el servei
d’alimentació.
3.2.2. Els menús que se serveixin han d’assegurar, en general, les
necessitats alimentaries dels alumnes del centre, que la consumeixen
en els següents apartats:
*
Aportació energètica.
*
Equilibri adequat entre els nutrients energètics…
Totes les matèries primeres utilitzades en la elaboració dels menús
seran de primera qualitat.
Totes elles podran ser inspeccionades integrament per personal
competent i qualificat aportat pel Patronat, que podrà rebutjarlos
tant en el moment de la seva entrada, com en els magatzems, com en la
seva preparació. Igualment aquest personal podrà supervisar les
matèries primeres en les seves condicions d’emmagatzematge, data de
consum preferent, estoc que impedeixin qualsevol desabastiment, etc.
Quan una mercaderia sigui rebutjada, haurà de ser retirada
immediatament.
Les matèries primeres han d’anar correctament etiquetades quan
escaigui i s’han d’acompanyar de les certificacions sanitàries
oficials que garanteixin el seu origen.
Tots els productes servits per l’empresa adjudicatària hauran d’estar
subjectes al que digui la normativa vigent a cada moment.
Els proveïdors d’aquests productes hauran de disposar de registre
sanitari i altres requisits de la normativa vigent,
responsabilitzantse en tot moment a l’empresa adjudicatària de les
alteracions dels productes.
4. Instal·lacions, mobiliari i estris.
L’Escola Toninaina disposa de les següents instal·lacions/maquinàries:
*
Menjador: Cadires i taules, vaixella i coberteria.
*
Cuina: Cuina industrial (6 fogons), campana industrial extractora
de fums, forn industrial i accessoris, rentavaixella industrial i
aigüera, taula de treball.
*
Rebost amb prestatgeries.
*
Habitació per instal·lar cambra freda i cambres frigorífiques.
*
L’adjudicatari, equipara de mobiliari, maquines i estris
necessaris per a l’elaboració dels menús, així com també es farà
càrrec d’equipar i posar en funcionament la cambra freda, i de la
instal·lació de la cambra frigorífica i de la càmera de
congelació. Les característiques del mobiliari i maquinària a
subministrar i instal·lar pel contractista es troben definides a
l’annex I d’aquest plec de prescripcions tècniques.
L’adjudicatari, en cap cas tindrà ni adquirirà cap dret sobre els
locals o instal·lacions fixes o mòbils, a excepció dels drets derivats
de la seva utilització durant el període de vigència del contracte o
pròrroga d’aquest.
Les avaries en instal·lacions centrals que siguin responsabilitat
pròpia de l’Organisme Autònom (tall en el subministrament elèctric, o
en el subministrament de gas,...) que puguin ocasionar un problema que
afecti a les dependències objecte d’aquest plec seran solucionades pel
servei de manteniment de la brigada municipal.
Serà obligació de l’adjudicatari el manteniment en perfectes
condicions, d’acord amb la normativa vigent de les instal·lacions
contra incendis i evacuació de l’àrea que li afecti i especialment
haurà de procedir a la neteja de conduccions de fums i campanes segons
l’indica en el quadre de neteja, així com mantenir lliures les zones
d’evacuació.
En el moment de l’adjudicació del servei l’empresa adjudicatària i el
Patronat realitzaran conjuntament un inventari de les instal·lacions,
estris i maquinària, aportats pel Patronat i desglossament de
maquinàries, instal·lacions i estris aportats per l’empresa
adjudicatària, donant la seva conformitat ambdues parts i deixant
registre de la mateixa.
5. Col·laboració i organització de la gestió de la cuina.
A principi de cada curs escolar, l'Organisme Autònom Llar d’Infants
Toninaina d’Inca facilitarà a l’empresa que resulti adjudicatària un
calendari del curs escolar, de conformitat amb l’annex III del plec de
prescripcions tècniques, en el qual consten les dades en el que
l’empresa subministrarà els menús a la Llar d’Infants Toninaina.
Aquests menús estaran adaptats a les estacions de l’any, els costums
alimentaris, l’edat i les dietes.
L’empresa adjudicatària presentarà 15 dies abans de la finalització
del mes la proposta de menús pel mes següent a la direcció del centre,
d’acord en les directrius generals rebudes.
Abans del dia 20 del mes en curs s’aprovarà la relació definitiva dels
menús.
La proposta dels menús hauran de contemplar el següent:
*
Adequar els menús dels bebès al seu nivell evolutiu.
*
Permetre una rotació mínima de 15 dies.
*
Que s’adeqüi a les estacions d’estiu/hivern.
*
Que s’utilitzin productes propis de temporada.
*
Els menús indiquin la denominació del plat i la relació de
components.
*
Aportar menús especials per cobrir les necessitats del centre
(celíacs, al·lèrgics, ...)
*
Reunir les condicions dietètiques i higièniques indicades en
aquest plec de condicions.
L’empresa adjudicatària haurà de constituir una reserva per fer front
al servei, per un mínim de 3 dies de proveïment.
Diàriament el centre facilitarà telefònicament o personalment abans de
les 9'30 al contractista el nombre d’usuaris del servei de menjador
escolar i comunicarà el nombre de menús i les característiques del
mateixos.
Una vegada subministrat i emplatat el menjar en els corresponents
carros i distribuït en els diferents espais (menjadors i aules) el
personal del centre serà l’encarregat de servirlo a taula.
L'empresa mensualment haurà de passar a l'Escola:
*
Una relació detallada del número de menús servits diàriament al
centre educatiu que s'adjuntarà amb la corresponent factura.
*
Una graella on s'indiqui els plats que s'han subministrat i la
seva composició així com els menús especials sol·licitats pel
centre.
6. Composició dels menús.
El menú s’adaptarà als aliments de temporada i consistirà (a títol
orientatiu) en:
DESDEJUNI:
*
Un tassó de llet i quatre galetes maries o
*
Un producte làctic amb galetes o
*
Llet de nadons i farinetes.
*
En el menú s’ha d’incloure de forma obligada l’aigua pels infants.
BERENAR MATI
*
Un tros de pa amb oli i tomàtiga.
*
En el menú s’ha d’incloure de forma obligada l’aigua pels infants.
DINAR:
PELS INFANTS DE 1 I 2 ANYS
Un primer plat que consistiria en pasta o arròs, llegum més verdura,
verdura més patates, llegum més patates o similars.
Un segon plat que consistirà en carns o peix o ous més ensalada o
verdura o patates.
Unes postres que consistiran en producte làctic i/o fruita.
En el menú s’ha d’incloure de forma obligada l’aigua pels infants.
PELS INFANTS DE 0 ANYS
*
Puré de verdures sense res ò
*
Un pure de verdures amb pollastre ò
*
Un puré de verdures amb peix, i,
*
Un iogur mi primer danone o similar.
BERENAR TARDA
*
Papilla de fruita o
*
Fruita variada a trossos i un tros de pa amb oli amb cuixot dolç o
formatge o unes galetes salades, tres cops per setmana.
*
Iogurt amb galetes o un tros de pa amb oli un cop setmana.
*
Pa amb oli mes cuixot dolç o formatge i un tassó de llet, un cop
setmana.
*
En el menú s’ha d’incloure de forma obligada l’aigua pels infants.
No s'utilitzaran:
*
Greixos saturats i hidrogenis per a la fritura
*
Brous preparats en pols o pastilles
*
Salses de sobre
*
Pastisseria industrial
7. ANNEXES
ANNEX I. CARACTERÍSTIQUES DEL MOBILIARI I MAQUINÀRIA A SUBMINISTRAR I
INSTAL·LAR PEL CONTRACTISTA.
Núm.
Medició
Ud.
Descripció
Preu
Import
Capítol 1: Zona de cuina
1.1
1
Ud.
Subministrament i instal·lació de taula de treball d'acer inoxidable
amb calaix. Dimensions 2000x700x850mm
1023,00
1023,00
1.2
1
Ud.
Subministrament i instal·lació de taula de treball d'acer inoxidable
amb pica i aixeta monocomandament de 1900x700x850mm
1235,00
1235,00
1.3
1
Ud.
Subministrament i instal·lació de prestatge de 2000x350mm
305,00
305,00
1.4
1
Ud.
Subministrament i instal·lació de rentamans a pedal d'acer inoxidable
AISI 304 amb vàlvula mescladora i porta registrable de 400x400x850mm
468,00
468,00
Capítol 2: Camares frigorífiques
2.1
1
Ud.
Subministrament i instal·lació de conjunt de càmares de conservació i
congelació construides amb panell sandwich de 7 a 10mm, chapa lacada
amb blanc amb aïllant injectat. Portes pivotants de 1850x700 mm i sòl
reforçat. Dimensions:
Càmara de 1600x2147x2400
Càmara de 1300x2147x2400
9970,00
9970,00
2.2
1
Ud.
Subministrament i instal·lació de frigorífic per a congelació amb
compressor hermètic, nllumenat interior, alarma òptica i acústica i
visor de líquid. 1,3 Kw de potència frigorífica i 1,3 Kw de potència
elèctrica.
4177,00
4177,00
2.3
1
Ud.
Subministrament i instal·lació de frigorífic per a conservació amb
compressor hermètic, enllumenat interior i visor de líquid de 1,3 Kw
de potència frigorífica i 0,7 Kw de potència elèctrica.
3850,00
3850,00
2.4
1
Ud.
Subministrament i instal·lació de prestatge de peu per a interior de
càmares d'alumini i 4 prestatges de polipropilè. Dimensions:
2 de 2000x450x1750 mm.
1 de 1000x450x1750 mm.
800,00
800,00
1
Instal·lació d’un equip de mesura de consum de gas, electricitat i
aigua
1000,00
1000,00
SUBTOTAL
22828,00
IVA (18%)
4109,04
TOTAL
26937,04
ANNEX II.
Personal a subrogar
NIF CATEGORIA ANTIGUITAT CONTRATO NAF RETRIBUCIO
43004761M Cuiner 29/08/2006 100 070064209195 14.828,88 Euros
ANNEX III
DECLARACIO TRIMESTRAL DE MENUS ELABORATS A LES INSTAL·LACIONS
Identificació trimestre
Identificació centre
Nº menús mes………………
Nº menús mes…………….
Nº menús mes…………
Total menús trimestres:
Em comprometo a presentar copia de les factures emeses a les entitats
gestores dels menus subministrats, si així sóc requerit per
l’Ajuntament.
Inca, ………., de ………….. de 2011.
Signatura i segell de l’empresa.
ANNEX IV CALENDARI CURS ESCOLAR

Escola Infantil Toninaina – Avda. del Raiguer, s/n – 07300 Inca –
Tel./Fax 971 502 989
Email: [email protected] – www.toninaina.info
C.I.F. G07142631

More Files

Showing 20 files
Icon
COMPARATIVES AND SUPERLATIVES IN ENGLISH GRAMMAR HTTPWWWENGLISCHHILFENDEENGRAMMARADJEKTIVESTEIGHTM HTTP1WAY2ENGLISHBLOGSPOTCOMES200801COMPARISONINENGLISHHTML EXERCISES
comparatives and superlatives in english grammar http://www.englischhilfen.de/en/grammar/adjektivesteig.htm http://1way2english.blogs
Icon
PROCÉDURE OPÉRATOIRE STANDARDISÉE POS NOM DE LINSTITUTION FORMATION
procédure opératoire standardisée pos nom de linstitution formation interne code id : ap 15 sujet & objectif : expliqu
Icon
APSTIPRINĀTS SIA “ĶEKAVAS SADZĪVES SERVISA CENTRS” IEPIRKUMU KOMISIJAS 2018GADA
apstiprināts sia “ķekavas sadzīves servisa centrs” iepirkumu komisijas 2018.gada 23.marta sēdē sia “ķekavas sadzīves servis
Icon
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A N U N C I
diputació de tarragona a n u n c i procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de conservadorrestaurador d’obres pi
Icon
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
нормативные правовые акты президента российской федерации 1. указ президента российской федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «об утверждени
Icon
MERCER RUNFIT SPORTS INVITATIONAL 91711 GHSA HS BOYS
mercer runfit sports invitational 9/17/11 ghsa hs boys team back
Icon
PLAZAS “VACANTES” EN LOS CAMPOS DE TRABAJO DE CANTABRIA
plazas “vacantes” en los campos de trabajo de cantabria 2016 nombre del campo fechas localidad
Icon
FRASES II 1 [NOCTE LEGIONES ROMANAE IDONEUM LOCUM DELIGEBANT]
frases ii 1. [nocte legiones romanae idoneum locum deligebant] [ibique castra ponebant]. cc s od v ec+cc od v de nit les legions rom
Icon
ОБРАЗАЦ ИТИ212020 У В Е Р Е Њ Е
образац ити21/2020 у в е р е њ е о избору за одборника скупштине градске општине вождовац утврђује се да је
Icon
LA GOUVERNANCE GLOBALE CONTRE LÉMANCIPATION GLOBAL GOVERNANCE AGAINST EMANCIPATION
la gouvernance globale contre lémancipation global governance against emancipation revue l’homme et la société / l’homme et la société jou
Icon
SOL·LICITUD PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER
sol·licitud per participar en el procés de selecció per a la constitució de la borsa de treball de professors/es de música de l´es
Icon
DIRECTION DE LA JEUNESSE REIMS ACTIVITÉS VACANCES DOSSIER DE
direction de la jeunesse reims activités vacances dossier de candidature 2016/2017* poste d’animateur(trice) 3 – 17 ans *
Icon
AUTORITZACIÓ D’ÚS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (ADREÇA O
autorització d’ús de dades de caràcter personal (adreça o adreces de correu electrònic) l’escola tabor utilitzarà les dades fac
Icon
CHAPITRE 5 L’OFFRE GLOBALE I INTRODUCTION
chapitre 5 : l’offre globale i introduction : on a analysé comment les politiques économiques (monétaires et budgétaires) et auss
Icon
AUSTRALIE WTTPRS178 PAGE 122 IVPOLITIQUE COMMERCIALE – ANALYSE PAR
australie wt/tpr/s/178 page 122 iv.politique commerciale – analyse par secteur 1)ap
Icon
ANNEXE 3 – CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS POLITIQUE DE
annexe 3 – critères d’éligibilité des projets politique de la ville 2017 les « crédits spécifiques » de la politique de la ville sont des
Icon
A N T A I AGENCE NATIONALE DE TRAITEMENT
a n t a i agence nationale de traitement automatise des infractions convention relative à la mise en œuvre
Icon
CANTINE SCOLAIRE 7 AVENUE 2ÈME DI INDIAN HEAD 50680
cantine scolaire 7, avenue 2ème d.i. indian head 50680 cerisylaforêt 02.33.05.75.47 e du carabe doré 50680 cerisylaforêt
Icon
COURS DE DROIT NOTARIAL CAMILLE BOURDAIREMIGNOT – COURS 20102011
cours de droit notarial camille bourdairemignot – cours 2010/2011 plan de la premiere partie première partie : les régimes matrimonia
Icon
SOUSDIRECTION 3 BUREAU 3C JUILLET 2013 CRÉDIT DIMPÔT COMPÉTITIVITÉ
sousdirection 3 bureau 3c juillet 2013 crédit dimpôt compétitivité emploi (cice) 1/ le cice a été mis en place pour améliorer