DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

Resolució del Conseller de Política

resolució del conseller de política territorial i obres públiques de 13 de gener de 1999 (dogc núm. 2819 de 3/02/1999) «aprovar d
23 Nov, 2023
Date
37.98 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript

Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
de 13 de gener de 1999 (DOGC núm. 2819 de 3/02/1999)
«Aprovar definitivament la modificació de l’article 225 de les Normes
urbanístiques del PGM per a la
regulació de la implantació de l’ús d’habitatge en planta baixa, de
Barcelona, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, incorporant d’ofici
les prescripcions següents:
a) Mantenir que l’ús d’habitage en planta baixa continua limitat a la
part d’aquesta delimitada entre
l’alineació a vial i el límit de la profunditat edificable resultant.
b) Vincular l’ús d’habitatge en la planta entresolat a l’alliberament
de l’ocupació del pati d’illa i garantir el manteniment com a espai no
ocupable la reculada de 3 m. a façana pròpia d’aquesta part de
l’edificació.
c) Determinar que en cap cas l’admissió d’habitatge resultant dels
precedents aprtats no suposarà
increment de la densitat pròpia de la zona corresponent.»
Redacció proposada
1. La planta baixa es defineix per als diferents tipus d’ordenació de
l’edificació segons les normes
següents:
a) Al tipus d’ordenació segons alineació de vial, la planta baixa per
a cada parcel·la és aquella el
paviment de la qual està situat entre 0,60 m per damunt i 0,60 m per
sota de la rasant del vial en
els punts de major i menor cota, respectivament que corresponen a la
parcel·la.
En els casos en què a conseqüencia del pendent existeixi més d’una
planta que se situï dins
dels límits establerts al paràgraf anterior, s’entendrà per planta
baixa per a cada tram de frontal
de parcel·la la de la posició inferior.
En els casos de parcel·les amb frontal a dos vials oposats, es
referirà la cota de planta baixa a
cada front, com si es tractés de parcel·les diferents la profunditat
de les quals assoleixi el punt
mitjà de l’illa.
b) Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada, té la consideracio de
planta baixa aquella planta o part
d’aquesta situada damunt del soterrani real o possible.
c) Als altres tipus d’ordenació de l’edificació la planta baixa serà
determinada al corresponent pla
o estudi de detall en relació amb el soterrani i a la cota de
referència de planta baixa tal com es
defineix a l’article 261 d’aquestes Normes.
2. L’alçada lliure mínima de la planta baixa serà la següent:
Tipus d’ordenació Altra referència Alçada
Edific. segons alineacions de vial 3,70
Edificació aïllada planta baixa oberta 3,00
planta baixa tancada 2,50
Altres tipus d’ordenació 2,75
209
Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, l’alçada mínima de
sostre de la planta baixa pel que
fa a la cota de referència de l’alçada reguladora serà de quatre
metres per a amplades de vial de 20
metres o més , i de 3,70 metres per a amplades menors de 20 metres.
3. No es permet el desdoblament de la planta baixa amb dues plantes
segons la modalitat de semisoterrani i entresol.
4. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial, es permeten els
entresolats en planta baixa quan
formin unitat física i funcional amb el local ubicat a l’esmentada
planta i no tinguin accés independent
des de l’exterior, i s’hauran de complir les condicions següents:
a) Els entresolats s’han de separar un mínim de 3 metres de la façana
de l’edifici.
b) L’alçada lliure mínima, per sota i per sobre serà de 2,50 metres;
això no obstant, si la part
superior es destina a dipòsit de materials, l’alçada mínima es redueix
en l’esmentada part a 2,10
metres. No es permet la seva construcció quan no es puguin assolir
aquestes alçades.
c) L’entresolat no podrà prolongarse i ocupar l’espai lliure interior
d’illa. No es permeten els entresolats en els passatges.
d) La construcció dels entresolats no ha d’implicar distorsió en la
composició estètica de la façana
de l’edifici.
Les solucions de reculada de la planta baixa per efecte de la
construcció d’entresolats, s’han de
regir per aquestes Normes pel que fa a les reculades de l’edificació.
Els ajuntaments respectius
podran limitar o si és el cas prohibir aquesta solució als àmbits
determinats que constitueixen
un context històric o tradicional.
e) Els entresolats no constitueixen superfície de sostre edificable
independent de la planta baixa i
no són atribuïbles al còmput de l’edificabilitat que pugui ser
ordenada mitjantçant estudis de
detall.
5. Al tipus d’ordenació d’edificació aïllada no es permeten les
plantes d’entresolat.
6. Als altres tipus d’ordenació les plantes entresolat es podran
admetre quan aixó ho determini,
expressament, el pla especial o estudi de detall, i en aquests casos
la seva superfície s’ha d’incloure al
còmput d’edificabilitat.
7. Al tipus d’ordenació segons alineacions de vial s’estableixen les
següents condicions per a
l’admissió d’habitatges a planta baixa:
a) No ha de suposar increment de la densitat d’habitages admesa en la
parcel·la per raó de
la qualificació de zona corresponent, segons la normativa vigent.
b) Quan alguna estànciamenjador o dormitori tingui façana a l’espai
lliure interior d’illa, la
part d’aquest espai corresponent a la parcel·la, haurà de drestar
sense edificar en planta
baixa en tota la seva superfìcie. Aquesta superfície, però, es
computarà com a construïda
a efectes del càlcul de la densitat d’habitatges.
c) Aquest espai, en front de les estàncies menjador o sales, tindrà
una fondària mínima de 6
metres i una amplada mínima de 4,5 metres.
8. La construcció d’entresolats en els habitatges de planta baixa
haurà d’acomplir totes les
condicions d’aquest i a més les següents:
a) La superfíce mínima en planta baixa de cada habitatge, sense
considerar l’entresolat, serà de 36 m2 útils.
b) No es permet la ventilació de les dependències que sigui obligatori
compartimentar,
únicament a través del doble espai de la planta baixa produït per la
reculada de l’entresolat.
c) En tot cas, l’alçada lliure mínima de l’entresolat serà de 2,50
metres.

More Files

Showing 20 files
Icon
[ 2] COMMUNIQUÉ DE PRESSE RÉFÉRENCE STIEBEL ELTRON DATE
[ 2] communiqué de presse référence stiebel eltron date 1. novembre 2021 téléphone 056 464 05 00 email
Icon
ANEXO Nº 30 PILAS Y BATERIAS DE ZINC CARBÓN
anexo nº 30 pilas y baterias de zinc carbón ( d.s. 0182005produce ) fecha de inicio : 06.11.2005 fecha fin de vigencia : 31.12
Icon
DNES JSME SI VYPRÁVĚLI O TOM ŽE SE NEMÁME
dnes jsme si vyprávěli o tom, že se nemáme bát, protože nám pán ježíš pomůže, jako pomohl petrovi. paní učitelka dala martinovi úkol: odnést
Icon
DEMANDE DE PASSEPORT MAIRIE DE BRIGNOLES POSSIBILITÉ DE
demande de passeport mairie de brignoles possibilité de compléter votre formulaire de demande en ligne service publics.fr cerfa n° 12100*
Icon
RASPORED NATJECANJA B KOŠARKAŠKE LIGE “SJEVER” ZA
raspored natjecanja b košarkaške lige “sjever” za sezonu 2009/2010. 1. kolo 24
Icon
ELS CIRCUITS ELÈCTRICS ELS CIRCUITS ELÈCTRICS ELS CIRCUITS ELÈCTRICS
els circuits elèctrics els circuits elèctrics els circuits elèctrics estan formats per diversos elements: un generador, un interrup
Icon
PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT D’ATTRAITS TOURISTIQUES DEMANDE D’AIDE FINANCIÈREPRÊT
programme d’appui au développement d’attraits touristiques demande d’aide financière/prêt et garantie de prêt les données transm
Icon
LAURYS LE MARREC PLP LETTRESHISTOIRE 20072008 FORMATION CONTINUE 20072008
laurys le marrec plp lettreshistoire 20072008 formation continue 20072008 action à public désigné ecrire en histoir
Icon
AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES ET DE DROIT À
autorité de protection des données et de droit à l’information rue saintmartin 6 case postale 5485 1002 lausanne
Icon
MEDICAID ID CARD EXAMPLE ARKANSAS MEDICAID PROGRAM 0000054201 JONES
medicaid id card example arkansas medicaid program 0000054201 jones, roy dob 022393 issued 011195 signature
Icon
PROGRAMA D’ACTIVITATS CULTURALS PELS CASALS D’ESTIU L ’HOSPITALET
programa d’activitats culturals pels casals d’estiu l ’hospitalet 2008
Icon
STATUTS TYPES DE SELARL DE MÉDECIN(S) APPROUVÉS PAR
statuts types de selarl de médecin(s) approuvés par le conseil national de l’ordre des médecins
Icon
UNIVERSIDAD DE CORDOBA PLAN DE TRABAJO SEMANA PRESENCIAL 1
universidad de cordoba plan de trabajo semana presencial 1: 12 octubre 2004 viernes sabado
Icon
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ EL CONTRACTE
plec de clàusules tècniques particulars que regirà el contracte administratiu especial de cessió de l’ús privatiu per a la gestió de
Icon
DATA SOLLICITUD DDMMAAAA FORMULARI DE SOLLICITUD D´ALTA RENOVACIÓ
data sol.licitud: dd/mm/aaaa formulari de sol.licitud d´alta / renovació de club temporada 2011 2012 (seleccionar el camp de t
Icon
AL TEMA ANTERIOR VAM APRENDRE A COMPARAR FRACCIONS LA
al tema anterior vam aprendre a comparar fraccions. la manera més ràpida de comparar fraccions és que tinguin comú denominador.
Icon
M ITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL P LA DE PALAU
m itjans de comunicació social p la de palau, 2. 43003 tarragona nota de premsa gran èxit de l’estrena de l’ora
Icon
CONSENTIMENT PER A L’EXPEDICIÓ DE VOLANTS O CERTIFICATS COL·LECTIUS
consentiment per a l’expedició de volants o certificats col·lectius al padrò municipal d’habitantsmenors dades de la persona sol·li
Icon
SUMMARY OF BALLET SKILLS BY LEVEL INTRODUCTION TO DANCE
summary of ballet skills by level introduction to dance intro to basic barre work & etiquette intro to basic musicality & rhythm